Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2017.19-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2017 (19)
Dopuszczalność umownego kształtowania relacji prawno-rodzinnych na przykładzie kontaktów rodziców biologicznych z przysposobionym dzieckiem. Uwagi na tle prawno-porównawczym

Autorzy: Rafał Łukasiewicz
Słowa kluczowe: przysposobienie adopcja Stany Zjednoczone kontakty
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (163-174)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 253

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza komparatystyczna polskich i amerykańskich rozwiązań prawnych dotyczących prawa do kontaktu rodzica naturalnego z dzieckiem przysposobionym. Wymaga to w pierwszej kolejności zbadania, czy na gruncie polskiego prawa rodzinnego istnieje możliwość umownego kształtowania stosunków rodzinno-prawnych. Dla prowadzenia badań prawno-porównawczych konieczne jest także przedstawienie, przynajmniej w ogólnym zarysie, instytucji open adoption oraz wskazanie implikacji prawnych zawarcia postadoption contact agreement. Pozwoli to odpowiedzieć na pytanie, czy inspirowanie się prawem amerykańskim w odniesieniu do tego zagadnienia byłoby właściwe.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bagan-Kurluta K., Przysposobienie międzynarodowe dzieci, Białystok 2009.
2.Baran A, Pannor R., Sorosky A.D., The Adoption Triangle: The Effects of the Sealed Record on Adoptees, Birth Parents, and Adoptive Parents, Nowy Jork 1989.
3.Baran A., Pannor R., Perspectives on Open Adoption, „The Future of Children” 1993, vol. 3, nr 1.
4.Baran A., Pannor R., Sorosky A.D., Open adoption, „Social Work” 1976, nr 21.
5.Berry M., Risks and benefits of Open Adoption, „The Future of Children” 1993, vol. 3, nr 1.
6.Carp E.W., Family Matters. Secrecy and disclosure In the history of adoption, Cambridge–Londyn 1998.
7.Czech B., Art. 58 k.r.o. w związku z problematyką ustawy nowelizującej z dnia 6 listopada 2008 r., „Rodzina i Prawo” 2009, nr 12.
8.Długołęcka B., Porozumienie małżonków wykonywaniu władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, „Studia Prawnoustrojowe” 2013, nr 20.
9.Holewińska-Łapińska E., w: System Prawa Prywatnego, t. 12, Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2011.
10.Farr R.H. et al., Adoptees’ Contact With Birth Relatives in Emerging Adulthood, „Journal of Adolescent Research” 2013, nr 29 (1).
11.Gajda J., „Adopcja ze wskazaniem” w świetle art. 1191a kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „Metryka” 2016, nr 1.
12.Gajda J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2012.
13.Gajda J., Tajemnica przysposobienia i jej ochrona w polskim prawie cywilnym, Przemyśl–Rzeszów 2012.
14.Goettel M., Umowy w prawie rodzinnym – zarys koncepcji, w: Europeizacja prawa prywatnego, t. I, red. M. Pazdan i in., Warszawa 2008.
15.Grotevant H.D., Perry Y.V., McRoy R.G., Openness in Adoption: Outcomes for Adolescents within Their Adoptive Kinship Networks, w: Adoption Factbook IV. The most comprehensive source for adoption statistics ration wide, Waszyngton 2007.
16.Ciepła H., w: Komentarz do spraw rodzinnych, red. J. Ignaczewski, Warszawa 2014.
17.Hicks R., Adoption. The essential Guide to Adopting Quickly and Safety, Nowy Jork 2007.
18.Ignatowicz J., w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2012.
19.Fairfax J., Postadoption Contact Agreements in Open Adoption, The newsletter of „Families for Private Adoption” 2012, vol. 3, s. 1.
20.Justyński T., Prawo do kontaktów z dzieckiem, Warszawa 2009.
21.Katz S.N., Family Law in America, Nowy Jork 2011.
22.Krekora-Zając D., Porozumienie rodziców o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, „Studia Iuridica” 2009, nr 50.
23.Zegadło R., Porozumienia i ugody dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, „Rodzina i Prawo” 2010, nr 16.
24.LeCheminant J.D., How Court-Enforceable Contact Agreements Undermine the Adoptive Family, w: Adoption Factbook IV. The most comprehensive source for adoption statistics ration wide, Alexandria 2007.
25.Łukasiewicz R., Prawna regulacja przysposobienia ze wskazaniem a problem handlu dziećmi, „Monitor Prawniczy” 2016, nr 3.
26.McDermott M.T., Agency Versus Independent Adoption. The case for Independent Adoption, „The Future of Children” 1993, vol. 3, nr 1.
27.Miller-Wrobel G., Grotevant H.D., Kohler J.K., Open Adoption: How Is It Working, https://www.cradle.org/sites/default/files/Publications/Article-20on-20Open-20Adoption.pdf (4.08.2016).
28.Reamer F.G., Siegiel D.H., Ethical Issues in Open Adoption: Implications for Practice, Families in Society, „The Journal of Contemporaty Social Service” 2007, vol. 88, nr 1.
29.Siegel D.H., Smith S.L., Donaldson E.B., Openness adoption. From Secrecy and Stigma to Knowledge and Connections, Nowy Jork 2012.
30.Sokołowski T., Skutki prawne rozwodu, Poznań 1996.
31.Stelmachowski A., Przysposobienie w polskim prawie rodzinnym, Warszawa 1957.
32.Stojanowska W., Ochrona dobra dziecka rozwodzących się rodziców – „plan wychowawczy” według koncepcji stosowanej w USA i postulat przeniesienia jej na grunt polskiego prawa rodzinnego, „Rodzina i Prawo” 2009, nr 12.
33.Vandivere S., Malm K., Radel L., Adoption in USA. A Chartbook Based on the 2007 National Survey of Adoptive Parents, Waszyngton 2009.
34.Łukasiewicz R., Rozwiązania amerykańskie jako potencjalne źródło inspiracji dla polskiego prawa adopcyjnego, Księga pokonferencyjna, Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych, Uniwersytet Rzeszowski (w druku).
35.Walaszek B., Przysposobienie w polskim prawie rodzinnym oraz w polskim prawie międzynarodowym prywatnym i procesowym, Warszawa 1966.
36.Wilk A., Co nowego w przysposobieniu? Nowelizacja prawa o przysposobieniu, „Metryka” 2015, nr 2.
37.Winiarz J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2010.
38.Zegadło R., w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. J. Wierciński, Warszawa 2014.