Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2016.14-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2016 (14)
Krytyka prawa przez autorów tekstów prasowych w kontekście zasady demokratycznego państwa prawnego

Autorzy: Karolina Gmerek
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: krytyka prawa zasada demokratycznego państwa prawnego zasada poprawnej legislacji
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (75-87)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 204

Abstrakt

Głównym celem niniejszego artykułu jest analiza zjawiska krytyki prawa przez autorów tekstów prasowych. Zagadnienie zostało omówione w kontekście jednej z zasad współtworzących zasadę demokratycznego państwa prawnego – zasady poprawnej legislacji. Punktem wyjścia analizy materiału empirycznego jest charakterystyka zasady poprawnej legislacji jako zasady prawa w ujęciu systemowym oraz zasady demokratycznego państwa prawnego, z której zasada poprawnej legislacji (jak szereg innych norm-zasad) została wyinterpretowana.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2012.
2.Banaszak B., Prawo konstytucyjne, wyd. 6, Warszawa 2012.
3.Bogucki O., Zieliński M., Zasady Prawa z perspektywy ogólnej teorii prawa, w: System Prawa Karnego Procesowego. Tom III. Zasady procesu karnego, red. P. Wiliński, Warszawa 2014.
4.Dudek D., Prawo konstytucyjne w zarysie. Wybór źródeł, Lublin 2002.
5.Garlicki L., Materialna interpretacja klauzuli demokratycznego państwa prawnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, w: Państwo prawa. Demokratyczne państwo prawne. Antologia, red. J. Kowalski, Warszawa 2008.
6.Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys Wykładu, wyd. 16, Warszawa 2012.
7.Kuciński J., Konstytucyjny ustój państwowy Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2003.
8.Kuciński J., Wołpiuk W.J., Zasady ustroju politycznego państwa w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku, Warszawa 2012.
9.Mikołajewicz J., Pojmowanie „państwa prawnego” w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, w: Polskie dyskusje o państwie prawa, red. S. Wronkowska, Warszawa 1995.
10.Morawski L., Zasada państwa prawnego próba reinterpretacji, w: Państwo prawa. Demokratyczne państwo prawne. Antologia, red. J. Kowalski, Warszawa 2008.
11.Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 2002.
12.Prawo konstytucyjne RP, red. P. Sarnecki, wyd. 6, Warszawa 2005.
13.Winczorek P., Prawo konstytucyjne Rzeczpospolitej Polskiej, wyd. 1, Warszawa 2003.
14.Witkowski Z., Wybrane zasady prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, w: Prawo konstytucyjne, red. Z. Witkowski, Toruń 2002.
15.Wronkowska S., Charakter prawny klauzuli demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej), w: Państwo prawa. Demokratyczne państwo prawne. Antologia, red. J. Kowalski, Warszawa 2008.
16.Wronkowska S., Zieliński M., Ziembiński Z., Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974.
17.Zalesiński T., Zasada prawidłowej legislacji w poglądach Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2008.
18.Zieliński M., Konstytucyjne zasady prawa, w: Charakter i struktura norm konstytucji, red. J. Trzciński, Warszawa 1997.
19.Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, wyd. 6, Warszawa 2012.
20.Zieliński M., Zasady i wartości konstytucyjne, w: Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, red. A. Bałaban, P. Mijal, Szczecin 2011.