Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2015.12-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2015 (12)
Karnoprawna regulacja nieodpłatnego zatrudniania osób pozbawionych wolności

Autorzy: Mariusz Nawrocki
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: nieodpłatna praca praca skazanych resocjalizacja
Rok wydania:2015
Liczba stron:18 (115-132)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 563

Abstrakt

Niniejszy artykuł poświęcono problematyce nieodpłatnego zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Mimo że zatrudnienie skazanych było regulowane już w okresie dwudziestolecia międzywojennego (§ 179 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1931 r. w sprawie regulaminu więziennego ), a następnie w Kodeksie karnym wykonawczym z 1969 roku (m.in. pod postacią art. 49 § 4 i 5 k.k.w.), to obecna kodyfikacja nie rozwiązuje wszystkich narosłych przez lata problemów, a w pewnym sensie generuje nowe. Bodaj najistotniejszą kwestią jest brak wystarczającej liczby miejsc pracy dla skazanych, którzy chętnie podjęliby zatrudnienie. W związku z tym pod znakiem zapytania stoi model wychowawczego oddziaływania i resocjalizacji przez pracę.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dawidziuk E., Traktowanie osób pozbawionych wolności we współczesnej Polsce na tle standardów międzynarodowych, Warszawa 2013.
2.Hołda Z., Glosa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 7 I 1997, K 7/96, „Państwo i Prawo” 1997, z. 4.
3.Kalisz T., Podstawy prawne świadczenia pracy przez osoby pozbawione wolności, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2003, Tom XIII.
4.Kalisz T., Zatrudnienie nieodpłatne skazanych na karę pozbawienia wolności, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2008, Tom XXII.
5.Kalisz T., Zatrudnienie skazanych a efektywność wykonania kary pozbawienia wolności, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2003, Tom XIV.
6.Kalisz T., Zatrudnienie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, Kolonia Limited 2004.
7.Kosut A., Zatrudnienie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności – nowe uregulowanie prawne, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1998, nr 10.
8.Lelental S., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2012. Pawela S., Prawo karne wykonawcze. Zarys wykładu, Warszawa 2007.
9.Postulski K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2012. Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013.
10.Tarwacki P., Zatrudnienie odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych. Poszukiwanie rozwiązań prawnych służących pozyskaniu miejsc pracy dla skazanych, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2011, nr 70.
11.Konwencja nr 29 dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej przyjęta w Genewie w dniu 28 czerwca 1930 r., Dz.U. z 1959 r. nr 20, poz. 122.
12.Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1931 r. w sprawie regulaminu
13.więziennego, Dz.U. z 1931 r. nr 71, poz. 577.
14.Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych, Dz.U. z 2004 r. nr 27, poz. 242 ze zm.
15.Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. z 1969 r. nr 13, poz. 98.
16.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118.
17.Ustawa z dnia 24 lipca 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2003 r. nr 142, poz. 1380.
18.Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 172 ze zm.
19.Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2011 r. nr 240, poz. 1431.
20.Wyrok TK z dnia 23 lutego 2010 r., P 20/09, OTK-A 2010/2/13, LEX nr 559164.