Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2016.15-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2016 (15)
Umowa o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Autorzy: Marek Potyraj
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: umowa o roboty budowlane zamówienia publiczne zabezpieczenie należytego wykonania umowy gwarancja jakości robót rękojmia za wady obiektu
Rok wydania:2016
Liczba stron:28 (59-86)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 574

Abstrakt

Przedmiotem rozważań podjętych w niniejszej pracy jest stosunek zobowiązaniowy łączący inwestora (zamawiającego) i wykonawcę, który powstaje w wyniku zawarcia przez nich umowy o roboty budowlane po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W pracy omówiono zagadnienia związane z zawarciem umowy o roboty budowlane, treścią umowy oraz prawami i obowiązkami stron. Opisano również zabezpieczenie należytego wykonania umowy, gwarancję jakości robót, a także rękojmię za wady obiektu. Następnie omówiono kwestie kar umownych za niewykonanie i nienależyte wykonanie umów o roboty budowlane, a także zagadnienia związane z odstąpieniem od umowy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.J. Tokarski (red.) Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1980
2.D. Sypniewski, Nadzór nad procesem budowlanym, Warszawa 2011,
3.I. Weiss, R. Jurga, Inwestycje budowlane, Warszawa 2005,
4.K. Małysa-Sulińska, Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych, Warszawa 2012,
5.M. Stahl, w: Materialne prawo administracyjne pojęcia, instytucje, zasady, red. M. Stahl, wyd. 2, Warszawa 2005
6.S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003,.
7.H. Nowicki, w: Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego, red. W. Szwajdler, Warszawa 2013,
8.Z. Niewiadomski, Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, wyd. 2, Warszawa 2003
9.P. Kwaśniak, Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, wyd. 3, Warszawa 2011
10.Z. Niewiadomski, Nowe prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Warszawa 2003
11.K. Małysa-Sulińska, w: Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe, red. I. Niżnik-Dobosz, Warszawa 2012
12.K. Jaroszyński, w: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy-omówienia-komentarze, red. G. Buczek, M. Tetera-Jankowska, Warszawa 2003
13.K. Jaroszyński, Z. Niewiadomski, A. Szmyt, Ł. Złakowski, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2004
14.B. Majchrzak, Procedura zgłoszenia robót budowlanych, Warszawa 2008
15.Z. Leoński (w:) Z. Leoński, M. Szewczyk, Zasady prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, Bydgoszcz–Poznań 2002
16.R. Dziwiński, P. Ziemski, Prawo budowlane. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC 2005
17.T. B. Babiel, Nadzór budowlany. Kompetencje organów administracji. Wzory. Akty prawne, Warszawa 2001,
18.R. Godlewski, w: red. H. Kisilowska, R. Godlewski, M. Łaczmańska, W. Nosek, D. Sypniewski, A. Woźniak, C. Woźniak, Prawo budowlane z umowami w działalności inwestycyjnej. Komentarz, Warszawa 2010.