Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     DOI: 10.18276/ais.2017.19-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / 3/2017 (19)
Merchandising – charakter instytucji a wykorzystanie w praktyce

Autorzy: Tobiasz Serafin
Słowa kluczowe: merchandising umowa wizerunek dobra osobiste
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (149-161)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 2

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego artykułu jest przybliżenie znaczenia instytucji merchandisingu oraz jej zastosowania w praktyce w polskim obrocie gospodarczym. Wymaga to w pierwszej kolejności przeanalizowania samej instytucji merchandisingu oraz aktów normatywnych, na podstawie których zawierane są umowy o świadczenie działalności merchandisingowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na komercyjne wykorzystanie wizerunku w aspektach prawno-ekonomicznych oraz problemów z tym związanych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Balcarczyk J., Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja, Warszawa 2009.
2.Barta J., Markiewicz R., Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji, w: J. Barta i in., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Kraków 2005.
3.Barta J., Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Markiewicz R., Traple E., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Kraków 2005.
4.Czajkowska-Dąbrowska M., Wiszniewska I., Merchandising – czyli komercjalizacja popularnych symboli, „Przegląd Prawa Handlowego” 1998, nr 10.
5.Grzeszak T., Reklama a ochrona dóbr osobistych (naruszenie praw osobistych wykorzystywanych w reklamie żyjących osób fizycznych), „Przegląd Prawa Handlowego” 2000, nr 2.
6.Grzeszak T., Prawo do wizerunku i korespondencji, w: System prawa prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, red. J. Barta, Warszawa 2007.
7.Grzybczyk K., Prawo reklamy, Warszawa 2008.
8.Kasprzycki R.R., Umowa merchandisingu jako sposób na zwiększenie sprzedaży towarów, http://www.epodatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/4082/Umowa_merchandisingu_jako_sposob_na_zwiekszenie_sprzedazy_towarow.html (18.09. 016).
9.Gawlik Z., Janiak A., Jedliński A., Kopaczyńska-Pieczniak K., Niezbecka E., Sokołowski S., Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Część ogólna, red. A. Kidyba, WKP 2012 (Lex 2016).
10.Matlak A., Cywilnoprawna ochrona wizerunku, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2004, nr 2–3.
11.Pszczółka S., Skrodzka M.J., Skrodzki K., Zaremba M., Umowy w obrocie gospodarczym, Warszawa 2008.
12.Ritterman S., Komentarz do ustawy o prawie autorskim, Kraków 1937.
13.Safjan M., w: Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2008.
14.Safjan M., Zasada swobody umów, „Państwo i Prawo” 1993, nr 4.
15.Sieńczyło-Chlabicz J., Rozpowszechnianie wizerunku na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, „Radca Prawny” 2001, nr 1–2.
16.Ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. 2017, poz. 459, 933, 1132.
17.Ustawa z 26.01.1984 r. – Prawo prasowe, Dz.U. nr 5, poz. 24 ze zm.
18.Ustawa z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j. Dz.U. 2017, poz. 880.
19.Wach M., Personality merchandising jako instytucja stosowana do wykorzystywania wizerunku sportowca w celach promocyjnych i reklamowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2010, nr 10.
20.WIPO, Character Merchandising (WIPO Report WO/INF/108), www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/activities/pdf/wo_inf_108.pdf (18.09.2016).
21.Wojnicka E., Prawo do wizerunku w ustawodawstwie polskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1990, nr 56.
22.Wyrok SN z 12.02.1998 r. (I ACa 1044/97).
23.Wyrok SN z 16.04.2004 r., I CK 495/03, „Glosa” 2005, nr 1, poz. 54.
24.Zoll F., Prawo cywilne, Poznań 1931.