Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Zasady recenzowania artykułów składanych do druku

W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz zobiektywizowania oceny artykułów naukowych publikowanych w naszym czasopiśmie, redakcja czasopisma Acta Iuris Stetinensis wprowadziła kilkuetapową procedurę recenzowania. Procedurze recenzji podlegają wszystkie artykuły naukowe; z wyjątkiem recenzji książek, sprawozdań i materiałów z konferencji, szkoleń, narad, zapowiedzi i sprawozdań z ważnych wydarzeń.

                   Procedura recenzji

 

Ocena formalna artykułu:

• Sekretarz redakcji dokonuje oceny formalnej w oparciu o kryteria dotyczące: warunków formalnych artykułu zgodnie z Wytycznymi dla Autorów

• jeśli którekolwiek z kryteriów formalnych nie jest spełniony artykuł odsyłany jest do Autora z odpowiednią informacją na temat brakujących/niepoprawnych elementów

• po otrzymaniu artykułu redakcja przesyła Autorowi do wypełnienia oświadczenie o oryginalności tekstu, o wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz o udzieleniu licencji niewyłącznej na publikację tekstu w czasopiśmie

 

Anonimizacja artykułu:

• Sekretarz redakcji usuwa z tekstu wszelkie informacji o tożsamości Autora/Autorów (również z właściwości pliku)

 

Wstępna recenzja wewnętrzna:

• Redaktor Naczelny wraz z Redaktorem Tematycznym dokonuje wstępnej recenzji wewnętrznej pod kątem zgodności tematyki artykułu z zakresem tematycznym czasopisma oraz pod względem oryginalności (wykorzystując program antyplagiatowy)

• w przypadku stwierdzenia nieuczciwości naukowej, w szczególności plagiatu i autoplagiatu, redakcja po wyczerpaniu procedury wskazanej w zasadach etyki publikacyjnej może odrzucić tekst oraz przekazać informację do instytucji podanej w afiliacji Autora

• wybór dwóch Recenzentów zewnętrznych

• Redaktor Naczelny może skonsultować artykuł ze specjalistą z danej dziedziny, w szczególności członkiem Rady Naukowej

 

Recenzja zewnętrzna:

• dwóch Recenzentów zewnętrznych, spoza jednostki afiliowanej przez Autora artykułu; co najmniej jeden z Recenzentów afiliowany w instytucji zagranicznej

• ocena artykułu oparta jest o następujące kryteria: ocena problematyki, ocena metody, ocena zawartości merytorycznej, ocena formalna; artykuły, które uzyskają mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów nie kwalifikują się do druku; Recenzent może podać uwagi dla Autora, propozycje korekt i uzasadnienie oceny

• Recenzent przedstawia swoje zalecenia: praca nadaje się do druku (w przedstawionej formie/po uwzględnieniu poprawek merytorycznych/po całkowitym przeredagowaniu/po uzupełnieniu i rozwinięciu badań), praca nie nadaje się do druku

• Recenzent sporządza recenzję w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania tekstu

• w przypadkach wątpliwych decyzję o publikacji tekstu podejmuje redakcja w oparciu o sporządzone recenzje, dopuszcza się skierowanie artykułu do trzeciego Recenzenta; jeśli przynajmniej jedna z recenzji jest negatywna artykuł zostaje odrzucony

 

Przekazanie Autorowi recenzji:

• przekazanie Autorowi recenzji

• w przypadku zalecenia przez Recenzenta wprowadzenia w tekście zmian, Autor w terminie 2 tygodni dokonuje poprawy artykułu oraz ustosunkowuje się do uwag Recenzenta

 

Decyzja o publikacji tekstu:

• przesłanie poprawionego tekstu do Recenzenta, w przypadku, gdy recenzja wskazywała na potrzebę ponownej oceny tekstu po wprowadzeniu zmian 

• po akceptacji poprawionego tekstu przez Recenzenta albo Redaktora Naczelnego i Redaktora Tematycznego (w przypadku gdy teksy nie był przesłany do ponownej oceny przez Recenzenta) artykuł kierowany jest do publikacji

• tekst podlega odrzuceniu w przypadku jego niepoprawienia zgodnie z zaleceniami Recenzenta, nieustosunkowania się przez Autora do uwag recenzji lub braku akceptacji poprawionego tekstu przez Recenzenta/Redaktora Naczelnego i Redaktora Tematycznego 

 

Wszystkie etapy procedury recenzowania (zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne) mają charakter anonimowy (double-blind review process) co oznacza, że zarówno Recenzent nie wie czyj tekst ocenia, jak i Autor, nawet po przyjęciu artykułu do druku, nie zna tożsamości Recenzentów.
 

Recenzenci w 2019 r.

1.     prof. dr hab. Krzysztof Rączka

2.     prof. dr hab. Jacek Gołaczyński

3.     prof. dr hab. Adam Sulikowski

4.     prof. dr hab. Ewa Nowińska

5.     prof. dr hab. Jarosław Warylewski

6.     prof. dr hab. Paweł Borszowski

7.     prof. dr hab. Mariusz Załucki

8.     prof. dr hab. Marek Smolak

9.     prof. dr hab. Jerzy Menkes

10.  dr hab. prof. UWr Bartłomiej Krzan

11.  dr hab. prof. UMK Konrad Zacharzewski

12.  dr hab. prof. UWr Piotr Lisowski

13.  dr hab. prof. UŚ Olga Sitarz

14.  dr hab. prof. INP PAN Karolina Wierczyńska

15.  dr hab. prof. UŁ Monika Michalska-Marciniak

16.  dr hab. prof. UAM Andrzej Janiak

17.  dr hab. prof. UŁ Tomasz Duraj

18.  dr hab. prof. UZ Andrzej Gorgol

19.  dr hab. prof. KUL Anna Haładyj

20.  dr hab. prof. UWr Katarzyna Kopyściańska

21.  dr hab. prof. KUL Krzysztof Wiak

22.  dr hab. prof. AJP Paweł Leszczyński

23.  dr hab. prof. UAM Barbara Janusz-Pohl

24.  dr hab. Joanna Radwanowicz-Wanczewska

25.  mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk

26.  dr hab. Monika Munnich

27.  dr hab. Piotr Telusiewicz

Recenzenci współpracujący z Redakcją Acta Iuris Stetinensis do 2018 r.

prof. zw. dr hab. Adam Olejniczak, prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, prof. zw. dr hab. Robert Zawłocki, prof. dr hab. Andrzej Bator, prof. dr hab. Stanisław Hoc, prof. dr hab. Andrzej Stanisław Marciniak, prof. dr hab. Aurelia Nowicka, prof. dr hab. Jacek Jan Gołaczyński, prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek, prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński, prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean, prof. dr hab. Jan  Tarno, prof. dr hab. Jerzy Menkes, prof. dr hab. Jolanta Gliniecka, prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek, prof. dr hab. Jerzy Skorupka, prof. dr hab. Ewa Nowińska, prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek, prof. zw. dr hab. Marian Kępiński, prof. dr hab. Krzysztof Pałecki, prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska, prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk, prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk, prof. dr hab. Tomasz  Sokołowski, prof. dr hab. Wiesława Maria Miemiec, prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski, prof. zw. dr hab. Krzysztof Pałecki, prof. zw. dr hab. Zbigniew Góral, prof. dr hab. Wojciech Patryas, dr hab. Rafał Stankiewicz, dr hab. prof. ALK Przemysław Drapała, dr hab. prof. UMCS Jerzy Szczotka, dr hab. prof. Uwr Leon Kieres, dr hab. prof. UŚ Olga Sitarz, dr hab. prof. UWr Jacek Mazurkiewicz, dr hab. prof. UWr Piotr Lisowski, dr hab. prof. UWr Adam Sulikowski, dr hab. prof. UWr Paweł Borszowski, dr hab. prof. UAM Andrzej Janiak, dr hab. prof. UWr Bartłomiej Krzan, dr hab. prof. UG Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. nadzw. dr hab. Mariusz Załucki, dr hab. prof. UW Jacek Wierciński, dr hab. prof. UW  Andrzej Kojder, dr hab. prof. UMK  Agnieszka Skóra, dr hab. prof. UMK  Zacharzewski, dr hab. prof. UŁ Radosław Olszewski, dr hab. prof. UEP Edyta Małecka-Ziembińska, dr hab. prof. UZ Mirosław Kowalski, dr hab. prof. UŁ Tomasz Duraj, dr hab. prof. INP PAN Barbara Bajor, dr hab. prof. UG Tomasz Bąkowski, dr hab. prof. UG Krzysztof Woźniewski, dr hab. prof. UAM Joanna Haberko, dr hab. prof. UG Andrzej Powałowski, dr hab. prof. UJK Janusz Gajda, dr hab. prof. UJ Barbara Iwańska, dr hab. prof. UAM Leopold Moskwa, dr hab. prof. UAM Dominik Mączyński, dr hab. prof. KUL Paweł Smoleń, dr hab. prof. UKW Zbigniew Bukowski, dr hab. prof. UM Monika Urbaniak, dr hab. prof. KUL Krzysztof Wiak, dr hab. prof. KUL Andrzej Herbet, ks. dr hab. prof. US Kazimierz Dullak, dr hab. prof. UKSW Grażyna Szpor, dr hab. prof. UŚ Monika Jagielska, dr hab. prof. UŁ Agnieszka Liszewska, dr hab. prof. UŁ Ryszard Dębski, dr hab.  prof. UAM Eryk  Kosiński, dr hab. prof. UMK Piotr Rączka, dr hab. Piotr Mostowik, dr hab. Piotr Telusiewicz, dr hab. Nina Półtorak, dr hab. Konrad Osajda, dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, dr hab. Lechosław Marian Kociucki, dr hab. Katarzyna Grzybczyk, dr hab. Kamil Antonów, dr hab. Bogumił Pahl, dr hab. Joanna Nowakowska-Małusecka, dr hab. Helena Szewczyk, dr hab. Ewa Katarzyna Czech, dr hab. Bartosz Kołaczkowski, dr hab. Anna Haładyj, dr hab. Przemysław Konieczniak, dr hab. Wojciech Staszewski, dr hab. Beata Kucia-Guściora, dr hab. Aleksander Stępkowski, dr hab. Mateusz Stępień