Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2016.16-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2016 (16)
Tryb uzyskiwania dowodu z akt Sądów Metropolitalnych – uwagi ogólne w kontekście działalności sądów karnych.

Autorzy: Kamil Dąbrowski
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: postępowanie karne postępowanie dowodowe sądy kościelne
Rok wydania:2016
Liczba stron:15 (55-69)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 260

Abstrakt

Niniejszy artykuł porusza istotną, choć często pomijaną problematykę określenia właściwego trybu uzyskiwania dowodów z akt tzw. sądów kościelnych. Rozważania te są szczególnie doniosłe z uwagi na szeroki zakres zastosowania powyższego źródła materiału dowodowego. Dlatego też pomimo ich teoretycznego charakteru zawierają one ważne wskazówki dla praktyki organów procesowych. Rozpoczynając swe przemyślenia od oceny pojmowanej in abstracto dopuszczalności przeprowadzenia przedmiotowego dowodu, autor rozpatruje zarysowane zagadnienie z perspektywy obowiązującego zakazu dowodowego dotyczącego tajemnicy spowiedzi. Następnie uwzględniając ogół norm systemu prawnego, w tym zwłaszcza dotyczących prawnomiędzynarodowej pozycji Sądów Metropolitalnych, dochodzi do wniosku, iż właściwym trybem pozyskiwania dowodów z omawianego źródła jest tryb pomocy prawnej – określony w art. 585 k.p.k. i następnych. Łącząc powyższe wnioski z zasadami równości obywateli i równouprawnienia kościołów i związków wyznaniowych, autor zarysowuje tezę o konieczności stosowania powyższego trybu w odniesieniu do każdego z szeroko pojmowanych tzw. sądów kościelnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antonowicz L., Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2011.
2.Baj A., Zakaz dowodowy dotyczący duchownego w procesie karnym, „Jurysta” 2010, nr 2 (193).
3.Borecki P., Autonomia Kościołów i innych związków wyznaniowych we współczesnymprawie polskim, „Przegląd Religioznawczy” 2011, nr 3.68 Kamil Dąbrowski
4.Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2012.
5.Cała-Wacinkiewicz E., Podstawy systemu prawa międzynarodowego, wyd. 3, Warszawa2012.
6.Doda D., Gaberle A., Dowody w procesie karnym, Warszawa 1995.
7.Gaberle A., Dowody w sądowym procesie karnym. Teoria i praktyka, Warszawa 2010.
8.Góralczyk W., Sawicki S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, wyd. 16, Warszawa2013.
9.Gruszecka D., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Skorupki, Warszawa2015.
10.Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego, t. 1. Komentarz doartykułów 1–296, Warszawa 2011.
11.Jagiełłowicz Ł., Znaczenie zasady nadrzędności Konstytucji RP i jej bezpośredniegostosowania dla systemu prawa karnego procesowego, „Przegląd Legislacyjny”2012, nr 1.
12.Kwiatkowski Z., Zakazy dowodowe w procesie karnym, Kraków 2005.
13.Mezglewski A., Misztal H., Stanisz P., Prawo wyznaniowe, wyd. 2, Warszawa 2008.
14.Rakoczy B., Tajemnica spowiedzi w polskim postępowaniu cywilnym, karnym i administracyjnym,„Przegląd Sądowy” 2003, nr 11-12.
15.Shaw M., Prawo międzynarodowe, wyd. 3, Warszawa 2008.Tomkiewicz M., „Tajemnica spowiedzi” i „tajemnica duszpasterska” w procesie karnym,„Prokuratura i Prawo” 2012, nr 2.
16.Walencik D., Prawo kanoniczne (wewnętrzne) związków wyznaniowych a prawo polskie,„Przegląd Sądowy” 2013, nr 5.
17.Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, wyd. 6, Warszawa 2012.
18.Akty prawne
19.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 r. Nr 78, poz. 483z poźn. zm.).
20.Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwościi Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych(Dz. U. 1947 r. Nr 23, poz. 90).
21.Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów sporządzona w Wiedniu 23 maja 1969 r.(Dz. U. 1990 r. Nr 74, poz. 439).
22.Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie28 lipca 1993 r. (Dz. U. 1998 r. Nr 51, poz. 318).Tryb uzyskiwania dowodu z akt Sądów Metropolitalnych... 69
23.Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z 17 maja 1989 r. (Dz. U. 2005 r.Nr 231, poz. 1965 z późn. zm.).
24.Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
25.Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997 r. Nr 89, poz. 555z późn. zm.).
26.Kodeks Prawa Kanonicznego, Pallotinum 2008.