Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2017.17-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2017 (17)
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2015 r., sygn. II AKa 95/15

Autorzy: Konrad Burdziak
Słowa kluczowe: prawo karne przestępstwo wieloodmianowe art. 11 k.k.
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (5-14)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 139

Abstrakt

Glosowane orzeczenie powiązane jest (między innymi) z problematyką tzw. przestępstw wieloodmianowych. Zdaniem Sądu Apelacyjnego: 1) zawartość normatywna art. 11 § 1 k.k. sprowadza się do nakazu uznawania za jedno przestępstwo jednego (tożsamego), relewantnego prawnokarnie czynu; o tym zaś, czy i kiedy mamy do czynienia z jednym czynem w rozumieniu art. 11 § 1 k.k., rozstrzyga przede wszystkim znamię czasownikowe, którego użyto do opisania zachowania zabronionego pod groźbą kary; 2) przestępstwo z art. 296 k.k. należy do kategorii przestępstw wieloodmianowych, a co za tym idzie – pomimo wielości podjętych przez sprawcę działań (zaniechań), jest ono niepodzielne, w związku z czym niedopuszczalne jest skazanie sprawcy za fragment takiego przestępstwa, obejmujący kilka czynów, i jednoczesne uniewinnienie (umorzenie) w części obejmującej pozostałe czyny (zachowania sprawcze) wchodzące w jego skład; 3) błędne umorzenie przez prokuratora (nawet powtórne) postępowania jedynie o fragment przestępstwa (i część szkody) nie statuuje prawa pokrzywdzonego do wywiedzenia subsydiarnego aktu oskarżenia. Autor glosy niektóre z tych założeń krytykuje, poddając jednocześnie pod rozwagę inne rozwiązania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Buchała K., Prawo karne materialne, Warszawa 1980.
2.Cieślak M., Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1990.
3.Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2009.
4.Kardas P., w: Kodeks karny. Część ogólna. Tom I, red. A. Zoll, Warszawa 2012.
5.Kardas P., Zbieg przepisów ustawy w prawie karnym. Analiza teoretyczna, Warszawa 2011.
6.Marek A., Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1997.
7.Pohl Ł., Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2015.
8.Pohl Ł., Struktura normatywna przepisu o tzw. przestępstwie wieloodmianowym (zagadnienie jedności i wielości przestępstw), „Państwo i Prawo” 2006, nr 10.
9.Pohl Ł., Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym, Poznań 2007.
10.Pohl Ł., w: Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Warszawa 2015.
11.Spotowski A., Pomijalny /pozorny/ zbieg przepisów ustawy i przestępstw, Warszawa 1976.
12.Tyszkiewicz L., w: Kodeks karny. Komentarz. Tom I, O. Górniok (i in.), Gdańsk 2005.
13.Waltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2016.
14.Wolter W., Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973.
15.Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2013.
16.Wyrok SA w Szczecinie z 25.06.2015 r., sygn. II AKa 95/15, „Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Kwartalnik” 2015, nr 3