Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2016.16-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2016 (16)
Wschodnia Ukraina w obliczu masowych zaginięć

Autorzy: Małgorzata Myl
Uniwersytet Śląski
Słowa kluczowe: wymuszone zaginięcia wschodnia Ukraina Donbas zmiany w wewnętrznym prawie ukraińskim
Rok wydania:2016
Liczba stron:18 (113-130)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 239

Abstrakt

Od 2014 roku we wschodniej Ukrainie (rejon Doniecka i Ługańska) dochodzi do poważnych naruszeń międzynarodowego prawa praw człowieka oraz międzynarodowego prawa humanitarnego. Najpoważniejszym problemem jest rosnąca liczba niewyjaśnionych zaginięć. W sierpniu 2015 roku Ukraina przystąpiła do Konwencji w sprawie ochrony wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem, a tym samym przyjęła nasienie szereg zobowiązań. W październiku 2016 roku Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy przedstawiło projekt ustawy, który odnosi się do zagadnienia wymuszonych zaginięć. Problematyka niniejszego artykułu koncentruje się na analizie proponowanych rozwiązań oraz próbie oceny, czy zawarte w niej regulacje, choć częściowo rozwiązują problemy prawne dotyczące wymuszonych zaginięć na Ukrainie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baranowska B., Wymuszone zaginięcia na Ukrainie w latach 2013–2014: skargi i procedury międzynarodowe, „Studia Prawnicze KUL” 2015, nr 2 (62).
2.Keller H., Chernishova O., Disappearance Cases before the European Court of Human Rights and the UN Human Rights Committee: Convergences and Divergences, „Human Rights Law Journal” 2012, nr 32.
3.Kleinman H.M., Disappearance in Latin America: A Human Rights Perspectives, 1986–1987, 19 NYU J Int’lRet.
4.Kyriakou N., The International convention for the protection of all persons from enforced disappearance and its contributions to international human rights law, with specific reference to extraordinary rendition, “Melbourne Journal of International Law” 2012, vol. 13 (1).
5.Linghmmar P., Time for Enforced Disappearance to Disappear, 2nd Term Paper, Human Rights Studies, 2008.
6.Perez Solla M.F., Enforced disappearances in international human rights, Jefferson (North Carolina), Londyn 2006.
7.Pervou I., The Convention for the protection of All persons from enforced disappearance: moving human rights protection ahead, „ European Journal of Legal Studies”2012, vol. 5, no.1.
8.Sobczak W., Komentarz do art. 8 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, w: Międzynarodowy pakt praw obywatelskich (osobistych) i politycznych.Komentarz, red. R. Wieruszewski, Warszawa 2012.
9.Sobczak W., Komentarz do art. 10 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych,w: Międzynarodowy pakt praw obywatelskich (osobistych) i politycznych.Komentarz, red. R. Wieruszewski, Warszawa 2012.
10.Szpak A., Wymuszone zaginięcia. Wybrane zagadnienia, Toruń 2009.
11.Біла Книга до проекту Закону України „Про попередження зникнення людей та сприяння в розшуку безвісно зниклих осіб”, 2016.
12.I Konwencja genewska dotycząca polepszenia losu rannych i chorych w armiach czynnych na lądzie z 12 sierpnia 1949 r., Dz. U. z 1956, nr 38, poz. 171, załącznik.
13.II Konwencja genewska dotycząca polepszenia losu rannych, chorych i rozbitków sił zbrojnych na morzu z 12 sierpnia 1949 r., Dz. U. z 1956 r., nr 38, poz. 171, załącznik.
14.III Konwencja genewska o traktowaniu jeńców wojennych z 12 sierpnia 1949 r., Dz. U. z 1956 r., nr 38, poz. 171, załącznik.
15.IV Konwencja genewska o ochronie osób cywilnych podczas wojny z 12 sierpnia 1949 r., Dz. U. z 1956 r., nr 38, poz. 171, załącznik.
16.Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 19 grudnia 1966 r., Dz. U. 1977, nr 38, poz. 167, załącznik.
17.I Protokół Dodatkowy z 8 sierpnia 1977 do Konwencji Genewskich z 1949, Dz. U. z 1992 r., nr 41, poz. 175, załącznik.
18.II Protokół Dodatkowy z 8 sierpnia 1977 do Konwencji Genewskich z 1949, Dz. U. z 1992 r., nr 41, poz. 175, załącznik.
19.III Protokół Dodatkowy z 8 grudnia 2005 do Konwencji Genewskich z 1949, Dz. U. z 2010 r., nr 70, poz. 447, załącznik.
20.Konwencja w sprawie ochrony wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem z 20 grudnia 2006 r.
21.Rezolucja Komisji Praw Człowieka ONZ 4 (XXXI) z 13 stycznia 1975 r.
22.Rezolucja ZO ONZ 3448 (XXX) z 9 grudnia 1975 r.
23.Rezolucja ZO ONZ 32/118 z 16 grudnia 1977 r.
24.Rezolucja Komisji Praw Człowieka E/CN.4/2001/46, 2001.
25.Protocol on the results of consultations of the Trilateral Contact Group, 5 września 2014 r.
26.Missing persons during the conflict in Ukraine, Rezolucja nr 2067 (2015) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, 2015.
27.Universal Declaration of Human Rights, UN. Doc. GA Res. 217 (III), 10 grudnia 1948 r.
28.Declaration of All Persons from Enforced Disappearance, A/RES/47/133, 18 grudnia 1992 r.
29.Konstytucja Ukrainy z 28 czerwca 1996 r.
30.Цивільний кодекс України, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003.
31.Наказ від 14 серпня 2012 року N 700 „Про організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень”.
32.Кримінальний процесуальний кодекс України, Відомості Верховної Ради України, 2013.
33.Наказ про утворення Об’єднаного центру, 2016.
34.Проект, Закон України „Про попередження зникнення людей та сприяння у розшуку осіб, зниклих безвісти”, 2016.
35.13 Report on the human rights situation in Ukraine (16 November 2015 – 15 February 2016), Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.
36.14 Report on the human rights situation in Ukraine (16 February 2016 – 15 May 2016), Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.
37.Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in Ukraine, wrzesień 2014 r., A/HRC/27/75.
38.ECHO Fact Sheet – Ukraine, Komisja Europejska, wrzesień 2016 r.
39.Guiding principles/model law on missing. The Domestic Implementation of International Humanitarian Law: A Manual, Annex IV, ICRC.
40.Guiding Principles/Model law on the missing. Principles for Legislating the Situation of Person Missing as a Result of Armed Conflict or Internal Violence: Measures to prevent persons from going missing and to protect the rights and interests of the missing and their families, Advisory Service on International Humanitarian Law, ICRC.
41.Missing persons during the conflict in Ukraine, Report Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons, June 2015, Doc. 13808.
42.Report of the Working Group on enforced or involuntary disappearances, UNCHR, 1998, UN Doc E/CN.4/1999/62.
43.Ukraine’s Forgotten Missing and Disappeared, International Commission on Missing Persons, 2016 r.
44.Ukraine crisis: Several thousand families still searching for their loved ones, ICRC.