Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2017.19-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2017 (19)
Specyfika świadczenia ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia

Autorzy: Aleksander Raczyński
Słowa kluczowe: teoria świadczenia pieniężnego teoria ponoszenia ryzyka umowa ubezpieczenia świadczenie ubezpieczeniowe świadczenie
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (101-111)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 165

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza specyfiki świadczenia ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia. Analiza obejmuje przede wszystkim próbę rozstrzygnięcia sporu między zwolennikami teorii ponoszenia ryzyka, zgodnie z którą istota świadczenia ubezpieczyciela polega na ponoszeniu ryzyka wypłaty przewidzianego w umowie świadczenia oraz teorii świadczenia pieniężnego, według której sprowadza się ona do zapłaty określonej sumy pieniężnej. Autor przychyla się do stanowiska przemawiającego za uznaniem, że istota świadczenia ubezpieczyciela polega na ponoszeniu ryzyka wypłaty przewidzianego w umowie świadczenia. Stwierdzenie to ma bezpośredni wpływ na charakter prawny owego świadczenia. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej współistnieje przy tym ze świadczeniem o charakterze pieniężnym i stanowi obok niego równorzędne świadczenie główne ubezpieczyciela. Pierwsze z nich jest świadczeniem o charakterze ciągłym i polega na określonym, stałym zachowaniu się dłużnika w czasie trwania zobowiązania; drugie (za wyjątkiem wynikających z umowy ubezpieczenia świadczeń rentowych) – świadczeniem o charakterze jednorazowym. Z uwagi na konieczność zapewnienia ubezpieczonemu ochrony przed określonymi w umowie różnymi rodzajami ryzyka przez cały okres ubezpieczenia, pierwsze ze wskazanych wyżej świadczeń będzie przy tym świadczeniem o niepodzielnym, drugie zaś – jako świadczenie pieniężne – świadczeniem o podzielnym charakterze.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dybowski T., Pyrzyńska A., w: System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2013.
2.Dybowski T., w: System Prawa Cywilnego. Prawo zobowiązań – część ogólna, red. Z. Radwański, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1981.
3.Fuchs D., Wybrane cechy umowy ubezpieczenia majątkowego, „Prawo Asekuracyjne” 1999, nr 4.
4.Koch A., w: System Prawa Prywatnego, t. 8, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, Warszawa 2011.
5.Krajewski M., Świadczenie ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia, „Przegląd Sądowy” 2011, nr 11–12.
6.Krajewski M., Umowa ubezpieczenia. Art. 805–834 KC. Komentarz, Warszawa 2016.
7.Orlicki M., w: M. Orlicki, J. Pokrzywniak, Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji kodeksu cywilnego, Warszawa 2008.
8.Orlicki M., Umowa ubezpieczenia, Warszawa 2002.
9.Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2014.
10.Radwański Z., Uwagi o zobowiązaniach trwałych (ciągłych) na tle Kodeksu cywilnego, „Studia Cywilistyczne” 1969, t. 13–14.
11.Wyrok SN z 20.10.2006 r., sygn. akt IV CSK 125/06, OSNC-ZD, 2008, nr 1, poz. 7.