Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2016.16-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2016 (16)
Porozumienia procesowe – alternatywa czy dominanta w postępowaniu karnym?

Autorzy: Magdalena Kowalewska-Łukuć,
Słowa kluczowe: konsensualizm skazanie bez rozprawy dobrowolne poddanie się karze nowelizacja kodeksu postępowania karnego
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (81-92)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 348

Abstrakt

Niniejszy artykuł przedstawia rozwój porozumień procesowych w polskim postępowaniu karnym. Ukazuje kolejne liczne nowelizacje przepisów regulujących instytucje skazania bez rozprawy i dobrowolnego poddania się karze. Artykuł stanowi też próbę oceny obecnego znaczenia porozumień procesowych w polskim wymiarze sprawiedliwości. W artykule zaakcentowane więc zostały zalety konsensualizmu, ale naświetlono w nim także możliwe koszty i zagrożenia z nim związane.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Artymiak G., Sprawność procesu karnego z perspektywy form i trybów postępowania w kontekście porozumień procesowych – uwagi de lege lata i de lege ferenda,w: Ocena funkcjonowania porozumień procesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwości,red. C. Kulesza, wyd. 1, Warszawa 2009.
2.Bieńkowska B.T., Kontradyktoryjność postępowania przed sądem I instancji w nowym k.p.k., „Prokuratura i Prawo” 1997, nr 12.
3.Grajewski J., Steinborn S., w: Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do art. 1-424, red. L. Paprzycki, wyd. 3, Warszawa 2013.
4.Hofmański P., Zmiany w kodeksie postępowania karnego w świetle poglądów sędziów i prokuratorów, „Państwo i Prawo” 2006, nr 1.
5.Jankowski M., Ważny A., Instytucja dobrowolnego poddania się karze (art. 387 k.p.k.) i skazania bez rozprawy (art. 335 k.p.k.) w świetle praktyki. Rezultaty badań ogólnopolskich, w: Prawo w działaniu, red. A. Siemaszko, wyd. 1, Warszawa 2008.
6.Jasiński W., Porozumienia procesowe w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 10.
7.Karaźniewicz J., Wpływ porozumień procesowych na realizację celów postępowania karnego, w: Przyszłość polskiego prawa karnego. Alternatywne reakcje na przestępstwo, red. S. Pikulski, W. Cieślak, M. Romańczuk-Grądzka, wyd. 1, Olsztyn 2015.
8.Kardas P., Konsensualne sposoby rozstrzygania w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego z dnia 10 stycznia 2003 r., „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 1.
9.Kruk E., Porozumienia procesowe i konsensualizm w świetle art. 335 i 387 k.p.k., w: Ocena funkcjonowania porozumień procesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwości, red. C. Kulesza, wyd. 1, Warszawa 2009.43 P. Kardas, Konsensualne…., s. 40. 44 Ibidem. Porozumienia procesowe – alternatywa czy dominanta w postępowaniu karnym? 91
10.Kruk E., Wyrok skazujący sądu pierwszej instancji w trybie art. 335 K.P.K., wyd. 1, Kraków 2005.
11.Paluszkiewicz H., Pierwszoinstancyjne wyrokowanie merytoryczne poza rozprawą w polskim procesie karnym, wyd. 1, Warszawa 2008.
12.Pawelec S., Od wniosku o skazanie bez rozprawy do negocjowania wyroków. Czy zmierzamy w stronę plea baragaining?, w: Ocena funkcjonowania porozumień procesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwości, red. C. Kulesza, wyd. 1, Warszawa 2009.
13.Steinborn S., Porozumienia w polskim procesie karnym, wyd. 1, Kraków 2005.
14.Waltoś S., Nowe instytucje w kodeksie postępowania karnego z 1997 r., „Państwo i Prawo”1997, nr 8.
15.Waltoś S., „Porozumienia” w polskim procesie karnym de lege lata i de lege ferenda
16.(Próba oceny dopuszczalności), „Państwo i Prawo” 1992, nr 7.
17.Waltoś S., Wizja procesu karnego XXI wieku, w: Postępowanie karne w XXI wieku, red. P. Kruszyński, wyd. 1, Warszawa 2002.
18.Ważny A., Co dalej z porozumieniami procesowymi – przyczynek do dyskusji, w: Ocena funkcjonowania porozumień procesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwości, red. C. Kulesza, wyd. 1, Warszawa 2009.
19.Zbrojewska M., Dobrowolne poddanie się karze w kodeksie postępowania karnego, wyd. 1, Białystok 2002.
20.Wyrok SN z 22.08.2001 r., sygn. III KKN 372/99, LEX nr 52007.
21.Wyrok SN z 17.04.2011 r., sygn. IV KK 91/11, LEX nr 794518.
22.Ustawa z 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2003 r., nr 17, poz. 155).
23.Ustawa z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1247).
24.Ustawa z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 396).
25.Ustawa z 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 437).