Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     DOI: 10.18276/ais.2017.17-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2017 (17)
Problematyka stosowania zwolnień w podatku od czynności cywilnoprawnych dla sp. z o.o.

Autorzy: Rafał Bernat
Słowa kluczowe: podatek przekształcenie zwolnienie podatkowe
Rok wydania:2017
Liczba stron:16 (77-92)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 68

Abstrakt

Prowadzenie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z ustawicznymi zmianami w strukturze organizacyjnej i modelu zarządzania podmiotem gospodarczym. W tym celu należy zmieniać umowę sp. z o.o. oraz dokonywać alokacji środków majątkowych wspólników do spółki. Przepisy dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) określają w sposób szczegółowy podmiot, przedmiot, podstawę opodatkowania, stawki oraz moment powstania obowiązku podatkowego. Jednakże regulacje dotyczące zwolnień spółek kapitałowych z PCC charakteryzuje wysoki poziom skomplikowania. Autor dokonał analizy zwolnień przedmiotowych, jakie mogą mieć miejsce w odniesieniu do zmian osobowych i kapitałowych w spółkach z o.o. Zastosowano metodę analityczną, empiryczną i porównawczą. Jako wniosek de lege lata uznano nieprawidłową tautologię umiejscowioną w przepisach podatkowych dotyczącą definicji legalnych zaczerpniętych z prawa handlowego (np. dopłata wspólnika, zwiększenie majątku spółki). Zdaniem autora polskie przepisy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie są w pełni zgodne z treścią unijnych aktów normatywnych w tym zakresie. Zwolnieniu z PCC podlegają umowy o świadczeniu w miejsce wypełnienia, pożyczki (jeśli występuje także zwolnienie stron z podatku od towarów i usług). Przekształcenie (połączenie) spółki kapitałowej w inną kapitałową nie podlega pod opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych – w odróżnieniu od przekształcenia spółki kapitałowej w osobową, gdzie występuje podatek w wysokości 0,5%, a podstawą opodatkowania jest wartość kapitału zakładowego. Brak przejrzystego systemu zwolnień podatkowych dla spółek kapitałowych powoduje, że przepisy powinny być w tym zakresie w sposób przemyślany znowelizowane.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Błachowska S., Ograniczenie ulg podatkowych a zasada zaufania do organów państwa, „Przegląd Podatkowy” 1998, nr 8.
2.Brynika A., Kowalczyk A., Sposoby dofinansowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, „Monitor Prawniczy” 2001, nr 20.
3.Budziszewski J., Podatki w praktyce, „Doradztwo Podatkowe” 2013, nr 4.
4.Burns L., Krever R., Individual Income Tax, w: Tax Law Design and Drafting, red. V. Thuronyi, Washington D.C. 1998.
5.Chomiuk M., Wpływ nowej dyrektywy dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału na ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych, „Jurysdykcja Podatkowa” 2008, nr 4.
6.Deak D., Neutrality and Legal Certainly in Tax Law and Effective Protection of Taxpayers’ Rights, „Acta Iuridica Hungarica” 2008, nr 2.
7.Dumkiewcz M., Zakaz rozszerzającej wykładni wyjątków na przykładzie regulacji art. 14 § 3 kodeksu spółek handlowych, w: Profesor Stefan Buczkowski. Libri Iuristarum Lublinensium. Tom 2, red. A. Kidyba, Lublin 2012.
8.Dyrektywa Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotycząca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, Dz.U. UE.L.2008, nr 46, poz. 11.
9.Etel L., Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce, Białystok 2008.
10.Gontarz G., Kapitalizacja rezerw w spółkach kapitałowych – wybrane aspekty prawne i podatkowe, cz. I, „Przegląd Podatkowy” 2003, nr 3.
11.Gorczyński J., Skutki umowy odnowienia, „Przegląd Prawa Handlowego” 2009, nr 3.
12.Gurgul S., Dopłaty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, „Prawo Spółek” 1997, nr 12.
13.Interpretacja indywidualna z dnia 16 kwietnia 2014 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB2/436-114/14-2/AF.
14.Interpretacja indywidualna z dnia 9 grudnia 2013 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPB2/436-244/13-2/TR.
15.Interpretacja indywidualna z dnia 9 września 2013 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPB2/436-69/13-6/KK.
16.Kaczor J.R., Wniesienie know-how do spółki z o.o., „Przegląd Prawa Handlowego” 1999, nr 5.
17.Karczyński Ł., Opodatkowanie przekształceń spółek [w świetle zasady zaufania do państwa i prawa], „Prawo i Podatki” 2009, nr 3.
18.Karczyński Ł., Opodatkowanie przekształceń spółek, Warszawa 2011.
19.Karczyński Ł., Podatkowoprawne problemy przekształcenia spółki jako metody optymalizacji finansów przedsiębiorstwa, „Prace Naukowe WSB w Gdańsku” 2011, nr 10.
20.Lasiński-Sulecki K., Zakaz przywracania podatku kapitałowego, od pożyczki udzielonej spółce kapitałowej przez wierzyciela uprawnionego do udziału w zyskach, po akcesji do UE (C-212/10), „Przegląd Podatkowy” 2011, nr 8.
21.Litwińczuk H., Dyrektywy podatkowe Wspólnot Europejskich. Podatki dochodowe. Teksty i komentarz, Warszawa 1995.
22.Łączkowski W., Granice opodatkowania, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica” 1992, nr 54.
23.Małecki J., Obowiązek podatkowy a godność podatnika, w: Prawość i godność. Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. S. Fundowicz, A. Gomułkowicz, F. Rymarz, Lublin 2003.
24.Mariański A., Strzelec D., Komentarz do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawy o opłacie skarbowej, Gdańsk 2005.
25.Naworski J., Kilka uwag na temat podwyższenia kapitału zakładowego, „Rejent” 1999, nr 7–8.
26.Pokora A., Dąbrowski A., Zgodność z prawem wspólnotowym opodatkowania p.c.c. dopłat w spółce z o.o, „Przegląd Podatkowy” 2009, nr 7.
27.Pydyn M., Skutki podatkowe zawarcia umowy fiducjarnej (umowy powiernictwa) dotyczącej nabycia nieruchomości, „Doradztwo Podatkowe” 2012, nr 9.
28.Restrukturyzacja spółek kapitałowych. Aspekty podatkowe, red. K. Klimkiewicz, Warszawa 2011.
29.Schumpeter J.A., History of Economic Analysis, New York 1996.
30.Szajkowski A., Tarska M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2005, t. II.
31.Szlęzak A., Moskwa P., Kilka uwag o wnoszeniu aportów do spółek kapitałowych – na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z 19 października 2006 r., „Przegląd Sądowy” 2012, nr 1.
32.Szpunar A., Kilka uwag o odnowieniu, „Przegląd Prawa Handlowego” 1997, nr 12, s. 11.
33.Szymaniak K., Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę komandytowo-akcyjną a dyrektywa Rady 2008/7/ WE, „Przegląd Podatkowy” 2014, nr 4.
34.Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459.
35.Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 710.
36.Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności
37.pracodawcy, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1256.
38.Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578.
39.Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności, tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1116.
40.Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku do czynności cywilnoprawnych, tekst jedn. Dz.U z 2016 r., poz. 223.
41.Walker D.A., Perspectives on the History of Economic Thought, Vol. 1, Essex 1989.
42.Weiss I., Podwyższenie kapitału zakładowego i dopłaty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, „Przegląd Prawa Handlowego” 1994, nr 12.
43.Wyrok WSA w Gdańsku z 10 grudnia 2013 r., I SA/Gd 1380/13, Lex 1414500.
44.Wyrok WSA w Warszawie z 7 maja 2013 r., III SA/Wa 3159/12, Lex 1408570.
45.Żyżylewski L., Dopłaty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, „Przegląd Prawa Handlowego” 1997, nr 7.