Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181     DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Zasady recenzowania artykułów składanych do druku

W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz zobiektywizowania oceny artykułów naukowych publikowanych w naszym czasopiśmie, redakcja czasopisma "Acta Iuris Stetinensis" wprowadziła kilkuetapową procedurę recenzowania. Procedurze recenzji podlegają wszystkie artykuły naukowe; z wyjątkiem recenzji książek, sprawozdań i materiałów z konferencji, szkoleń, narad, zapowiedzi i sprawozdań z ważnych wydarzeń.

                   Procedura recenzji

 

Ocena formalna artykułu:

• Sekretarz redakcji dokonuje oceny formalnej w oparciu o kryteria dotyczące: warunków formalnych artykułu zgodnie z Wytycznymi dla Autorów

• jeśli którekolwiek z kryteriów formalnych nie jest spełniony artykuł odsyłany jest do Autora z odpowiednią informacją na temat brakujących/niepoprawnych elementów

• po otrzymaniu artykułu redakcja przesyła Autorowi do wypełnienia oświadczenie o oryginalności tekstu, o wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz o udzieleniu licencji niewyłącznej na publikację tekstu w czasopiśmie

 

Anonimizacja artykułu:

• Sekretarz redakcji usuwa z tekstu wszelkie informacji o tożsamości Autora/Autorów (również z właściwości pliku)

 

Wstępna recenzja wewnętrzna:

• Redaktor Naczelny wraz z Redaktorem Tematycznym dokonuje wstępnej recenzji wewnętrznej pod kątem zgodności tematyki artykułu z zakresem tematycznym czasopisma oraz pod względem oryginalności (wykorzystując program antyplagiatowy)

• w przypadku stwierdzenia nieuczciwości naukowej, w szczególności plagiatu i autoplagiatu, redakcja po wyczerpaniu procedury wskazanej w zasadach etyki publikacyjnej może odrzucić tekst oraz przekazać informację do instytucji podanej w afiliacji Autora

• wybór dwóch Recenzentów zewnętrznych

• Redaktor Naczelny może skonsultować artykuł z odpowiednim członkiem Rady Naukowej

 

Recenzja zewnętrzna:

• dwóch Recenzentów zewnętrznych, spoza jednostki afiliowanej przez Autora artykułu; w przypadku tekstów Autorów zagranicznych (w języku obcym), co najmniej jeden z Recenzentów afiliowany w instytucji zagranicznej

• ocena artykułu oparta jest o następujące kryteria: ocena problematyki, ocena metody, ocena zawartości merytorycznej, ocena formalna; artykuły, które uzyskają mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów nie kwalifikują się do druku; Recenzent może podać uwagi dla Autora, propozycje korekt i uzasadnienie oceny

• Recenzent przedstawia swoje zalecenia: praca nadaje się do druku (w przedstawionej formie/po uwzględnieniu poprawek merytorycznych/po całkowitym przeredagowaniu/po uzupełnieniu i rozwinięciu badań), praca nie nadaje się do druku

• Recenzent sporządza recenzję w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania tekstu

• w przypadkach wątpliwych decyzję o publikacji tekstu podejmuje redakcja w oparciu o sporządzone recenzje, dopuszcza się skierowanie artykułu do trzeciego Recenzenta; jeśli przynajmniej jedna z recenzji jest negatywna artykuł zostaje odrzucony

 

Przekazanie Autorowi recenzji:

• przekazanie Autorowi recenzji

• w przypadku zalecenia przez Recenzenta wprowadzenia w tekście zmian, Autor w terminie 2 tygodni dokonuje poprawy artykułu oraz ustosunkowuje się do uwag Recenzenta

 

Decyzja o publikacji tekstu:

• przesłanie poprawionego tekstu do Recenzenta, w przypadku, gdy recenzja wskazywała na potrzebę ponownej oceny tekstu po wprowadzeniu zmian 

• po akceptacji poprawionego tekstu przez Recenzenta albo Redaktora Naczelnego i Redaktora Tematycznego (w przypadku gdy teksy nie był przesłany do ponownej oceny przez Recenzenta) artykuł kierowany jest do publikacji

• tekst podlega odrzuceniu w przypadku jego niepoprawienia zgodnie z zaleceniami Recenzenta, nieustosunkowania się przez Autora do uwag recenzji lub braku akceptacji poprawionego tekstu przez Recenzenta/Redaktora Naczelnego i Redaktora Tematycznego 

 

Wszystkie etapy procedury recenzowania (zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne) mają charakter anonimowy (double-blind review process) co oznacza, że zarówno Recenzent nie wie czyj tekst ocenia, jak i Autor, nawet po przyjęciu artykułu do druku, nie zna tożsamości Recenzentów.
 

Recenzenci w 2017 r.

1.      dr hab. prof. ALK Przemysław Drapała

2.      prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

3.      prof. zw. dr hab. Marian Kępiński

4.      dr hab. prof. UMCS Jerzy Szczotka

5.      prof. zw. dr hab. Adam Olejniczak

6.      dr hab. prof. KUL Paweł Smoleń

7.      dr hab. Beata Kucia-Guściora

8.      prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek

9.      dr hab. prof. KUL Krzysztof Wiak

10.  prof. dr hab. Jerzy Skorupka

11.  prof. dr hab. Andrzej Bator

12.  dr hab. Piotr Telusiewicz

13.  dr hab. prof. UWr Adam Sulikowski

14.  dr hab. Bogumił Pahl

15.  dr hab. prof. UWr Paweł Borszowski

16.  dr hab. Piotr Mostowik

17.  dr hab. Bartosz Kołaczkowski

18.  dr hab. prof. UWr Piotr Lisowski

19.  prof. zw. dr hab. Robert Zawłocki

20.  dr hab. prof. UŁ Tomasz Duraj

21.  dr hab. Konrad Osajda

22.  prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

23.  dr hab. Anna Haładyj

24.  prof. zw. dr hab. Jerzy Menkes

25.  dr hab. Bartłomiej Krzan prof. UWr

Recenzenci współpracujący z Redakcją Acta Iuris Stetinensis do 2016 r.

1.      prof. dr hab. Adam Olejniczak

2.      prof. dr hab. Andrzej Bator

3.      prof. dr hab. Andrzej Stanisław Marciniak

4.      prof. dr hab. Aurelia Nowicka

5.      prof. dr hab. Jacek Jan Gołaczyński

6.      prof. dr hab. Jan  Tarno

7.      prof. dr hab. Jerzy Menkes

8.      prof. dr hab. Jolanta Gliniecka

9.      prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek

10.  prof. dr hab. Krzysztof Pałecki

11.  prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska

12.  prof. dr hab. Tomasz  Sokołowski

13.  prof. dr hab. Wiesława Maria Miemiec

14.  prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski

15.  prof. zw. dr hab. Krzysztof Pałecki

16.  prof. zw. dr hab. Zbigniew Góral

17.  prof. dr hab. Wojciech Patryas

18.  dr hab. Rafał Stankiewicz

19.  dr hab. prof. Uwr Leon Kieres

20.  dr hab. prof. UWr Jacek Mazurkiewicz

21.  dr hab. prof. UW Jacek Wierciński

22.  dr hab. prof. UW  Andrzej Kojder

23.  dr hab. prof. UMK Violetta Konarska-Wrzosek

24.  dr hab. prof. UMK  Agnieszka Skóra

25.  dr hab. prof. UŁ Radosław Olszewski

26.  dr hab. Prof. UG Tomasz Bąkowski

27.  dr hab. prof. UG Krzysztof Woźniewski

28.  dr hab. prof. UG Andrzej Powałowski

29.  dr hab. prof. UAM Leopold Moskwa

30.  dr hab. prof. UAM Dominik Mączyński

31.  dr hab. prof. KUL Paweł Smoleń

32.  dr hab. prof. KUL Krzysztof Wiak

33.  dr hab. prof. KUL Andrzej Herbet

34.  dr hab. Piotr Mostowik

35.  dr hab. Nina Półtorak

36.  dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek

37.  dr hab. Lechosław Marian Kociucki

38.  dr hab. Katarzyna Grzybczyk

39.  dr hab. Kamil Antonów

40.  dr hab. Joanna Nowakowska-Małusecka

41.  dr hab. Helena Szewczyk

42.  dr hab. Ewa Katarzyna Czech

43.  dr hab. Bartosz Kołaczkowski

44.  dr hab. Anna Haładyj

45.  dr hab. Aleksander Stępkowski

46.  dr hab.  prof. UAM Eryk  Kosiński

47.  dr hab. Mateusz Stępień