Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2017.18-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2017 (18)
Praca dyplomowa jako przedmiot prawa autorskiego

Autorzy: Aleksandra Bagieńska-Masiota
Słowa kluczowe: praca dyplomowa samodzielne opracowanie przedmiot prawa autorskiego
Rok wydania:2017
Liczba stron:24 (5-28)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 365

Abstrakt

W artykule autorka stawia pytanie: czy można stosować w stosunku do prac dyplomowych sposób definiowania pojęć: „samodzielne” i „opracowanie” z ustawy o prawie autorskim, czy też należy poprzestać na wykładni gramatycznej pojęć dokonywanej na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (w myśl zasady autonomii pojęć w ramach danego aktu prawnego)? W celu odpowiedzi na pytanie autorka wskazuje na znaczenie słownikowe pojęć: „samodzielne” i „opracowanie”, następnie przedstawia znaczenie słów „samodzielne” i „opracowanie” na gruncie prawa autorskiego. Autorka dochodzi do wniosku, że zestawienie określeń „samodzielne” i „opracowanie” używanych w definiowaniu pracy dyplomowej przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i na gruncie prawa autorskiego wzajemnie się wyklucza. Dokonywanie wykładni sformułowania „samodzielne opracowanie” na gruncie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym powinno odbywać się w drodze wykładni gramatycznej tych pojęć. W dalszej części artykułu autorka zastanawia się, czy brak zgodności w rozumieniu pojęć „opracowanie” i „samodzielność” na gruncie prawa autorskiego i ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wyklucza możliwość ochrony prac dyplomowych na gruncie prawa autorskiego. Dochodzi do wniosku, że prace dyplomowe mogą stanowić przedmiot prawa autorskiego, o ile spełniają warunki wyznaczane przez art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Chodzi tutaj o specyficzne dla tej gałęzi prawa przesłanki warunkujące objęcie ochroną prawa autorskiego intelektualnych wytworów pracy ludzkiej. Istnieją one, obok wymogów formułowanych co do charakteru pracy dyplomowej w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, w tym zapisów wskazujących na określony sposób wyrażenia, konieczność utrwalenia pracy dyplomowej (w przypadku prac pisemnych) oraz konieczność posiadania określonej wartości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim, Dz. U. z 1952 r., nr 34, poz. 234.
2.Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 1994 r., nr 24, poz. 83, z późn. zm.
3.Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365, z późn. zm.
4.Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2014 r., poz. 1198.
5.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2006 r., I CK 281/05, LEX nr 181263, www.lex.pl (dostęp 1.02.2017).
6.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2006 r., IV CSK 203/06, LEX nr 369175, www. lex.pl (dostęp 1.02.2017).
7.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 7 listopada 2007 r., I ACa 800/07, LEX nr 370747, www.lex.pl (dostęp 1.02.2017).
8.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2009 r., V CSK 337/08, LEX nr 488738, www.lex.pl (dostęp 1.02.2017).
9.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2010 r., IV CSK 359/09, LEX nr 694269, www.lex.pl (dostęp 1.02.2017).
10.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2011 r., IV CSK 274/10, LEX nr 738126, www.lex.pl (dostęp 1.02.2017).
11.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 lipca 2012 r., I ACa 483/12, LEX nr 1532400, www.lex.pl (dostęp 1.02.2017).
12.Uzasadnienie zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, dokonanych ustawą z dnia 11 lipca 2014 r., https://sip.lex.pl/#/projekt-ustawy/101949604?unitId=justification (dostęp 25.11.2016).
13.Wielki słownik języka polskiego, http://wsjp.pl/index.php?id_hasla=1574&id_znaczenia=4038080&l=22&ind=0 (dostęp 1.02.2017).
14.Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/slowniki/samodzielność.html (dostęp 5.12.2016).
15.Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, http://sjp.pwn.pl/doroszewski/samodzielnosc;5494776.html (dostęp 5.12.2016).
16.Barta J., Markiewicz R., Art. 1, w: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. J. Barta, R. Markiewicz, wyd. 5, LEX 2011, https://sip.lex.pl/#/komentarz/587283631/109028 (dostęp 1.02.2017).
17.Barta J., Markiewicz R., Art. 2, w: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. J. Barta, R. Markiewicz, wyd. 5, LEX 2011, https://sip.lex.pl/#/komentarz/587283631/109028 (dostęp 1.02.2017).
18.Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2016.
19.Dańczak P., Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów, LEX 2015, https://sip.lex.pl/#/monografia/369328090/73?keyword=da%C5%84czak&tocHit=1 (dostęp 25.11.2016).
20.Flisak D., Art. 1, w: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. D. Flisak, LEX 2015, https://sip.lex.pl/#/komentarz/587669091/466531 (dostęp 1.02.2017).
21.Flisak D., Art. 2, w: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. D. Flisak, LEX 2015, https://sip.lex.pl/#/komentarz/587669091/466531 (dostęp 1.02.2017).
22.Flisak D., Utwór multimedialny w prawie autorskim, Warszawa 2008.
23.Flisak D., Maxa Kummera teoria statystycznej jednorazowości – pozorne rozwiązanie problematycznej oceny indywidualności dzieła, w: Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Warszawa 2013.
24.Lewandowska I., Dziedzictwo kulturowe – problemy terminologiczne, zakres podejściowy, podejście badawcze, w: Róbcie teatr... Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Bohdanowi Głuszczakowi, red. I. Grzesiak, A. Naruszewicz-Duchlińska, A. Staniszewski, Olsztyn 2007.
25.Machała W., Utwór jako przedmiot prawa autorskiego, Warszawa 2013.
26.Poźniak-Niedzielska M., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, red. M. Poźniak-Niedzielska, Bydgoszcz–Warszawa–Lublin 2007.
27.Sarbiński R.M., Art. 1, w: Prawo autorskie. Komentarz do wybranych przepisów, red. R.M. Skarbiński, M. Siciarek, LexisNexis 2014, https://sip.lex.pl/#/komentarz/ 587711108/508548 (dostęp 1.02.2017).
28.Sarbiński R.M., Art. 2, w: Prawo autorskie. Komentarz do wybranych przepisów, R.M. Skarbiński, M. Siciarek, LexisNexis 2014, https://sip.lex.pl/#/komentarz/587711108/508548 (dostęp 1.02.2017).
29.Sobczak J., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa–Poznań 2000.
30.Szydełko-Ferenc E., Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. E. Szydełko-Ferenc, Warszawa 2011.
31.Traple E., Art. 1, w: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. J. Barta, R. Markiewicz, wyd. 5, LEX 2011, https://sip.lex.pl/#/komentarz/587283631/109028 (dostęp 1.02.2017).
32.Traple E., Art. 2, w: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. J. Barta, R. Markiewicz, wyd. 5, LEX 2011, https://sip.lex.pl/#/komentarz/587283631/109028 (dostęp 1.02.2017).