Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2016.13-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2016 (13)
Zmiany w regulacji odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej dotyczące sprzedaży między profesjonalistami

Autorzy: Maria Siemaszkiewicz
Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: rękojmia gwarancja obrót profesjonalny nowelizacja Kodeksu cywilnego
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (91-104)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 178

Abstrakt

Przedmiotem badań autorki w artykule jest analiza z punktu widzenia obrotu dwustronnie profesjonalnego niedawnej nowelizacji Kodeksu cywilnego wprowadzonej w życie przepisami Ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, dokonującej uporządkowania przepisów dotyczących odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej. Zintegrowanie przepisów dotyczących rękojmi, bez dokonywania zróżnicowania podmiotowego na obrót profesjonalny i obrót z udziałem konsumenta, uznać należy za wyjątkowo trafne posunięcie polskiego ustawodawcy oraz doskonały przykład tendencji uniwersalistycznych w zakresie regulowania odpowiedzialności sprzedawcy. Niemniej jednak, nowa regulacja prawa konsumenckiego skierowana przede wszystkim na obrót konsumencki w istotny sposób zmieniła regulację rękojmi w stosunkach dwustronnie profesjonalnych. Autorka rozważa następujące zmiany w kodeksowej regulacji rękojmi dotyczące sprzedaży w obrocie dwustronnie profesjonalnym: redefinicję wady fizycznej rzeczy sprzedanej, zmianę uprawnienia kupującego do obniżenia ceny rzeczy sprzedanej przysługującego mu w razie wystąpienia wady oraz zmiany w zakresie terminów obowiązywania rękojmi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, el./Legalis 2014.
2.Kodeks cywilny. Komentarz LEX, red. A. Kidyba, Warszawa 2014.
3.Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, el./Legalis 2015.
4.Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450–1088, red. K. Pietrzykowski, el./Legalis 2015.
5.Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz, red. B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek, el./Legalis 2014.
6.Ustawa o prawach konsumenta, red. D. Karczewska, M. Namysłowska, T. Skoczny, Warszawa 2015.
7.Widło J., Rękojmia za wady fizycznej w świetle nowelizacji Kodeksu cywilnego, „Monitor Prawniczy” 2015, nr 4.
8.Dyrektywa 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji, Dz. Urz. UE seria L, nr 171, s. 12.
9.Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r., Dz.U. z 1997 r., nr 45, poz. 286.
10.Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. z 2014 r., poz. 827.
11.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.
12.Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Dz.U. nr 141, poz. 1176 ze zm.
13.Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.