Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     DOI: 10.18276/ais.2017.17-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2017 (17)
UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 17 KWIETNIA 2015 R., SYGN. AKT III CZP 9/15, LEX nr 1665869

Autorzy: Piotr Wrona
Słowa kluczowe: zniesienie współwłasności podział majątku skarga pauliańska współwłasność ustawowa małżeńska egzekucja
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (15-24)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 144

Abstrakt

Przedstawiona glosa dotyczy problemu możliwości prowadzenia egzekucji z nieruchomości, wobec której została zniesiona współwłasność ustawowa małżeńska, gdy tylko jeden z małżonków jest dłużnikiem. Dodatkowa komplikacja zagadnienia wynika ze zbycia przedmiotowego majątku przed dokonaniem jego podziału. Dochodzenie roszczeń przez wierzyciela jest możliwe, z uwagi na uzyskanie orzeczenia uznającego czynność zbycia nieruchomości będącej przedmiotem egzekucji za bezskuteczne wobec niego. Autor w sposób krytyczny odnosi się do tez przedstawionych przez Sąd Najwyższy, wskazując, że specyfika omawianego zagadnienia wyklucza stawianie na jego podstawie ogólnych tez dotyczących prowadzenia egzekucji z niepodzielonego majątku, wobec którego została zniesiona współwłasność, gdy tylko jeden ze współwłaścicieli jest dłużnikiem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Jędrejek G., Zarząd majątkiem wspólnym małżonków, Warszawa 2012.
2.Kłos M., Wspólność majątku spadkowego, Warszawa 2004.
3.Koenner M., Egzekucja z innych wierzytelności i innych praw majątkowych, Sopot 2011.
4.Kremis J., w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2014.
5.Malinowski A., Redagowanie tekstu prawnego. Wybrane wskazania logiczno-językowe, Warszawa 2008.
6.Mróz T., Zgoda małżonka na dokonanie czynności prawnej w ustroju majątkowej wspólności ustawowej, Warszawa 2001.
7.Pietrzykowski K., w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie egzekucyjne, red. T. Ereciński, Warszawa 2012.
8.Popiołek W., w: Kodeks cywilny. Tom II, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2015.
9.Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1998 r. I CKU 121/97 (niepubl.)
10.Pyziak-Szafnicka M., Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, Warszawa 1995.
11.Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2013.
12.Skowrońska-Bocian E., Komentarz do art.46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, LEX 2015.
13.Skowrońska-Bocian E., Małżeńskie ustroje majątkowe, Warszawa 2010.
14.Szczurek Z., w: Kodeks postępowania cywilnego postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, red. Z. Szczurek, Sopot 2013.
15.Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2011 r., nr 233, poz. 1381.
16.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 1995 r., I CRN 218/95, LEX nr 24933.