Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     DOI: 10.18276/ais.2017.17-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2017 (17)
Obowiązek działania na rzecz zapewnienia jednolitego stosowania przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście niedookreślonego charakteru zasad wymiaru kar za jej naruszenie

Autorzy: Wojciech Bożek

Ewa Kowalewska
Słowa kluczowe: naruszenie dyscypliny finansów publicznych przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej
Rok wydania:2017
Liczba stron:16 (93-108)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 47

Abstrakt

W ustawie z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych określono zasady wymierzania kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W opracowaniu omówiono ww. rozwiązania prawne i odniesiono je do obowiązku przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, polegającego na dążeniu do zachowania jednolitości orzecznictwa w tych sprawach. We wnioskach końcowych wskazano na różne działania, które mogą sprzyjać upowszechnianiu wiedzy z finansów publicznych, w szczególności dotyczącej odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, wskazując na istotne znaczenie sądów administracyjnych w procesie wykładni przepisów u.o.n.d.f.p.. W opracowaniu uwzględniono stan prawny na 18 kwietnia 2016 r.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Wykaz literatury i innych źródeł:
2.1. Borowska K., Kościńska-Paszkowska A., Bolek T., Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Warszawa 2012.
3.2. Bożek W., Działalność orzecznicza Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Analiza głównych kierunków w dorobku orzeczniczym w latach 2010-2015, Szczecin 2016.
4.3. Jaśkowska M., Uznanie administracyjne w orzecznictwie sądów administracyjnych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2010, nr 5-6.
5.4. Knysiak-Molczyk H., Jednolitość orzecznictwa sądów administracyjnych, (w:) Wykładnia i stosowanie prawa administracyjnego, pod red. D. Kijowskiego, J. Radwanowicz-Wanczewska, M. Wincenciaka, Warszawa 2012.
6.5. Lipiec-Warzecha L., Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
7.6. Skoczylas A., Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2004.
8.7. Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz zbiorcze sprawozdanie z działalności komisji orzekających w pierwszej instancji w 2013 i 2014 r.
9.8. Strąk T., Kary wymierzane inaczej, Kadra Kierownicza w Administracji, styczeń 2012.
10.9. Tkacz S., O zintegrowanej koncepcji zasad prawa w polskim prawoznawstwie, Toruń 2014.
11.10. Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, druk Sejmu IV kadencji nr 1958.
12.11. Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw, druk Sejmu VI kadencji nr 4465.
13.12. Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 4465) http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4465.htm, dostęp: 6.04.2016 r.
14.13. Zieliński M., Municzewski A., Interpretacyjna rola zasad, (w:) red. J. Czapska, A. Gaberle, A. Światłowski, A. Zoll, Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci Stanisława Waltosia, Warszawa 2000.
15.Wykaz aktów prawnych:
16.1. Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 168 ze zm.
17.2. Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2011 r., Nr 240, poz. 1429.
18.Wykaz orzeczeń:
19.1. Wyrok NSA z 3 kwietnia 2002 r., III SA 3224/2001, LexPolonica nr 357294.
20.2. Wyrok NSA z 25 września 2007 r., I OSK 1861/06, Legalis: dostęp: 6.04.2016 r.
21.3. Wyrok NSA z 14 grudnia 2010 r., II GSK 1092/2009, LexPolonica nr 2460228, BONDFP 2011, nr 1, poz. 16.
22.4. Wyrok NSA z 27 czerwca 2012 r., II GSK 820/2011, LexPolonica nr 3960208.
23.5. Wyrok NSA z 19 kwietnia 2012 r., II GSK 421/2011, LexPolonica nr 3921609, http://orzeczenia.nsa.gov.pl, dostęp: 6.04.2016 r.
24.6. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Białymstoku z 27 stycznia 2004 r., SA/Bk 1009/03, www.nsa.gov.pl.
25.7. Wyrok WSA z 7 stycznia 2005 r., III SA/Wa 860/04, www.orzeczenia-nsa.pl.
26.8. Orzeczenie GKO z 19 czerwca 2006 r., DF/GKO-4900-47/60/06/1353, LexPolonica nr 2508920.
27.9. Orzeczenie GKO z 12 października 2006 r., DF/GKO-4900-68/85-86/06/2058, LexPolonica nr 2517740.
28.10. Orzeczenie GKO z 21 maja 2007 r., DF/GKO-4900-1/1/RN-1/07/145, LexPolonica nr 2142020, BONDFP 2007, nr 3, poz. 15.
29.11. Orzeczenie GKO z 8 września 2011 r., BDF1/4900/56/62/11/1762, LexPolonica nr 2790860.
30.12. Orzeczenie GKO z 22 września 2011 r., BDF1/4900/64/71/RN-21/11/1926, LexPolonica nr 2813300.
31.13. Orzeczenie GKO z 16 kwietnia 2012 r., BDF1/4900/32/30/12/655, www.mf.gov.pl.
32.14. Orzeczenie GKO z 17 września 2012 r., BDF1/4900/52/51/RN-9/12/1336, LexPolonica nr 5019188.
33.15. Orzeczenie GKO z 7 stycznia 2013 r., BONDFP 2013, nr 1, poz. 5.
34.16. Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej z 15 czerwca 2009 r., 0965-DB/71/09, LexPolonica nr 2114361.