Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2017.18-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2017 (18)
Uzgodnienie przeznaczenia jako przesłanka korzystania z utworu naukowego przez instytucję naukową poprzez jego udostępnianie osobom trzecim w zakresie określonym w art. 14 ust. 2 in fine ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Autorzy: Grzegorz Kozieł
Słowa kluczowe: obszary udostępnienia udostępnianie utworu naukowego osobom trzecim utwór naukowy uzgodnienie przeznaczenia instytucja naukowa
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (155-168)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 151

Abstrakt

W artykule przedstawiono uwagi na temat uzgodnionego przeznaczenia stanowiącego zgodnie z art. 14 ust. 2 u.p.a.p.p. podstawę udostępniania przez instytucję naukową utworu naukowego stworzonego przez jej pracownika osobom trzecim. Określono w nim w szczególności relację prawną między uzgodnieniem przeznaczenia a umową, z której takie uzgodnienie może wynikać, zaproponowano kwalifikację prawną uzgodnienia przeznaczenia i wynikającego z niego uprawnienia instytucji naukowej z perspektywy przymiotów tego uzgodnienia kluczowych z punktu widzenia jego charakteru prawnego, a także wskazano na zasadnicze relacje między dopuszczalnymi prawnie obszarami udostępniania utworu naukowego a właściwościami tego utworu. W artykule odniesiono się również do kwestii zasadności uzależniania nieodpłatności i zakresu udostępniania utworu naukowego od celu tego udostępnienia, a ponadto do zagadnienia terminowości oraz zmiany uzgodnienia przeznaczenia. Finalną część artykułu stanowią wnioski podsumowujące najważniejsze spostrzeżenia przywołane w jego treści.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 880, ze zm.
2.Ustawa z dnia 2 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.
3.Barta J., Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Markiewicz R., Traple E., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Kraków 2005, s. 414.
4.Barta J., Komentarz do art. 14 ust. 2 u.p.a.p.p., LEX/el. 2011, pkt 7 i n.
5.Błeszyński J., Ochrona utworów naukowych, technicznych i popularno-naukowych w świetle polskiego prawa autorskiego, „Wiadomości ZAiKS-u” 1981, nr 1–2, s. 21.
6.Ferenc-Szydełko E., Komentarz do art. 14 u.p.a.p.p., Legalis/el. 2016.
7.Ferenc-Szydełko E., Ochrona dzieł naukowych w świetle prawa autorskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2004, z. 14, s. 155 i n.
8.Flisak D., Komentarz do art. 14 u.p.s.p.p., LEX/el. 2015.
9.Giesen B., Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny, Warszawa 2013, s. 1–64, 101–144.
10.Kędzierska-Cieślak A., Pierwszeństwo instytucji naukowej do opublikowania utworu naukowego jej pracownika, „Państwo i Prawo” 1996, z. 81 i n.
11.Niewęgłowski A., Wyniki prac badawczych w obrocie cywilnoprawnym, Warszawa 2010, s. 66–74, 170–177, 189–192.
12.Poźniak-Niedzielska M., Tylec G., Działalność naukowo-dydaktyczna na wyższej uczelni w świetle prawa autorskiego, „Państwo i Prawo” 2009, z. 5, s. 33–48.
13.Stec P., Uczelnia jako podmiot praw na dobrach niematerialnych, „Państwo i Prawo” 2008, z. 1, s. 51.
14.Stuglik A., Wynagrodzenia twórców programów komputerowych – aspekt prawny i podatkowy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2002, nr 3, s. 24.
15.System prawa prywatnego, t. 13: Prawo autorskie, red. J. Barta, Warszawa 2007, s. 101.
16.Szewc A., Dzieła naukowe i ich status w prawie autorskim, „Państwo i Prawo” 1997, z. 10, s. 23–31.
17.Ślęzak P., Umowa o rozpowszechnianie filmu, Warszawa 1999, s. 65.
18.Ślęzak P., Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych, Warszawa 2012, s. 183–187.