Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2016.14-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2016 (14)
Prawnoautorska ochrona programów komputerowych i baz danych w Federacji Rosyjskiej – wybrane zagadnienia na tle prawnoporównawczym

Autorzy: Marcin Jan Stępień
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: baza danych program komputerowy prawo rosyjskie prawo autorskie prawo własności intelektualnej elektroniczna baza danych
Rok wydania:2016
Liczba stron:26 (121-146)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 431

Abstrakt

Rosyjska regulacja prawnoautorskiej ochrony programów komputerowych i baz danych pozostaje na orbicie rozwiązań prawnych o zasięgu międzynarodowym, wypracowanych w ramach Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz Unii Europejskiej, jednak w kodeksie cywilnym Federacji Rosyjskiej, regulującym prawnoautorską ochronę programów komputerowych i baz danych, zawarto wiele charakterystycznych dla rodzimego ustawodawstwa rosyjskiego rozwiązań prawnych, które istotnie modyfikują prawnoautorski model ochrony (możliwość rejestracji państwowej programów komputerowych i baz danych, wyłącznie dozwolonego użytku osobistego). Dodatkowo kodeks cywilny Federacji Rosyjskiej wprowadza definicje pojęć takich jak: „program komputerowy” i „baza danych”. Regulacja polska pozostaje na orbicie tych samych rozwiązań międzynarodowych, jednakże daleko różni się od rosyjskiej, tym samym rosyjskie unormowanie prawnoautorskiej ochrony programów komputerowych i baz danych przedstawia interesujący materiał do analizy prawnoporównawczej. Niniejsza analiza obejmuje przedmiotowy zakres ochrony prawnoautorskiej programów komputerowych i baz danych, chwilę powstania tej ochrony oraz kodeksową regulację rejestracji programów komputerowych i baz danych. Przedstawia ponadto problematykę praw wyłącznych do programów komputerowych i baz danych oraz ich ograniczeń, a także zagadnienie technicznych środków ochrony praw autorskich. Autor na podstawie przeprowadzanej analizy formułuje wnioski de lege lata i de lege ferenda dla polskiej i rosyjskiej regulacji prawnoautorskiej ochrony programów komputerowych i baz danych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Близнец И.А., Леонтьев К.Б., Авторское право и смежные права, Moskwa 2011.
2.Гаврилов Э., Какими нормами охраняются авторские права на программы для электронных вычислительных машин? (о соотношении общего и специального закона в теории права), „Хозяйство и право” 2006, nr 6
3.Корнеев В.А., Программы для ЭВМ, баз данных и топологии интегральных микросхем: основания возникновения авторского права, „Законодательство” 2006, nr 11.
4.Коршунов Н.М., Интеллектуальная собственность. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, Moskwa 2009.
5.Коуров Л.В., Cловарь-справочник по информатике, Mińsk 2000.
6.Маковски А.Л., Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, „Совместный проект издательства Статут и компании КонсультантПлюс” 2007.
7.Крашенников П.В., Постатейный комментарий. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 4, Moskwa 2011.
8.Савельев Д., Доказать авторское право в Сети поможет ... Нотариус, „Нотариальный вестник” 2001, nr 9.
9.Судариков С.А., Авторское право, Moskwa 2009.
10.Федоскина Н.И., Нарушение авторских и смежных прав: содержание и виды, „Журнал российского права” 2007, nr 11.
11.Хохлов В.А., Авторское право: заонадательство, теория, практика, Moskwa 2008.
12.Barta J., System prawa prywatnego, Tom 13: Prawo autorskie, Warszawa 2007.
13.Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2013.
14.Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2005.
15.Błeszyński J., Ochrona programów komputerowych w świetle prawa autorskiego, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, Warszawa 1987, nr 4–5 (466–467).
16.Gizbert-Studnicki T., Znaczenie terminu „domniemanie prawne” w języku prawnym i prawniczym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Warszawa–Poznań 1974, nr 1.
17.Jezierska H., Słownik informatyki polsko-angielsko-rosyjski, Warszawa 1989.
18.Matlak A., Charakter prawny regulacji dotyczących zabezpieczeń technicznych utworu, Warszawa 2007.
19.Nowicka A., Prawnoautorska i patentowa ochrona programów komputerowych, Warszawa 1995.
20.Nowicka A., Prawnoautorska ochrona programów komputerowych – regulacja Polska i jej unijny wzorzec w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, z. 2.
21.Poźniak-Niedzielska M., Szczotka J., Mozgawa M., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Bydgoszcz–Warszawa–Lublin 2006.
22.Problemy kodyfikacji prawa cywilnego (Studia i rozprawy), Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Zbigniewa Radwańskiego, red. S. Sołtysiński, Poznań 1990.
23.Radoniewicz F., Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym, Warszawa 2016.
24.Sikorski R., Licencje na korzystanie z elektronicznych baz danych, Warszawa 2006.
25.Sokołowska D., Prawo twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim, Poznań 2013.
26.Sokołowska D., Utwory zbiorowe w prawie autorskim ze szczególnym uwzględnieniem encyklopedii i słowników, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 2001, z. 76.
27.Szewc A., Jyż G., Elementy prawa informatycznego, Tom 1: Ochrona programów komputerowych i topografii układów scalonych, Katowice 1999.
28.Wawrzyńczyk J., Kuratczyk M., Małek E., Gołubiewa A., Bartwicka H., Wawrzeńczyk A., Wielki słownik rosyjsko-polski, PWN 2004.