Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2016.14-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2016 (14)
Abdicatio hereditatis in iure Polonia Zrzeczenie się dziedziczenia w polskim porządku prawnym

Autorzy: Radosław Zych
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: prawo rzymskie łacińska terminologia prawnicza umowa dziedziczenie prawo spadkowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (5-20)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 523

Abstrakt

Rzymska zasada prawnicza głosi: Semel heres, semper heres, jednak zrzeczenie się dziedziczenia jest jedną z niewielu instytucji prawa spadkowego, które nie były znane w prawie rzymskim. W życiu są sytuacje, w których spadkodawca chciałby pozbawić udziałów w dziedziczeniu osobę, z którą żyje w dobrych stosunkach. Gdy nie ma podstaw do wydziedziczenia dziecka, można spróbować, przekonać je do zrzeczenia siędziedziczenia. Tematem artykułu jest zrzeczenie się dziedziczenia w polskim porządku prawnym. Autor zbada poszczególne elementy tej umowy. Spory w nim wspomniane mogą stanowić asumpt do dyskusji na temat potrzeby zmian w aktach normatywnych dotyczących problematyki badawczej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bojarski W., Dajczak W., Sokala A., Verba iuris. Reguły i kazusy prawa rzymskiego, Toruń 2007.
2.Dębiński A., Rzymskie prawo prywatne. Kompendium, Warszawa 2003.
3.Doliwa A., Prawo spadkowe, Warszawa 2007.
4.Doliwa A., Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia, w: System Prawa Prywatnego. Tom X Prawo spadkowe, red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2009.
5.Gajda E., Lubińska B., Łacińska terminologia prawnicza. Ignorantia iuris nocet, Toruń 2014.
6.Kosik J., System prawa cywilnego, T. IV, w: Prawo spadkowe, red. J. S. Piątowski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk– Łódź 1986.
7.Kozak J., Umowa zrzeczenia się dziedziczenia, „Przegląd Sądowy” 2004, nr 11–12.
8.Niedośpiał M., Swoboda testowania, Bielsko-Biała 2004.
9.Niezbecka E., Prawo spadkowe, Lublin 2000.
10.Oleszko A., Umowy dotyczące spadku w praktyce notarialnej, „Nowe Prawo” 1977, nr 3.
11.Pazdan M., Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia w polskim prawie spadkowym, „Rejent” 1997, nr 4.
12.Pazdan M, w: Kodeks cywilny, T. II, Komentarz do art. 450–1088, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2005.
13.Piątowski J.S., Prawo spadkowe. Zarys wykładu, Warszawa 1973.
14.Piątowski J.S., Prawo spadkowe. Zarys wykładu, wyd. 4 zaktualizował i uzupełnił B. Kordasiewicz, Warszawa 2003.
15.Radwański Z., w: System prawa prywatnego, T. II, red. Z. Radwański, Warszawa 2002.
16.Rott-Pietrzyk E., Umowa dziedziczenia – uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Rejent” 2006, nr 3 (179).
17.Skowrońska-Bocian E., Prawo spadkowe, Warszawa 2008.
18.Sokala A., Witold Warkałło (1909–1983), w: Quinque Doctores. Kierownicy Katedry Prawa Rzymskiego UMK (1945–2000), pod red. A. Sokali, Toruń 2014.
19.Wołodkiewicz W., Prawoznawstwo w poglądach i ujęciu Encyklopedystów, Warszawa 1990.
20.Wołodkiewicz W., Zabłocka M., Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2000.
21.Dekret z 8 października 1946 r. – Prawo spadowe (Dz. U. nr 60, poz. 328 ze zm.).
22.Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).
23.Ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. nr 9, poz. 59 ze zm.).
24.Ustawa z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. nr 22, poz. 91 ze zm.).
25.Wyrok SN z 20 marca 1984 r., sygn. III CRN 35/84, OSNCP 1984, nr 10, poz. 184.
26.Postanowienie SN z 20 maja 1984 r., sygn. III CRN 35/84, OSN 1984, nr 10, poz. 184.
27.Uchwała SN z 5 lutego 1993 r., sygn. III CZP 10/93, OSNC 1993, nr 9, poz. 147, OSP 1994, nr 5, poz. 83.
28.Lingua Latina, http://lingua-latina.go-longhorn.net/sentencja,opis,1493964,124497.html (15.11.2015).
29.Pierwszy Edykt Cesarski Stanowiący Prawo Miłościwie Panującego Cesarza Salima Rogera IV El Suf de Eghezee sporządzony w Pałacu Cesarskim w Cyncie, dnia 11 czerwca 1244 r., http://www.kruk.ayz.pl/cesarstwo/Edykt1.pdf (15.11.2015).
30.Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.rejent.com.pl/ (15.11.2015).