Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2016.14-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2016 (14)
Cło jako źródło dochodów budżetowych w świetle ustawy o finansach publicznych

Autorzy: Adam Drozdek
Uniwersytet Śląski
Słowa kluczowe: cło danina publiczna finanse publiczne
Rok wydania:2016
Liczba stron:19 (55-73)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 349

Abstrakt

Problematyka niniejszego artykułu koncentruje się na analizie cła jako daniny publicznej, będącej źródłem dochodu Polski oraz organizacji międzynarodowej – UniiEuropejskiej. Krajowy ustawodawca, określając katalog dochodów publicznych w art. 5 ust. 2 pkt 1 u.f.p., nie wymienia wprost ceł jako daniny publicznej, która wchodzi w zakreskatalogu dochodów publicznych. O wyróżnieniu cła jako daniny publicznej spośród innych danin publicznych decyduje to, że jest jedynym świadczeniem stanowiącym nie tylko źródło dochodu budżetu Polski, ale także budżetu unijnego. Cło pełni także funkcję prohibicyjną, która realizowana jest przez utrudnienie, a nawet uniemożliwienie napływu towarów z zagranicy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bień-Kacała A., Daniny publiczne. Próba rekonstrukcji pojęcia na tle postanowień Konstytucji RP z 1997 r. w: Prawo i administracja, T. II, red. R. Budzinowski, Piła 2003.
2.Biernat S., Źródła prawa Unii Europejskiej, w: Prawo Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa 2004.
3.Bucholski R., Środki publiczne, nadwyżka i deficyt sektora finansów publicznych, w: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz prawno-finansowy, red. H. Dzwonkowski, G. Gołębiowski, Warszawa 2014.
4.Dębowska-Romanowska T., Prawo daninowe – podstawowe pojęcia konstytucyjne i ustawowe, „Glosa” 1996, nr 11.
5.Drozdek A., Cło jako niepodatkowa należność budżetowa, część II, „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” 2012, nr 1.
6.Drwiłło A., w: Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Drwiłło, D. Maśniak, Warszawa 2009.
7.Drwiłło A., Cła i należności celne, w: System prawa finansowego, T. III, Prawo daninowe, red. L. Etel, Warszawa 2010.
8.Kosikowski C., Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2001.
9.Kosikowski C., Komentarz do art.5 ustawy o finansach publicznych, Lex 2011.
10.Kosikowski C., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2011.
11.Kosikowski C., Problem suwerenności finansowej państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w: Finanse publiczne i prawo finansowe – realia i perspektywy zmian.
12.Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Ruśkowskiemu, red. L. Etel, M. Tyniewicki., Białystok 2012.
13.Kosikowski C., Ustawa daninowa w świetle standardów konstytucyjnych, w: Księga jubileuszowa profesora Ryszarda Mastalskiego. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, red. W. Miemiec, Wrocław 2009.
14.Kowalski M., Niepodatkowe należności budżetowe jako danina publiczna w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, w: Sądowa kontrola administracji w sprawach podatkowych, red. B. Brzeziński, J.P. Tarno, Warszawa 2011.
15.Krzywoń A., Podatki i inne daniny publiczne – podstawowe pojęcia konstytucyjne, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2011, nr 2.
16.Kucia-Guściora B., Komentarz do art. 5, w: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. P. Smoleń, Warszawa 2012.
17.Kuś A., Kompetencje wyłączne Unii Europejskiej w zakresie wspólnej polityki handlowej i unii celnej, Lublin 2012.
18.Lasiński-Sulecki K., Morawski W., Komentarz do art. 30 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, LEX nr 2012.
19.Machalica-Drozdek K., Stosunek prawny zobowiązania celno-podatkowego w obrocie towarowym z zagranicą, Warszawa 2015.
20.Ofiarski Z., Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialno-prawne i proceduralne, Warszawa 2010.
21.Ofiarski Z., Komentarz do art. 5, w: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red.
22.M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka, Warszawa 2010.
23.Piech K., Wprowadzanie towarów na obszar celny Unii Europejskiej, Warszawa 2012.
24.Ruśkowski E., Komentarz do art. 5, w: Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą, red. E. Ruśkowski, J.M. Salachna, Gdańsk 2010.
25.Salachna J.M., Środki publiczne, ich rodzaje formy prawne oraz zasady realizacji w sektorze finansów publicznych, w: System prawa finansowego, t II, Prawo finansowe sektora finansów publicznych, red. E. Ruśkowski, Warszawa 2010.
26.Sawczuk P., Przesłanki stosowania wydłużonego terminu powiadomienia dłużnika o kwocie długu celnego w świetle praktyki orzeczniczej Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w: Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. A. Pomorska, P. Smoleń, J. Stelmasiak, A. Gorgol, Lublin 2011.
27.Sawicka K., Prawo celne w zarysie, Wrocław 2003.
28.Sawicka K., Cło w systemie danin publicznych, w: Księga pamiątkowa ku czci Profesora Eugeniusza Teglera, Poznań 1997.
29.Zdebel M., Warunki stosowania w Polsce umorzeń płatności należności budżetowych, w: Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe. Zjazd katedr prawa finansowego i podatkowego, Łódź 5–6 czerwca 2012 r., red. I. Mirek, T. Nowak, Łódź 2014.
30.Traktat z 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana w brzmieniu nadanym traktatem lizbońskim, Dz. Urz. UE C 83 z dn. 30.03.2010 r., s. 47).
31.Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L z dn. 10.10.2013 r., nr L 269, s. 1 z późn. zm.).
32.Decyzja Rady nr 2014/335/UE, Euratom z 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L 168 z dn. 07.06.2014 r., s. 105).
33.Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., (Dz. U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
34.Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
35.Ustawa z 19 marca 2004 r. Prawo celne (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 858 z późn. zm.).
36.Wyrok TS z 13 lutego 1969 r., w sprawie C-14/68, Walt Wilhelm i inni v. Bundeskartellamt, zob. Orz. z 1969, s. 1.
37.Wyrok TK z 06.12.2006 r., sygn. SK 25/05, LEX nr 50268, OTK ZU-A 2006, nr 11, poz. 169, LEX nr 221524.
38.Wyrok TK z 16.03.2010 r., sygn. K 24/08, LEX nr 564548, OTK-A 2010, nr 3, poz. 22, Dz. U. 2010, nr 48, poz. 285.
39.Wyrok TK z 19.07.2011 r., sygn. P 9/09, LEX nr 936457.
40.Wyrok NSA w Warszawie z 02.12.2008 r., sygn. I GSK 45/08, LEX nr 969680.
41.Wyrok WSA w Poznaniu z 09.05.2006 r., sygn. III SA/Po 187/04, LEX nr 830558.