Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2015 (10)
Weryfikacja uchwał organów kolegialnych szkół wyższych

Autorzy: Jan Dytko
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Słowa kluczowe: autonomia szkoły wyższej uchwały organów kolegialnych uczelni nadzór weryfikacyjny
Rok wydania:2015
Liczba stron:15 (93-107)
Liczba pobrań ?: 213

Abstrakt

Jednym z przejawów autonomii szkół wyższych jest działalność uchwałodawcza organów kolegialnych uczelni. Akty (uchwały) tych organów nie figurują jednak w konstytucyjnym systemie źródeł prawa, natomiast stanowią źródło wewnętrznego prawa administracyjnego. Ich konstrukcja oparta jest na zasadach techniki prawodawczej, przez co powinny być one właściwie zredagowane oraz nie wykazywać sprzeczności z aktami o charakterze powszechnie obowiązującym. Adresatami uchwał organów kolegialnych szkoły wyższej są przede wszystkim użytkownicy zakładu administracyjnego (uczelni), zatem uchwały te są jedną z form realizacji władztwa zakładowego. Podlegają nadzorowi weryfikacyjnemu ze skutkiem w postaci stwierdzenia ich nieważności. Zastosowanie takiej sankcji jest następstwem naruszenia prawa bądź statutu szkoły wyższej przez uchwałę rady wydziału lub senatu uczelni. Nie jest to jednak sankcja definitywna, albowiem akt nadzoru nad działalnością uchwałodawczą organów kolegialnych szkół wyższych podlega kontroli sądu administracyjnego w trybie skargi. Skarga taka stanowi emanację autonomii szkoły wyższej. W ostateczności więc, to sąd administracyjny może decydować zarówno o legalności uchwały organu kolegialnego uczelni, jak i o legalności aktu nadzoru nad tą uchwałą. 
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Wyrok TK z dnia 8 listopada 2000 r. (SK 18/99), Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 1091.
2.Z. R. Kmiecik, Prawo studenta do sądu a autonomia szkół wyższych, PS 2003, Nr 3,
3.Wyrok NSA z dnia 12 lipca 2011 r. (I OSK 597/11), ONSAiWSA 2012, Nr 6, poz.115.
4.Wyrok NSA z dnia 9 marca 2010 r. (I OSK 1384/09), LEX Nr 585357.
5.Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 7 października 2009 r. (II SA/Bd 322/09), LEX Nr 573646.
6.M. Brzeski, Glosa do wyroku WSA w Warszawie z dnia 13 lipca 2005 r. (I SA/Wa 1035/04), „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2007, Nr 4,
7.T. Bąkowski, [w:] J. Warylewski, Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do rozporządzenia, Dom Wydawniczy ABC 2003, s. 463.
8.wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 20 maja 2008 r. (III SA/Wr 204/08), LEX Nr 507817.
9.wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 15 marca 2007 r. (II SA/Wr 521/06), Dz. Urz. Woj. Doln. z 2007, Nr 174, poz. 2237.
10.P. Wilczyński, Akty prawotwórcze organów szkoły wyższej [w:] M. Stahl, Z. Duniewska (red.), Legislacja administracyjna. Teoria, orzecznictwo, praktyka, Warszawa 2012,
11.A. Wilczyńska, P. Wilczyński, Sankcja administracyjna w działalności szkoły wyższej [w:] M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki, Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, Warszawa 2011,
12.A. Wilczyńska, P. Wilczyński [w:] Z. Duniewska, B. Jaworska – Dębska, M. Stahl (red.), Prawo administracyjne materialne, Warszawa 2014,
13.J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2014,
14.D. Dudek [w:] M. Pyter (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2012,
15.Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 lipca 2005 r. (I SA/Wa 1035/04), LEX Nr 190570.
16.P. Orzeszko [w:] W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2013,
17.Wyrok NSA z dnia 2 grudnia 2010 r. (I OSK 1579/10), LEX Nr 745091.
18.B. Adamiak, Wadliwość decyzji administracyjnej, Wrocław 1986,
19.Uchwała SN z dnia 12 lutego 1998 r. (III ZP 46/97), OSNP 1998, Nr 13, poz. 384.
20.A. Krawiec, Autokontrola decyzji administracyjnej, Kraków 2012,
21.wyrok WSA w Łodzi z dnia 21 stycznia 2011 r. (I SA/Łd 1115/10), LEX Nr 952613.