Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2016.15-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2016 (15)
Poręczenia kredytów jako wsparcie finansowe sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Autorzy: Adam Banaszkiewicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: fundusze poręczeń kredytowych działalność gospodarcza wsparcie finansowe małe i średnie przedsiębiorstwa
Rok wydania:2016
Liczba stron:25 (135-159)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 456

Abstrakt

Artykuł przedstawia fundusze poręczeń kredytowych jako instytucję prawnofinansową mogącą stanowić istotne wsparcie dla jednej z funkcjonujących w Polsce formuł prowadzenia działalności gospodarczej, jaką są małe i średnie przedsiębiorstwa. W pierwszej kolejności przedstawiono, jakich podmiotów wsparcie dotyczy oraz z jakimi problemami, jeżeli chodzi o ich utrzymanie i osiągnięcie założonych celów działania, podmioty te się borykają, by następnie, w możliwym ze względu na dopuszczalne rozmiary opracowania zakresie, ukazać fundusze poręczeń kredytowych jako możliwe wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. Kolejno opisana została ich geneza i formuła prawnoorganizacyjna, w ramach której funkcjonują, formy działania, procedura udzielania poręczeń kredytowych, sposób realizacji zobowiązań wynikających z poręczenia, a wreszcie korzyści, jakie wynikają z wspierania małych i średnich przedsiębiorstw (generalnie beneficjentów poręczeń) przez fundusze poręczeniowe.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.1) B. Bartkowiak, Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, wyd. CeDeWU, Warszawa 2009,
2.2) A. Bielawska, Uwarunkowania rynkowe rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Szczecin 2006,
3.3) P. Dominiak, Sektor MSP we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa 2005,
4.4) S. Flejterski, P. Pluskota, I. Szymczak, Instytucje i usługi poręczeniowe na rynku finansowym, wyd. Difin 2005,
5.5) M. Gajewski, J. Szczucki, Fundusze poręczeniowe jako źródła wspierania sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania – najnowsze zmiany, PARP, Warszawa 2009,
6.6) A. Janc, K. Waliszewski, Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe w finansowym wsparciu sektora mikro-małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, wyd. CeDeWu, Warszawa 2015,
7.7) B. Kołosowska, Finansowanie przedsiębiorstw sektora MŚP ze źródeł pozabankowych, wyd. CeDeWu, Warszawa 2013,
8.8) W. Kozek, M. Mielczarek, Raport z badań: Opinie przedsiębiorców z sektora MSP, o prowadzeniu działalności gospodarczej, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000,
9.9) Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce, Warszawa 2013,
10.10) M. Matejun, Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa 2011,
11.11) Ministerstwo Gospodarki, Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2009-2013, tekst jednolity, Warszawa 2011,
12.12) B. Piasecki (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN, Warszawa-Łódź 2001,
13.13) W. Pluta, Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa 2004,
14.14) Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2014. Temat specjalny: Innowacje w mikro i małych firmach, Warszawa 2015, s. 18-19,
15.15) A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Warszawa 2003,
16.16) H. Waniak-Michalak, Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw : fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, rynek venture capital, Wolters Kluwer Polska, Kraków-Warszawa 2007,
17.17) M. G. Woźniak, Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a wzrost gospodarczy, wyd. AE w Krakowie, Kraków 2006.
18.18) A. Odrobina, Kondycja polskich małych i średnich przedsiębiorstw w rozszerzonej Unii Europejskiej, Zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2006, nr 721,
19.19) M. Starczewska-Krzysztoszek, Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Biuro Analiz Sejmowych, „Infos” 2008, nr 4 (28).
20.20) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
21.21) Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94 poz. 1037 z późn. zm.),
22.22) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 roku, nr 173, poz. 1807, z późn. zm),
23.23) Komunikat Komisji – wytyczne dotyczące pomocy Państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. U. UE C 244 z 1.10.2004 r.),
24.24) Obwieszczenie Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji, (2008/C 155/02),
25.25) Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz.U. L 124 z 20.5.2003).