Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2016.14-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2016 (14)
Przemiany w sposobie rozumienia prawa własności. Przejście z ujęcia absolutnego do przyjęcia ograniczonego i prospołecznego charakteru tego prawa

Autorzy: Adam Banaszkiewicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: socjalizacja prawa własności prawa natury prawo własności własność prywatna katolicka nauka społeczna.
Rok wydania:2016
Liczba stron:19 (21-39)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 94

Abstrakt

Artykuł dotyczy zmian w treści oraz w sposobie rozumienia prawa własności, które wystąpiły w stosunku do ujęcia tego prawa ukształtowanego jeszcze w starożytności. Początkowo uznawano je za prawo absolutne – nienaruszalne, wyłączne i nieograniczone. Z czasem, na gruncie poglądów myślicieli od wieku XVII począwszy, w konsekwencji zachodzących w świecie przemian gospodarczych i społecznych, a także za sprawą spo-łecznej nauki Kościoła, stało się prawem o z założenia ograniczonym charakterze, służącym zaspokojeniu przez państwo potrzeb społecznych, a nie tylko właścicielowi do zaspokojenia egoistycznych potrzeb jego i jego bliskich. Ważnym powodem omawianych zmian było również zwiększenie zakresu ingerencji państwa w wyniku wzrostu liczby zadań publicznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Banaszkiewicz A., Procesy globalizacji w nauce społecznej Jana Pawła II, w: “Ekonomia”, tom. 13, Wrocław 2005.
2.Duguit L., Kierunki rozwoju prawa cywilnego od początku XIX wieku, Warszawa–Kraków 1938.
3.Grotius H., O prawie wojny i pokoju, przełożył R. Bierzanek, Warszawa 1957.
4.Ignatowicz J., Prawo rzeczowe, Warszawa 1979.
5.Jan Paweł II, Przemówienie do Indian Oaxaca, „L’Osservatore Romano”, 30 stycznia 1979.
6.Kolańczyk K., Prawo rzymskie, PWN 1986.
7.Locke J., Two Treatises of Government, wyd. P. Laslett, Cambridge University Press, Cambridge 1967.
8.Miklaszewska J., Filozofia a ekonomia. W kręgu teorii publicznego wyboru, Kraków 2001.
9.Miklaszewska J., Libertariańskie koncepcje własności, w: Własność prywatna, red. T. Wawak, Kraków 1993,
10.Miklaszewska J., Libertariańskie koncepcje własności i wolności, Kraków 1994.
11.Nowa encyklopedia PWN, Warszawa 1999.
12.Nozick R., Anarchia, państwo i utopia, przeł. P. Maciejko, M. Szczubiałka, Warszawa 2010.
13.Pańko W., O prawie własności i jego współczesnych funkcjach, Katowice 1984.
14.Paweł VI, encyklika Populorum progressio, w: Dokumenty nauki społecznej kościoła, wyd. II, cz. 2.
15.Piluś H., Własność i zasady w katolickiej myśli społecznej, Warszawa 2008.
16.Prawo Administracyjne, red. J. Boć Wrocław 1994.
17.Skolimowski H., Od etyki nikomachejskiej do etyki globalnej, w: Idea etyczności globalnej, red. J. Sekuła, Siedlce 1999.
18.Stelmachowski A., Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998.
19.Strzeszewski Cz., Katolicka nauka społeczna, Lublin 1994.
20.Strzeszewski Cz., Własność. Zagadnienia społeczno-moralne, Warszawa 1981.
21.Szachułowicz J., A. Łukaszewska, Gospodarka nieruchomościami. Przepisy i komentarz, Warszawa 2003.
22.Ustawa z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, (Dz.U. z 2010 roku, nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
23.http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/francja-18.html,
24.http://www.opoka.org.pl/nauczanie/papiez/jan_pawel_ii/adhortacje.html,
25.http://www.opoka.org.pl/nauczanie/papiez/jan_pawel_ii/encykliki.html,
26.http://www.opoka.org.pl/nauczanie/papiez/jan_pawel_ii/przemowienia.html.