Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Polityka antyplagiatowa

Czasapismo stosuje procedury zabezpieczającego oryginalność publikacji naukowych, korzystając z oprogramowania Strike Plagiarism.

System Antyplagiat pozwala na porównanie tekstu z zasobami najszerszej bazy na polskim rynku. Posiada dostęp do zasobów globalnego Internetu, bazy danych aktów prawnych, zawierających zaktualizowane akty normatywne obowiązujące w Polsce; RefBooks, który zawiera ponad milion dokumentów głównie w języku angielskim i polskim z wszystkich dziedzin nauki i kultury. Wynik analizy jest przygotowany jako przejrzysty raport zawierający informacje zapożyczeniach wykrytych w analizowanym tekście. System Antyplagiat spełnia wszystkie standardy prywatności i poufności danych zgodnie z obowiązującym prawem.
 

Zasady etyki publikacyjnej

Zespół Redakcyjny kwartalnika Acta Iuris Stetinensis w celu zachowania wysokiej jakości publikowanych tekstów naukowych oraz wspierania i rozpowszechniania rzetelności naukowej, stosuje zasady etyczne i procedury zalecane przez Komitet do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Comittee on Publication Ethics).

Czasopismo stosuje procedury dotyczące wykrycia nieuczciwości naukowej, które stanowią poważne naruszenie standardów i norm integralności naukowej i akademickiej, godząc w rzetelność i niezależność naukową autora.

  Etyka publikacyjna 

Procedury postępowania zalecane przez COPE, dotyczą sposobu postępowania w przypadkach: podejrzenia o zbędną (zduplikowaną) publikację; podejrzenia o plagiat;  podejrzenia o sfabrykowanie danych; zmian na liście autorów; podejrzenia o autorstwo widmo, gościnne lub grzecznościowe; gdy recenzent podejrzewa nieujawniony konflikt interesów (KI) w zgłoszonym manuskrypcie; gdy czytelnik podejrzewa nieujawniony konflikt interesów (KI) w opublikowanym artykule; gdy redaktor podejrzewa, że występuje etyczny problem ze zgłoszonym manuskryptem; a także podejrzenia, że recenzent przywłaszczył sobie pomysły lub dane autora.

Diagram określający algorytm postępowania w sytuacji wykrycia nierzetelności 

 

Zasady etyczne obowiązujące Autorów

Zasada oryginalności pracy - zgłoszony tekst musi być oryginalny (nigdzie indziej nie został opublikowany), wskazuje odpowiednie cytowania;  niedopuszczalne jest złożenie tego samego tekstu równocześnie do dwóch różnych czasopism, praca nie może stanowić plagiatu, autoplagiatu oraz nie może zawierać nieprawdziwych informacji

Zasada autorstwa pracy – należy ujawnić jako Autora osobę, która wniosła istotny wkład merytoryczny w powstanie tekstu naukowego (w koncepcję, realizację lub interpretację badań); w przypadku zaś, gdy wkład ten jest nieznaczny należy wskazać wykazać to w podziękowaniach wraz z opisem roli osoby wspierającej, niedopuszczalne jest autorstwo gościnne i honorowe;  w przypadku tekstu wieloautorskiego Autor zgłaszający tekst ujawnia wkład poszczególnych Autorów w powstanie artykułu

Zasada rzetelności naukowej – w tym rzetelności we wskazaniu źródeł wykorzystanych podczas badań; Autor niezwłocznie powiadomia redakcję o zauważonych błędach lub nieścisłościach w tekście oraz współpracuje z redakcją w celu wycofania lub skorygowania artykułu; Autor jest zobowiązany do wskazania źródła finansowania publikacji lub wkładzie instytucji (organizacji) w badaniach (financial disclosure)

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów  - Autor jest zobowiązany do wskazania faktycznych i potencjalnych konfliktów interesów (finansowych lub niefinansowych)

 

Zasady etyczne obowiązujące redakcję  

Zasada odpowiedzialności:

redakcja przestrzega przyjęte procedury procesu wydawniczego, zwłaszcza dotyczące procesu recenzji (wewnętrznej i zewnętrznej),

redakcja odpowiada za realizację zasady rzetelności naukowej, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania nieuczciwości naukowej,

o publikacji tekstu decydujące wyłącznie jego wartość naukową, bez względu na rasę, narodowość, wyznanie, płeć lub orientację seksualną Autorów;

zespół redakcyjny dbając o spójność publikowanych tekstów, w przypadku dostrzeżonych błędów publikuje korekty, erraty oraz sprostowania,

redakcja nie może wykorzystać w żaden sposób tekstu, co do którego została podjęta decyzja o jego niepublikowaniu, bez zgody Autora.

Zasada poufności - wszystkie teksty przesłane do redakcji i zakwalifikowane do publikacji podlegają procesowi anonimowej recenzji

 

Zasady etyczne obowiązujące Recenzentów   

Zasada obiektywności i rzetelności recenzji – ocena artykułu powinna być uzasadniona, poparta własną argumentacją Recenzenta; zawierać ewentualne podejrzenie plagiatu lub autoplagiatu

Zasada terminowości – recenzję należy dostarczyć w ustalonym przez redakcję terminie, w przypadku niemożności sporządzenia recenzji, należy niezwłocznie poinformować o tym redakcję

Zasada poufności - recenzje sporządzane są anonimowo – Autor nie zna nazwisk Recenzentów, a Recenzenci nazwiska Autora (tzw. "podwójnie ślepa recenzja")

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów – Recenzent nie sporządza recenzji prac, jeśli występuje między nim a Autorem konflikt interesów, wynikający ze współpracy lub jakichkolwiek innych wzajemnych relacji z Autorami; Recenzent nie może bez zgody Autora wykorzystać tekstu, co do którego została podjęta decyzja o jego niepublikowaniu