Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     DOI: 10.18276/ais.2017.18-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2017 (18)
Ochrona utworu i wyników pracy naukowej w kontekście zasady da mihi factum dabo tibi ius

Autorzy: Krzysztof Kurosz
Słowa kluczowe: prawo autorskie utwór naukowy prawa osobiste podstawa prawna powództwa
Rok wydania:2017
Liczba stron:20 (169-188)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 60

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest wykazanie możliwości ochrony pierwszeństwa odkrycia naukowego za pomocą konstrukcji praw osobistych prawa cywilnego. Ochrona ta jest niezależna od ochrony utworu naukowego gwarantowanej przepisami prawa autorskiego. Wybór podstawy prawnej powództwa (wskazanie na konkretne prawo osobiste) nie wiąże sądu. Błędne powoływanie się na prawo autorskie do odkrycia nie jest przeszkodą do udzielenia ochrony odkryciu naukowemu za pomocą prawa cywilnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483, ze zm.
2.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 459.
3.Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 666.
4.Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 27 maja 1960 r., I CR 429/59, LEX nr 557720.
5.Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2000 r., III CKN 1048/00, LEX nr 51872.
6.Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 1967 r., III PZP 10/67, OSNC 1967/9, poz. 150.
7.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 1960 r., I CR 407/59, OSPiKA 1961/3, poz. 78.
8.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 marca 1976 r., I CR 41/76, LEX nr 7804.
9.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 1999 r., I CKN 252/98, OSNC 1999/9, poz. 152.
10.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2002 r., III CKN 182/01, LEX nr 54471.
11.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2004 r., I PK 42/04, OSNP 2005/14/209.
12.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2016 r., I PK 207/15, LEX nr 2120886.
13.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 marca 1996 r., I ACr 104/96, LEX nr 62572.
14.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 5 marca 2004 r., I ACa 35/04, OSA 2004/10, poz. 33.
15.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 maja 2007 r., I ACa 668/06, OSA 2008/12, poz. 39.
16.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 19 września 2013 r., I Ca 667/13, OSA w Łodzi 2015/3, poz. 11.
17.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2014 r., VI ACa 1559/13, LEX nr 1567104.
18.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 22 marca 2016 r., I ACa 1388/15, LEX nr 2024139.
19.Barta J., Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Markiewicz R., Traple E., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2011.
20.Barta J., Markiewicz R., Matlak A., Specyficzne problemy dotyczące niektórych kategorii utworów, w: System prawa prywatnego, t. 13: Prawo autorskie, red. J. Barta, Warszawa 2013.
21.Błeszyński J., Prawo autorskie, Warszawa 1985.
22.Cisek R., Jezioro J., Wiebe A., Dobra i usługi informacyjne w obrocie gospodarczym, Warszawa 2005.
23.Giesen B., Katner W., Księżak P., Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Majda R., Michniewicz-Broda E., Pajor T., Promińska U., Pyziak-Szafnicka M., Robaczyński W., Serwach M., Świderski Z., Wojewoda M., Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, red. M. Pyziak-Szafnicka, P. Księżak, Warszawa 2014.
24.Giesen B., Plagiat dzieł naukowych – zagadnienia wybrane, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 112 (2011), s. 63–83.
25.Giesen B., Prawo do autorstwa utworu oraz do decydowania o jego oznaczeniu, w: System prawa prywatnego, t. 13: Prawo autorskie, red. J. Barta, Warszawa 2013.
26.Grzybczyk K., Zagadnienie idei w prawie autorskim, „Państwo i Prawo” 4 (1997), s. 26–37.
27.Jasińska K., Ochrona idei – zagadnienia wybrane, „Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego” 93 (2006), s. 9–28.
28.Kopff A., Dzieło sztuk plastycznych i jego twórca w świetle przepisów prawa autorskiego, Kraków 1961.