Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2016.16-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2016 (16)
Granice podmiotowe zapisu na sąd polubowny zawartego w umowie, której stroną jest osobowa spółka handlowa

Autorzy: Katarzyna Malinowska-Woźniak
Słowa kluczowe: zapis na sąd polubowny spółka handlowa umowa spółki następca prawny
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (43-54)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 225

Abstrakt

W praktyce spółek prawa handlowego poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego może nastąpić w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, na podstawie umowy stron, w której wskazany zostanie przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór wyniknął lub może wyniknąć. Po drugie, wiążący spółkę oraz jej wspólników zapis na sąd polubowny dotyczący sporów ze stosunku spółki może zostać zamieszczony w umowie(statucie) spółki handlowej. Zagadnienie statutowej klauzuli arbitrażowej poddano szczegółowej analizie w licznych opracowaniach naukowych. Wątpliwości interpretacyjne pojawiają się jednak również na tle zakresu podmiotowego oraz przedmiotowego zapisu nasad polubowny zawieranego w umowie, której stroną jest spółka. W niniejszym opracowaniu podjęto, zatem próbę analizy przypadków, w których zakres podmiotowy skutków zapisu na sąd polubowny ulega rozszerzeniu, a w szczególności spróbowano odpowiedzieć na pytanie, czy zapis zawarty w umowie, której stroną jest spółka osobowa, ulega rozszerzeniu na wspólników tej spółki, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Jakubecki A., w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, LEX, komentarz do art. 1163.
2.Kos R., O związaniu cesjonariusza zapisem na sąd polubowny. Glosa do wyroku SN z dnia 3 września 1998 r., I CKN 822/97, „Glosa” 2013, nr 4.
3.Morek R., w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. E. Marszałkowska--Krześ, Legalis, komentarz do art. 1161.
4.Szumański A., System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Warszawa 2015.
5.Weitz K., Następstwo prawne a związanie zapisem na sąd polubowny, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2011, nr 4.
6.Zrałek J., Kurowski W., Wpływ przelewu wierzytelności na klauzulę arbitrażową, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2008, nr 3.