Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181     DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL

Zasady recenzowania artykułów składanych do druku

W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz zobiektywizowania oceny artykułów naukowych publikowanych w naszym czasopiśmie, redakcja czasopisma "Acta Iuris Stetinensis" wprowadziła kilkuetapową procedurę recenzowania. Procedurze recenzji podlegają wszystkie artykuły naukowe; z wyjątkiem recenzji książek, sprawozdań i materiałów z konferencji, szkoleń, narad, zapowiedzi i sprawozdań z ważnych wydarzeń.

                   Procedura recenzji

 

Ocena formalna artykułu:

• Sekretarz redakcji dokonuje oceny formalnej w oparciu o kryteria dotyczące: warunków formalnych artykułu zgodnie z Wytycznymi dla Autorów

• jeśli którekolwiek z kryteriów formalnych nie jest spełniony artykuł odsyłany jest do Autora z odpowiednią informacją na temat brakujących/niepoprawnych elementów

• po otrzymaniu artykułu redakcja przesyła Autorowi do wypełnienia oświadczenie o oryginalności tekstu, o wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz o udzieleniu licencji niewyłącznej na publikację tekstu w czasopiśmie

 

Anonimizacja artykułu:

• Sekretarz redakcji usuwa z tekstu wszelkie informacji o tożsamości Autora/Autorów (również z właściwości pliku)

 

Wstępna recenzja wewnętrzna:

• Redaktor Naczelny wraz z Redaktorem Tematycznym dokonuje wstępnej recenzji wewnętrznej pod kątem zgodności tematyki artykułu z zakresem tematycznym czasopisma oraz pod względem oryginalności (wykorzystując program antyplagiatowy)

• w przypadku stwierdzenia nieuczciwości naukowej, w szczególności plagiatu i autoplagiatu, redakcja po wyczerpaniu procedury wskazanej w zasadach etyki publikacyjnej może odrzucić tekst oraz przekazać informację do instytucji podanej w afiliacji Autora

• wybór dwóch Recenzentów zewnętrznych

• Redaktor Naczelny może skonsultować artykuł ze specjalistą z danej dziedziny, w szczególności członkiem Rady Naukowej

 

Recenzja zewnętrzna:

• dwóch Recenzentów zewnętrznych, spoza jednostki afiliowanej przez Autora artykułu; w przypadku tekstów Autorów zagranicznych (w języku obcym), co najmniej jeden z Recenzentów afiliowany w instytucji zagranicznej

• ocena artykułu oparta jest o następujące kryteria: ocena problematyki, ocena metody, ocena zawartości merytorycznej, ocena formalna; artykuły, które uzyskają mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów nie kwalifikują się do druku; Recenzent może podać uwagi dla Autora, propozycje korekt i uzasadnienie oceny

• Recenzent przedstawia swoje zalecenia: praca nadaje się do druku (w przedstawionej formie/po uwzględnieniu poprawek merytorycznych/po całkowitym przeredagowaniu/po uzupełnieniu i rozwinięciu badań), praca nie nadaje się do druku

• Recenzent sporządza recenzję w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania tekstu

• w przypadkach wątpliwych decyzję o publikacji tekstu podejmuje redakcja w oparciu o sporządzone recenzje, dopuszcza się skierowanie artykułu do trzeciego Recenzenta; jeśli przynajmniej jedna z recenzji jest negatywna artykuł zostaje odrzucony

 

Przekazanie Autorowi recenzji:

• przekazanie Autorowi recenzji

• w przypadku zalecenia przez Recenzenta wprowadzenia w tekście zmian, Autor w terminie 2 tygodni dokonuje poprawy artykułu oraz ustosunkowuje się do uwag Recenzenta

 

Decyzja o publikacji tekstu:

• przesłanie poprawionego tekstu do Recenzenta, w przypadku, gdy recenzja wskazywała na potrzebę ponownej oceny tekstu po wprowadzeniu zmian 

• po akceptacji poprawionego tekstu przez Recenzenta albo Redaktora Naczelnego i Redaktora Tematycznego (w przypadku gdy teksy nie był przesłany do ponownej oceny przez Recenzenta) artykuł kierowany jest do publikacji

• tekst podlega odrzuceniu w przypadku jego niepoprawienia zgodnie z zaleceniami Recenzenta, nieustosunkowania się przez Autora do uwag recenzji lub braku akceptacji poprawionego tekstu przez Recenzenta/Redaktora Naczelnego i Redaktora Tematycznego 

 

Wszystkie etapy procedury recenzowania (zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne) mają charakter anonimowy (double-blind review process) co oznacza, że zarówno Recenzent nie wie czyj tekst ocenia, jak i Autor, nawet po przyjęciu artykułu do druku, nie zna tożsamości Recenzentów.
 

Recenzenci w 2018 r.

1.     prof. dr hab. Jerzy Menkes

2.     prof. dr hab. Ewa Nowińska

3.     prof. nadzw. dr hab. Mariusz Załucki

4.     prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński

5.     prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk

6.     prof. dr hab. Jacek Gołaczyński

7.     prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek

8.     prof. dr hab. Stanisław Hoc

9.     prof. dr hab. Jerzy Skorupka

10.  prof. zw. dr hab. Robert Zawłocki

11.  prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik

12.  prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk

13.  dr hab. prof. UG Małgorzata Balwicka-Szczyrba

14.  dr hab. prof. UJK Janusz Gajda

15.  dr hab. prof. UŚ Monika Jagielska

16.  dr hab. prof. UEP Edyta Małecka-Ziembińska

17.  dr hab. prof. UAM Eryk Kosiński

18.  dr hab. prof. UJ Barbara Iwańska

19.  dr hab. prof. UKW Zbigniew Bukowski

20.  dr hab. prof. UKSW Grażyna Szpor

21.  dr hab. prof. UWr Paweł  Borszowski

22.  dr hab. prof. UŁ Agnieszka Liszewska

23.  dr hab. prof. UŁ Ryszard Dębski

24.  dr hab. prof. UMK Piotr Rączka

25.  ks. dr hab. prof. US Kazimierz Dullak

26.  dr hab. prof. KUL Krzysztof Wiak

27.  dr hab. prof. UWr Piotr Lisowski

28.  dr hab. prof. UŁ Tomasz Duraj

29.  dr hab. prof. UZ Mirosław Kowalski

30.  dr hab. prof. UŚ Olga Sitarz

31.  dr hab. prof. UAM Joanna Haberko

32.  dr hab. prof. UAM Andrzej Janiak

33.  dr hab. prof. UMK  Zacharzewski

34.  dr hab. prof. INP PAN Barbara Bajor

35.  dr hab. Monika Urbaniak, prof. UM

36.  dr hab. Piotr Telusiewicz

37.  dr hab. Beata Kucia-Guściora

38.  dr hab. Bogumił Pahl

39.  dr hab. Przemysław Konieczniak

40.  dr hab. Wojciech Staszewski

41.  dr hab. Lechosław Kociucki

42.  dr hab. Piotr Mostowik

Recenzenci współpracujący z Redakcją Acta Iuris Stetinensis do 2017 r.

prof. zw. dr hab. Adam Olejniczak, prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, prof. zw. dr hab. Robert Zawłocki, prof. dr hab. Andrzej Bator, prof. dr hab. Andrzej Stanisław Marciniak, prof. dr hab. Aurelia Nowicka, prof. dr hab. Jacek Jan Gołaczyński, prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean, prof. dr hab. Jan  Tarno, prof. dr hab. Jerzy Menkes, prof. dr hab. Jolanta Gliniecka, prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek, prof. dr hab. Jerzy Skorupka, prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek, prof. zw. dr hab. Marian Kępiński, prof. dr hab. Krzysztof Pałecki, prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska, prof. dr hab. Tomasz  Sokołowski, prof. dr hab. Wiesława Maria Miemiec, prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski, prof. zw. dr hab. Krzysztof Pałecki, prof. zw. dr hab. Zbigniew Góral, prof. dr hab. Wojciech Patryas, dr hab. Rafał Stankiewicz, dr hab. prof. ALK Przemysław Drapała, dr hab. prof. UMCS Jerzy Szczotka, dr hab. prof. Uwr Leon Kieres, dr hab. prof. UWr Jacek Mazurkiewicz, dr hab. prof. UWr Piotr Lisowski, dr hab. prof. UWr Adam Sulikowski, dr hab. prof. UWr Paweł Borszowski, dr hab. prof. UWr Bartłomiej Krzan , dr hab. prof. UW Jacek Wierciński, dr hab. prof. UW  Andrzej Kojder, dr hab. prof. UMK Violetta Konarska-Wrzosek, dr hab. prof. UMK  Agnieszka Skóra, dr hab. prof. UŁ Radosław Olszewski , dr hab. prof. UŁ Tomasz Duraj, dr hab. prof. UG Tomasz Bąkowski, dr hab. prof. UG Krzysztof Woźniewski, dr hab. prof. UG Andrzej Powałowski, dr hab. prof. UAM Leopold Moskwa, dr hab. prof. UAM Dominik Mączyński, dr hab. prof. KUL Paweł Smoleń, dr hab. prof. KUL Krzysztof Wiak, dr hab. prof. KUL Andrzej Herbet, dr hab. Piotr Mostowik, dr hab. Piotr Telusiewicz , dr hab. Nina Półtorak, dr hab. Konrad Osajda, dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, dr hab. Lechosław Marian Kociucki, dr hab. Katarzyna Grzybczyk, dr hab. Kamil Antonów, dr hab. Bogumił Pahl, dr hab. Joanna Nowakowska-Małusecka, dr hab. Helena Szewczyk, dr hab. Ewa Katarzyna Czech, dr hab. Bartosz Kołaczkowski, dr hab. Anna Haładyj, dr hab. Beata Kucia-Guściora, dr hab. Aleksander Stępkowski, dr hab.  prof. UAM Eryk  Kosiński, dr hab. Mateusz Stępień