Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2017.18-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2017 (18)
Wybrane zagadnienia ochrony projektów obwodów drukowanych jako utworów

Autorzy: Krzysztof Czub
Słowa kluczowe: projekt techniczny PCB obwód drukowany utwór prawo autorskie
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (63-76)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 184

Abstrakt

Artykuł porusza istotną problematykę ochrony prawnej projektów obwodów drukowanych jako utworów. Prawnoautorska ochrona projektów obwodów drukowanych powinna być ujmowana wielopłaszczyznowo. Można wyróżnić co najmniej trzy główne aspekty takiej ochrony w kontekście przedmiotowym. Po pierwsze, utwór w postaci dokumentacji projektowej obwodu drukowanego. Drugi aspekt ochrony obwodów drukowanych dotyczy wyglądu „produktu” w postaci płytki PCB z mozaiką ścieżek przewodzących oraz pól lutowniczych. Wreszcie, trzecie ujęcie odnosi się do ochrony wyglądu obwodów drukowanych w aspekcie trójwymiarowym – jako płytek z zamontowanymi konkretnymi podzespołami elektronicznymi. Przedstawione płaszczyzny ochrony projektów obwodów drukowanych jako utworów są w pewnym zakresie powiązane ze sobą, a w pozostałym zakresie są od siebie zależne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 września 2010 r., II FSK 839/09, LEX nr 745894.
2.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 grudnia 2015 r., I ACa 807/13, http://orzeczenia.lodz.sa.gov.pl/content/$N/152500000000503_I_ACa_000807_2013_Uz_2015-12-14_001 (dostęp 15.02.2017).
3.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 listopada 2006 r., I ACa 490/06, LEX nr 298567.
4.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2005 r., I ACa 154/04, LEX nr 567213.
5.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2014 r., V CSK 180/13, LEX nr 1455199.
6.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2006 r., I CK 281/05, LEX nr 181263.
7.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2005 r., IV CK 763/04, OSNC 2006, nr 5, poz. 92.
8.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2009 r., VI SA/Wa 719/09, LEX nr 583588.
9.Błeszyński J., Ochrona projektów technicznych na podstawie prawa autorskiego, „Zeszyty Naukowe. Politechnika Opolska. Własność Intelektualna” 1999, z. 1, s. 71–78.
10.Szczepański Z., Okoniewski S., Technologia i materiałoznawstwo dla elektroników, Warszawa 2007.
11.Traple E., Prawnoautorska ochrona projektów technicznych, TPP 2012, nr 2, s. 25–38.