Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 188 (limit rekordów: 100, liczba stron: 2).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Uwagi na temat siły i jej stosowania w prawie międzynarodowym 4/2015 (12) 2015 Przejdź
2. Eliminacja stereotypów związanych z płcią w dziedzinie edukacji – analiza prawno-międzynarodowych zobowiązań Polski 4/2015 (12) 2015 Przejdź
3. Karnoprawna regulacja nieodpłatnego zatrudniania osób pozbawionych wolności 4/2015 (12) 2015 Przejdź
4. Czy teoria ewolucji może pomóc w uzasadnieniu kary kryminalnej? Od filozofii politycznej do nauk ewolucyjnych 4/2015 (12) 2015 Przejdź
5. Zasady samodzielności finansowej i adekwatności w działalności jednostek samorządu terytorialnego – podstawy ustrojowo-finansowe 3/2015 (11) 2015 Przejdź
6. Hierarchia sposobów postępowania z odpadami a akty prawa miejscowego 3/2015 (11) 2015 Przejdź
7. Instytucja incompatibilitas w prawie samorządu terytorialnego 3/2015 (11) 2015 Przejdź
8. Spółka cywilna jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne – uwagi na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2014 r., sygn. akt II UZ 34/14 3/2015 (11) 2015 Przejdź
9. Doręczenie zastępcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym 3/2015 (11) 2015 Przejdź
10. Powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz kierunek zmian w tym zakresie 3/2015 (11) 2015 Przejdź
11. Problem konstytucyjnych norm programowych dotyczących ochrony środowiska na tle wybranych regulacji ustawowych 3/2015 (11) 2015 Przejdź
12. Proces inwestycyjno-budowlany w ujęciu administracyjnoprawnym 3/2015 (11) 2015 Przejdź
13. Przesłanki powództwa o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 sierpnia 2013 r. (I ACa358/13) 2/2015 (10) 2015 Przejdź
14. Przedmiot czynności wykonawczej przestępstwa z art. 151 Kodeksu karnego 2/2015 (10) 2015 Przejdź
15. Fundacja Europejska (Fundatio Europea) w świetle projektu Komisji Europejskiej dotyczącego jej statusu – wybrane zagadnienia 2/2015 (10) 2015 Przejdź
16. Zastosowanie tymczasowego aresztowania jako efekt rozpoznania zażalenia na jego niezastosowanie 2/2015 (10) 2015 Przejdź
17. Argument ze strachu – Roberta Nozicka uzasadnienie odpowiedzialności karnej 2/2015 (10) 2015 Przejdź
18. Sposób określenia wartości rynkowej w podatku od czynności cywilnoprawnych 2/2015 (10) 2015 Przejdź
19. Weryfikacja uchwał organów kolegialnych szkół wyższych 2/2015 (10) 2015 Przejdź
20. Sytuacja procesowa oskarżonego w postępowaniu sądowym w świetle zasady kontradyktoryjności i prawa do obrony 1/2015 (9) 2015 Przejdź
21. Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe na czas określony 1/2015 (9) 2015 Przejdź
22. Przegląd zabezpieczeń rzeczowych wraz z perspektywą zmian (hipoteka, dług gruntowy, przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie) 1/2015 (9) 2015 Przejdź
23. Kontrola osobista pracowników – wczorajsze orzeczenie w dzisiejszej rzeczywistości (uwagi w świetle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 1972 roku) 1/2015 (9) 2015 Przejdź
24. Prawidłowe gospodarowanie publicznym zasobem mieszkaniowym ze szczególnym uwzględnieniem zasad kształtowania wysokości czynszu 1/2015 (9) 2015 Przejdź
25. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w świetle art. 29 k.r.o 1/2015 (9) 2015 Przejdź
26. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 września 2014 r. w sprawie C-67/13 P Groupement des Cartes Bancaires (CB) v. Komisja Europejska 1/2015 (9) 2015 Przejdź
27. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r., sygn. akt III CZP 40/12, OSNC 2013/2/18 1/2015 (9) 2015 Przejdź
28. Abdicatio hereditatis in iure Polonia Zrzeczenie się dziedziczenia w polskim porządku prawnym 2/2016 (14) 2016 Przejdź
29. Przemiany w sposobie rozumienia prawa własności. Przejście z ujęcia absolutnego do przyjęcia ograniczonego i prospołecznego charakteru tego prawa 2/2016 (14) 2016 Przejdź
30. Wykładnia logiczna artykułu 199a ustawy Ordynacja podatkowa 2/2016 (14) 2016 Przejdź
31. Cło jako źródło dochodów budżetowych w świetle ustawy o finansach publicznych 2/2016 (14) 2016 Przejdź
32. Krytyka prawa przez autorów tekstów prasowych w kontekście zasady demokratycznego państwa prawnego 2/2016 (14) 2016 Przejdź
33. Przestępstwa dystansowe i tranzytowe 2/2016 (14) 2016 Przejdź
34. Przywłaszczenie prawa majątkowego do nieruchomości i lokalu w spółdzielni 2/2016 (14) 2016 Przejdź
35. Prawnoautorska ochrona programów komputerowych i baz danych w Federacji Rosyjskiej – wybrane zagadnienia na tle prawnoporównawczym 2/2016 (14) 2016 Przejdź
36. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 27 maja 2015 roku, sygn. II CSK 502/14 2/2016 (14) 2016 Przejdź
37. Prohibition of the use of force and legality of humanitarian intervention 1/2016 (13) 2016 Przejdź
38. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 22 maja 2013 roku (I ACa 134/13) 1/2016 (13) 2016 Przejdź
39. Przyczynienie uzasadniające zmniejszenie odszkodowania należnego pacjentowi na gruncie art. 362 k.c. 1/2016 (13) 2016 Przejdź
40. European Administration of the Danube in Hungary 1/2016 (13) 2016 Przejdź
41. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2015 roku – I KZP 7/15. 1/2016 (13) 2016 Przejdź
42. Zmiany w regulacji odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej dotyczące sprzedaży między profesjonalistami 1/2016 (13) 2016 Przejdź
43. Sprawozdanie z XVI polsko-czesko-słowackiej konferencji prawa ochrony środowiska „Rozwój prawa i polityki ochrony środowiska”, Pogorzelica 5–8 września 2015 roku 1/2016 (13) 2016 Przejdź
44. Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych (Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Szczecin 23 października 2015 roku) 1/2016 (13) 2016 Przejdź
45. Adresaci roszczeń z art. 446 Kodeksu cywilnego o naprawienie szkód wyrządzonych przez samobójcę 4/2016 (16) 2016 Przejdź
46. Zasady finansowania zadań powiatu w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej 4/2016 (16) 2016 Przejdź
47. Tryb uzyskiwania dowodu z akt Sądów Metropolitalnych – uwagi ogólne w kontekście działalności sądów karnych. 4/2016 (16) 2016 Przejdź
48. Granice podmiotowe zapisu na sąd polubowny zawartego w umowie, której stroną jest osobowa spółka handlowa 4/2016 (16) 2016 Przejdź
49. Porozumienia procesowe – alternatywa czy dominanta w postępowaniu karnym? 4/2016 (16) 2016 Przejdź
50. Wschodnia Ukraina w obliczu masowych zaginięć 4/2016 (16) 2016 Przejdź
51. Autonomia – przymus – granice karania (uwagi na tle filozofii Josepha Raza) 4/2016 (16) 2016 Przejdź
52. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 30 września 2015 roku, sygn . I KZP 8/15 4/2016 (16) 2016 Przejdź
53. Poręczenia kredytów jako wsparcie finansowe sektora małych i średnich przedsiębiorstw 3/2016 (15) 2016 Przejdź
54. Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – przegląd wybranych zmian w systemie gospodarowania elektroodpadami 3/2016 (15) 2016 Przejdź
55. Zasada prawdy w polskim procesie karnym – uwagi na tle zmian k.p.k 3/2016 (15) 2016 Przejdź
56. Muzyka generowana przez programy komputerowe (computer-generated music) jako przedmiot prawnoautorskiej ochrony w doktrynie i prawie polskim oraz doktrynie i prawie krajów anglosaskich 3/2016 (15) 2016 Przejdź
57. Decyzja zakazująca podjęcia lub wykonywania działalności gospodarczej jako szczególny środek policji gospodarczej w prawie niemieckim 3/2016 (15) 2016 Przejdź
58. Umowa o roboty budowlane w zamówieniach publicznych 3/2016 (15) 2016 Przejdź
59. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 1 kwietnia 2015 roku, sygn. II AKA 7/15 3/2016 (15) 2016 Przejdź
60. Wolność i prawo a ideał wzajemnej życzliwości 3/2016 (15) 2016 Przejdź
61. Logika a prawoznawstwo – uwagi dotyczące książki Tomasza Bekrychta, Mileny Koryciej-Zirk, Karola Dobrzenieckiego, Logiczne zagadnienia prawoznawstwa, wyd. 1, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2014, s. 196. 3/2016 (15) 2016 Przejdź
62. Sport arbitration and interim measures – a Swiss glance 3/2016 (15) 2016 Przejdź
63. Bibliografia pracowników naukowych oraz jej rola w upowszechnianiu dorobku naukowego i parametryzacji uczelni 1/2015 (9) 2015 Przejdź
64. Konsekwencje naruszenia umownego prawa pierwszeństwa nabycia udziałów i akcji 3/2017 (19) 2017 Przejdź
65. O roli due diligence (oraz oświadczeń i zapewnień) w prawie kontraktów 3/2017 (19) 2017 Przejdź
66. Umowa odroczenia terminu płatności należności z tytułu składek zawierana z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 3/2017 (19) 2017 Przejdź
67. WPŁYW OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ NA WYKONYWANIE UMÓW, KTÓRYCH STRONĄ JEST UPADŁY – ZAGADNIENIA WYBRANE 3/2017 (19) 2017 Przejdź
68. Dopuszczalność umownej regulacji odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy generalnego wykonawcy i jej zakres 3/2017 (19) 2017 Przejdź
69. Zakres terytorialny licencji na wzór przemysłowy (uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2015 r. IV CSK 225/14) 3/2017 (19) 2017 Przejdź
70. Specyfika świadczenia ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia 3/2017 (19) 2017 Przejdź
71. Ugoda – lepszy sposób rozwiązania sporu? 3/2017 (19) 2017 Przejdź
72. Kilka uwag na temat zmian w ustawie o kredycie konsumenckim 3/2017 (19) 2017 Przejdź
73. Merchandising – charakter instytucji a wykorzystanie w praktyce 3/2017 (19) 2017 Przejdź
74. Dopuszczalność umownego kształtowania relacji prawno-rodzinnych na przykładzie kontaktów rodziców biologicznych z przysposobionym dzieckiem. Uwagi na tle prawno-porównawczym 3/2017 (19) 2017 Przejdź
75. Charakter prawny umowy o korzystanie z nieruchomości pod inwestycje wiatrowe 3/2017 (19) 2017 Przejdź
76. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Prawo kontraktów” 3/2017 (19) 2017 Przejdź
77. Obowiązek działania na rzecz zapewnienia jednolitego stosowania przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście niedookreślonego charakteru zasad wymiaru kar za jej naruszenie 1/2017 (17) 2017 Przejdź
78. Fundusz sołecki jako forma realizacji zadań gminy przez sołectwa 1/2017 (17) 2017 Przejdź
79. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2015 r., sygn. II AKa 95/15 1/2017 (17) 2017 Przejdź
80. Critical Race Theory jako nurt amerykańskiej filozofii prawa 1/2017 (17) 2017 Przejdź
81. Charakter oraz sposób obliczania terminu określonego w art. 137 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym 1/2017 (17) 2017 Przejdź
82. O prawnej ocenie blokowania mównicy sejmowej, fotela Marszałka Sejmu oraz plenarnej sali posiedzeń Sejmu oraz o możliwościach postępowania Marszałka Sejmu w celu przywrócenia na niej porządku (uwagi na tle 33. posiedzenia Sejmu RP) 1/2017 (17) 2017 Przejdź
83. Problematyka stosowania zwolnień w podatku od czynności cywilnoprawnych dla sp. z o.o. 1/2017 (17) 2017 Przejdź
84. Pojęcie „znacznej ilości środków odurzających” na tle wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 4 lutego 2015 r., o sygn. akt IV Ka 1541/14 1/2017 (17) 2017 Przejdź
85. UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 17 KWIETNIA 2015 R., SYGN. AKT III CZP 9/15, LEX nr 1665869 1/2017 (17) 2017 Przejdź
86. Praca dyplomowa jako przedmiot prawa autorskiego 2/2017 (18) 2017 Przejdź
87. Korzystanie ze znaku towarowego jako odrębne pole eksploatacji utworu 2/2017 (18) 2017 Przejdź
88. Utwór naukowy w świetle prawa autorskiego 2/2017 (18) 2017 Przejdź
89. Wybrane zagadnienia ochrony projektów obwodów drukowanych jako utworów 2/2017 (18) 2017 Przejdź
90. Zakres ochrony utworu naukowego – znaczenie wyodrębnienia formy oraz treści 2/2017 (18) 2017 Przejdź
91. Koncepcja architektoniczna jako jedna z postaci utworu architektonicznego 2/2017 (18) 2017 Przejdź
92. Prawa pokrewne wydawców czasopism naukowych 2/2017 (18) 2017 Przejdź
93. Ochrona prawnoautorska dla wzorów przemysłowych. Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z 6 marca 2014 roku, V CSK 202/13 2/2017 (18) 2017 Przejdź
94. Uzgodnienie przeznaczenia jako przesłanka korzystania z utworu naukowego przez instytucję naukową poprzez jego udostępnianie osobom trzecim w zakresie określonym w art. 14 ust. 2 in fine ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2/2017 (18) 2017 Przejdź
95. Ochrona utworu i wyników pracy naukowej w kontekście zasady da mihi factum dabo tibi ius 2/2017 (18) 2017 Przejdź
96. Czy jest miejsce na harmonizację pojęcia utworu? Parę słów o orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 2/2017 (18) 2017 Przejdź
97. Rozprawa doktorska jako przedmiot prawa autorskiego 2/2017 (18) 2017 Przejdź
98. Wykładnia przesłanek autorskoprawnej ochrony w przypadkach tak zwanych granicznych. Zarys metody 2/2017 (18) 2017 Przejdź
99. Założenia aksjologiczne autorskoprawnej ochrony twórczości w świetle rozwoju sztucznej inteligencji 2/2017 (18) 2017 Przejdź
100. Problem elementów twórczych w utworze technicznym – na tle przypadku plagiatu pracy magisterskiej 2/2017 (18) 2017 Przejdź
Strona