Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     DOI: 10.18276/ais.2015.11-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL

Lista wydań / 3/2015 (11)
Instytucja incompatibilitas w prawie samorządu terytorialnego

Rok wydania:2015
Liczba stron:20 (39-58)
Słowa kluczowe: zakaz łączenia funkcji radni pracownicy samorządowi niepołączalność zakaz łączenia stanowisk
Autorzy: Ewa Koniuszewska
Uniwersytet Szczeciński

Abstrakt

Istotę incompatibilitas stanowi zakaz łączenia przez jedną osobę dwóch lub więcej funkcji publicznych, przy czym niedopuszczalność kumulowania przez dany podmiot tych funkcji zachodzi wówczas, jeśli pomiędzy wynikającymi z nich kompetencjami występuje wewnętrzny konflikt. Konflikt ten wpływa z kolei negatywnie na jakość, efektywność i bezstronność wykonywanych zadań. W celu eliminowania ujemnych następstw realizacji przez osoby pełniące funkcje publiczne rozbieżnych kompetencji, nieodzowne stało się zatem ustanowienie zakazów łączenia określonych funkcji z innymi funkcjami lub stanowiskami państwowymi, a także ze sprawowaniem mandatu przedstawicielskiego. Adresatami tych zakazów są, między innymi, radni i pracownicy samorządowi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cieleń A., w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.
2.Cudowski B., Ograniczenia swobody zatrudnienia pracowników samorządowych i członków korpusu służby cywilnej, w: Stosunki pracy w służbie cywilnej i samorządzie terytorialnym, red. W. Sanetra, Białystok 2001.
3.Czaplicki K.W., Dauter B., Kisielewicz A., Rymarz F., Samorządowe prawo wyborcze. Komentarz, Warszawa 2006.
4.Czeszejko-Sochacki Z., Prawo parlamentarne w Polsce, Warszawa 1997
5.Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, wyd. 16, Warszawa 2014
6.Grajewski K., Konstytucyjna regulacja zasady incompatibilitas a inne przepisy dotyczą- ce sprawowania mandatu posła i senatora, „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 1.
7.Jagoda J., Ograniczenia antykorupcyjne dotyczące radnych, „Samorząd Terytorialny” 1998, nr 6.
8.Jagoda J., w: Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Kraków 2005.
9.Jaroszyński K., w: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, Warszawa 2011.
10.Jochymczyk A., w: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2010.
11.Lis-Staranowicz D., Niepołączalność (incompatibilitas) mandatu parlamentarnego w Konstytucji PR z dnia 2 kwietnia 1997 r., „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 1.
12.Lis-Staranowicz D., Niepołączalność (incompatibilitas) mandatu parlamentarnego według ustaw samorządowych, „Państwo i Prawo” 2000, z. 10.
13.Lis-Staranowicz D., Incompatibilitas (niepołączalność) w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Studia Prawnicze” 2002, nr 1.
14.Lis-Staranowicz D., Niepołączalność mandatu parlamentarnego w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2005
15.Płażek S., w: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013.
16.Rzetecka-Gil A., Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Komentarz, Warszawa 2009.
17.Rzetecka-Gil A., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2009
18.Sypniewski Z., Szewczyk M., Status prawny radnego. Książka pomocna każdemu radnemu, Zielona Góra 1999
19.Szewc A., Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, Warszawa 2008.
20.Szewc A., w: A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Samorząd gminny. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2005.
21.Szewc A., w: A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2012.
22.Szewc A., Szewc T., w: Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, red. A. Szewc, Warszawa 2011.
23.Wierzbica A., Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2008.
24.Zubik M., Ustrojowe założenia niepołączalności mandatu parlamentarnego, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 4.
25.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
26.Ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.).
27.Ustawa z 5.06.1992 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 1992 r., nr 56, poz. 274 z późn. zm.).
28.Ustawa z 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j.. Dz.U. z 2006 r., nr 216, poz. 1584 z późn. zm.).
29.Ustawa z 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.).
30.Ustawa z 5.06.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.).
31.Ustawa z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.).
32.Ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z. 2008 r., nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).
33.Ustawa z 5.01.2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r., nr 21, poz. 112 z późn. zm.).
34.Wyrok NSA z 29.01.2002 r., sygn. akt II SA/Wr 2764/01, „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych” 2002, nr 2, poz. 47.
35.Wyrok WSA we Wrocławiu z 2.07.2009 r., sygn. akt III SA/Wr 140/09, LEX nr 553403.
36.Wyrok WSA we Wrocławiu z 9.07.2010 r., sygn. akt III SA/Wr 150/10, „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych” 2011, nr 1, poz. 53.
37.Wyrok WSA w Lublinie z 2.12.2010 r., sygn. akt III SA/Lu 397/10, LEX nr 757140.
38.Wyrok WSA w Szczecinie z 3.04.2012 r., sygn. akt II SA/Sz 118/12, CBOSA.
39.Wyrok NSA z 15.11.2012 r., sygn. akt II OSK 2094/12, CBOSA.
40.Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 29.11.2012 r., sygn. akt II SA/Go 770/12, CBOSA.
41.Wyrok NSA z 10.01.2013 r., sygn. akt II OSK 2896/12, LEX nr 1254207.
42.Wyrok NSA z 9.07.2013 r., sygn. akt II OSK 1418/13, CBOSA.
43.Wyrok NSA z 3.09.2013 r., sygn. akt II OSK 1781/13, CBOSA.
44.Wyrok WSA w Bydgoszczy z 18.02.2014 r., sygn. akt II SA/Bd 107/14, LEX nr 1457733.
45.Wyrok WSA w Poznaniu z 27.03.2014 r., sygn. akt IV SA/Po 620/13, LEX nr 1453291.