Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2016.16-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2016 (16)
Zasady finansowania zadań powiatu w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej

Autorzy: Ewa Koniuszewska
Uniwersytet Szczeciński

Katarzyna Święch-Kujawska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: zadania własne powiatu rodzinna piecza zastępcza zasady finansowania
Rok wydania:2016
Liczba stron:22 (5-26)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 414

Abstrakt

Zadaniami własnymi powiatu są m.in. zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Obowiązek organizacji pieczy zastępczej przez tę wspólnotę samorządową wyrażony został expressis verbis w ustawie o wspieraniu rodzinyi systemie pieczy zastępczej, a następnie uwydatniony w art. 32 ust. 2 tej ustawy. Przyczym jego realizacja powinna odbywać się zgodnie z zasadą pomocniczości, zwłaszczagdy przepisy ustawy przewidują możliwość zlecania wykonania zadań przez organy jednosteksamorządu terytorialnego.Zauważyć należy, że na gruncie powołanego aktu prawnego zdefiniowane zostałopojęcie systemu pieczy zastępczej. Zgodnie z wolą ustawodawcy oznacza ono zespół osób,instytucji i działań mających na celu zapewnienia czasowej opieki i wychowania dzieciomw przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.Sprawowanie pieczy zastępczej, zarówno instytucjonalnej, jak i pozainstytucjonalnej,wywołuje szereg skutków finansowych, zarówno dla podmiotu organizującego,jak i wykonującego tę pieczę. Aspekty prawnofinansowe pieczy zastępczej można zatempodzielić na takie, które dotyczą świadczeń otrzymywanych przez jej faktycznego6 Ewa Koniuszewska, Katarzyna Święch-Kujawskawykonawcę, oraz na dotyczące zasad jej finansowania. Te ostatnie stanowią przedmiot analizy podjętej w opracowaniu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamiak B., w: B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego.Komentarz, Warszawa 2005, s. 389.
2.Andrzejewski M., Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej (dziecko – rodzina –państwo), Kraków 2003.
3.Dobosz P., w: Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym, red. P. Chmielnicki,Warszawa 2005.
4.Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2009.
5.Gierszewski J., w: T. Maciejewski, J. Gierszewski, M. Brunka, Z problemów administracji.Wybrane zagadnienia z administracji publicznej, Chojnice 2012.
6.Jachowicz A., Funkcjonowanie pomocy społecznej. Wybrane problemy, Dąbrowa Górnicza 2011.
7.Jaworska-Dębska B., w: Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2009, s. 401–402.
8.Łakoma S., Instytucja rodzin zastępczych w prawie administracyjnym, Łódź 2014.
9.Miemiec M., Prawo pomocy społecznej, w: Materialne prawo administracyjne, red. M. Miemiec, Warszawa 2013. Zasady finansowania zadań powiatu w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej 25 Niczyporuk J., w: Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, red. M. Chmaj, Warszawa 2005, s. 99, za: B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2009, s. 278.
10.Niezgoda A., Dotacje celowe jako źródło dochodu gmin, w: Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, red. E. Chojna-Duch, Warszawa 2006, s. 319–330.
11.Ninard G., Moment umieszczenia w pieczy zastępczej jako podstawa współfinansowania pobytu w pieczy zastępczej przez gminę, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2012, nr 1, s. 6.
12.Ninard G., Zmiany w zakresie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem a właściwość powiatu w sprawach pieczy zastępczej, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2014, nr 3, s. 46.
13.Ofiarski Z., Prawo finansowe, Warszawa 2010, s. 289.
14.Ostrowska A., Dotacja w systemie prawnofinansowym samorządu terytorialnego, w: Finanse publiczne i prawo finansowe – realia i perspektywy zmian. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Ruśkowskiemu, red. L. Etel, M. Tyniewicki, Białystok 2012, s. 289–298.
15.Tetera M., Zadania samorządu terytorialnego oraz materialne podstawy i prawne formy realizacij, w: Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, red. Z. Niewiadomski, Bydgoszcz–Warszawa 2001.
16.Tryniszewska K., Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz, Warszawa 2015.