Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 54.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe na czas określony
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2015 (9) 2015 Przejdź
2. Przegląd zabezpieczeń rzeczowych wraz z perspektywą zmian (hipoteka, dług gruntowy, przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie)
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2015 (9) 2015 Przejdź
3. Multicentryczność regulacji prawnej usługi przewozu osób
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Przejdź
4. WYDANIE RZECZY PRZEZ SPRZEDAWCĘ KUPUJĄCEMU ZA POŚREDNICTWEM PRZEWOŹNIKA
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Przejdź
5. CHARAKTER PRAWNY UMOWY O TRANSPORT TOWARÓW RUROCIĄGIEM
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Przejdź
6. KWALIFIKACJA PRAWNA UMÓW ZAWIERANYCH W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Przejdź
7. Umowa o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi – szanse i zagrożenia
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
8. Logika miejsca i jej zastosowania w analizie niektórych rozumowań prawniczych
(Analiza i Egzystencja)
33 (2016) 2016 Przejdź
9. Abdicatio hereditatis in iure Polonia Zrzeczenie się dziedziczenia w polskim porządku prawnym
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2016 (14) 2016 Przejdź
10. Granice podmiotowe zapisu na sąd polubowny zawartego w umowie, której stroną jest osobowa spółka handlowa
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2016 (16) 2016 Przejdź
11. Umowa o roboty budowlane w zamówieniach publicznych
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Przejdź
12. Charakter prawny aktów staranności odbiorcy w krajowym i międzynarodowym przewozie towarów
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
13. The multimodal carrier's liability for non-localized loss
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
14. Usługi turystyczne po utworzeniu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
15. Prawna kwalifikacja umów o usługi kosmetyczne
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
16. Charakter prawny umów na odbieranie oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
17. Kwalifikacja umowy o zarządzanie nieruchomością
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
18. Obowiązki zarządcy a umowa o zarządzanie nieruchomością
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
19. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zawierana na odległość
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
20. Odpowiedzialność usługodawcy wobec konsumenta za wadliwość kontraktowania i świadczenia opartego na umowie o dzieło
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
21. Odstąpienie od umowy na podstawie art. 145–145a prawa zamówień publicznych
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
22. Nabycie powiernicze ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej – skutki podatkowe
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
23. Wpływ umowy o wolnym handlu Unia Europejska–Ukraina na polski import rolno-spożywczy z Ukrainy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Przejdź
24. Koncepcja hipotetycznej umowy jako podstawy odpowiedzialności przewoźnika w konwencjach przewozowych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
25. Odroczony podatek dochodowy w umowach leasingowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
26. O roli due diligence (oraz oświadczeń i zapewnień) w prawie kontraktów
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Przejdź
27. Umowa odroczenia terminu płatności należności z tytułu składek zawierana z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Przejdź
28. Zakres terytorialny licencji na wzór przemysłowy (uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2015 r. IV CSK 225/14)
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Przejdź
29. Specyfika świadczenia ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Przejdź
30. Ugoda – lepszy sposób rozwiązania sporu?
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Przejdź
31. Merchandising – charakter instytucji a wykorzystanie w praktyce
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Przejdź
32. Charakter prawny umowy o korzystanie z nieruchomości pod inwestycje wiatrowe
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Przejdź
33. Sponsoring w księgach rachunkowych jednostki gospodarczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 1 2016 Przejdź
34. Sprawiedliwy handel międzynarodowy – nowa umowa społeczna
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Przejdź
35. Spłata kredytów denominowanych lub indeksowanych w walucie innej niż waluta polska
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 1 2017 Przejdź
36. Analiza i ocena spłaty kredytu przy równych ratach kapitałowo-odsetkowych z wykorzystaniem nowych modeli kapitalizacji na przykładzie banku ING Bank Śląski
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Przejdź
37. WPŁYW NOWYCH MODELI KAPITALIZACJI NA OCENĘ ZDOLNOŚCI SPŁATY KREDYTU BANKOWEGO I ZWIĄZANEGO Z NIM RYZYKA KREDYTOWEGO
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
38. Wykorzystanie faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
39. Umowa Trade Facilitation Agreement (TFA) szansą rozwoju eksportu produktów Fair Trade
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Przejdź
40. Potencjalny wpływ Umowy o partnerstwie gospodarczym UE–Japonia na polski handel rolno-spożywczy z Japonią
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Przejdź
41. Ewolucja konstytutywnej funkcji listu przewozowego
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Przejdź
42. Wzorce umowne w sektorze turystycznym w świetle dyrektywy 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Przejdź
43. Odpowiedzialność spedytora w ramach umowy spedycji
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Przejdź
44. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika kolejowego w Polsce. Zagadnienia wybrane
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Przejdź
45. STAN TECHNICZNY ŚRODKA TRANSPORTOWEGO JAKO PRZYCZYNA SZKODY TRANSPORTOWEJ
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
46. Zmiany przesłanek odpowiedzialności sprzedawcy w prawie polskim (od wady rzeczy sprzedanej do jej niezgodności z umową)
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2018 (23) 2018 Przejdź
47. Kilka uwag na temat rozwoju umowy przewozu rzeczy oraz konwencji przewozowych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
48. Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych z umowy przewozu towarów w sytuacjach nieunormowanych przepisami przewozowymi
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
49. Odpowiedzialność przewoźnika znajdującego się w upadłości za niewykonanie umowy przewozu pasażerskiego
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
50. Ustawowe prawo pierwokupu gminy
(Studia Administracyjne)
nr 10 2018 2018 Przejdź
51. ESTABLISHING DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN POLAND AND NORWAY IN THE YEARS 1945–1946
(Studia Maritima)
Vol. 31 2018 2018 Przejdź
52. STATUTE OF LIMITATIONS FOR PASSENGER CLAIMS RESULTING FROM THE EUROPEAN UNION REGULATIONS
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Przejdź
53. Kwestie majątkowe w przypadku parafii zakonnej powierzonej na podstawie kan. 520
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Przejdź
54. Umowa franczyzy a umowy dotyczące praw własności intelektualnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Przejdź
Strona