Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2016.13-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2016 (13)
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 22 maja 2013 roku (I ACa 134/13)

Autorzy: Katarzyna Malinowska – Woźniak
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: urządzenia przesyłowe nabycie zasady współżycia społecznego
Rok wydania:2016
Liczba stron:7 (25-31)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 216

Abstrakt

Z art. 49 § 2 k.c. wynika, że osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń przesyłowych i jest ich właścicielem może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem. Charakter i treść roszczenia wynikającego ze wskazanego powyżej przepisu wywołuje wiele wątpliwości. W wyroku z 22 maja 2013 roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie stwierdził, że przedmiotowe roszczenie nie ma charakteru bezwarunkowego, jednakże sąd w uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia nie wyjaśnił, jak należy rozumieć pojęcie „bezwarunkowy”. W niniejszym opracowaniu przedstawiono stanowisko zaprezentowane przez sąd oraz podjęto próbę jego oceny.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Balwicka-Szczyrba M., Korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych właścicieli urządzeń przesyłowych, LEX 2015.
2.Giesen B., w: Kodeks Cywilny. Komentarz, P. Księżak, M. Pyziak-Szafnicka, LEX 2015.
3.Gniewek E., w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Legalis 2016.
4.Kuniewicz Z., Malinowska-Woźniak K., Charakter roszczenia o przeniesienie własności urządzeń przesyłowych – uwagi na tle art. 49 kodeksu cywilnego, w: Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, red. M. Boratyńska, Warszawa 2016.
5.Matusik G., Własność urządzeń przesyłowych a prawa do gruntu, LexisNexis 2013.
6.Sobol E., Nowy Słownik Języka Polskiego, Warszawa 2003.