Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     DOI: 10.18276/ais.2017.19-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / 3/2017 (19)
Ugoda – lepszy sposób rozwiązania sporu?

Rok wydania:2017
Liczba stron:17 (113-129)
Słowa kluczowe: ugoda sądowa res transacta wzajemne ustępstwa stron mediacje umowa ugody
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Aneta Biały

Abstrakt

W czasach współczesnych, w których kładzie się bardzo duży nacisk na rozwój alternatywnych metod rozwiązywania sporów, dążenia do wykorzystywania w praktyce sądownictwa polubownego i mediacji, zagadnienia i wątpliwości związane z umową ugody stają się coraz bardziej aktualne. W związku z tym, konieczne staje się dokonanie oceny poglądów już wypracowanych, a związanych z tą tematyką oraz zwrócenie uwagi na zmiany, które w ostatnich latach wywarły istotny wpływ na zawieranie ugód, co jednocześnie pozwoli na sformułowanie wniosków w zakresie rzeczywistego stosowania umów tego typu w obrocie prawnym i gospodarczym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Buczkowski P., Ugoda w prawie cywilnym, materialnym i procesowym – wady i zalety, „Przegląd Prawa Handlowego” 2010, nr 5.
2.Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009.
3.Czarnecki R., Ugoda, „Nowe Prawo” 1967, nr 10.
4.Czepik A., Ugoda zawarta przed mediatorem, „Kwartalnik ADR” 2011, nr 3.
5.Czerwińska H., Problematyka prawa ugody, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2009, t. XXI.
6.Dąbrowski M., Charakter prawny ugody mediacyjnej zawartej po wszczęciu postępowania cywilnego, „Kwartalnik ADR” 2013, nr 1.
7.Dmowski S., Ugoda, w: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 2, red. G. Bieniek, Warszawa 2007.
8.Dulęba D., Ugoda w prawie polskim, Warszawa 2012.
9.Gawlik Z., Komentarz do art. 917 k.c., w: Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, Zobowiązania – część szczególna, red. A. Kidyba, LEX/el. 2014.
10.http://sjp.pwn.pl/sjp/ustepstwo;2533622.html.
11.Ignatowicz J., Glosa kryt. do uchwały SN z dnia 29 stycznia 1993 r., III CZP 172/92, OSP 1993, nr 7–8, „Przegląd Sądowy” 1994, nr 1, s. 107–108.
12.Ignatowicz J., Podstawy wpisów do ksiąg wieczystych, „Rejent” 1994, nr 2.
13.Jezioro J., w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2013.
14.Lapierre J., Ugoda, „Przegląd Sądowy” 1996, nr 2.
15.Lewaszkiewcz-Petrykowska B., Wady oświadczenia woli w polskim prawie cywilnym, Warszawa 1973.
16.Masłowski Z., Uznanie, ugoda, zwolnienie z długu, poręczenie, Katowice 1965/1966.
17.Postanowienie SN z 9 września 1997 r., I CKU 13/97, Prok. i Pr.-wkł. 1998/3/29.
18.Pyziak-Szafnicka M., Ugoda, w: System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, t. 8, red. J. Panowicz-Lipska, Warszawa 2011.
19.Pyziak-Szafnicka M., Uznanie długu, Łódź 1995.
20.Radwański Z., Panowicz-Lipska J., Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2015.
21.Rogacka-Łukasik A., Nie ma ugody bez dialogu, w: Jak możliwy jest dialog? Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi WSH dr. Jerzemu Koplowi – JM Rektorowi Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu w 70. Rocznicę Urodzin, Sosnowiec 2014.
22.Skowrońska-Bocian E., Ugoda, w: Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2013.
23.Szpunar A., Glosa do wyroku SN z dnia 10 listopada 1999 r., I CKN 205/98, „Rejent” 2000, nr 9.
24.Szpunar A., Z problematyki ugody w prawie cywilnym, „Przegląd Sądowy” 1995, nr 9.
25.Ustawa z 17 listopada 1974 r. – Kodeks postępowania cywilnego, t.j. Dz.U. 2014.101 z późn. zm.).
26.Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. 380 z późn. zm.
27.Wojciechowski T., Charakter prawny ugody sądowej, „Przegląd Sądowy” 2001, nr 6.
28.Wyrok SA w Warszawie z 8 listopada 2013 r., I ACa 1449/12, LEX nr 1419156.
29.Wyrok SA w Katowicach z 16 maja 2014 r., I ACa 86/14, LEX nr 1477086.
30.Wyrok SA w Katowicach z 27 października 2015 r., V ACa 233/15, LEX nr 1954611.
31.Wyrok SA w Katowicach z 29 listopada 2000, I ACa 828/00, „Wokanda” 2001, nr 12, s. 42.
32.Wyrok SA w Krakowie z 8 lipca 2015 r., I ACa 562/15, LEX nr 1797150.
33.Wyrok SA w Rzeszowie z 28 marca 2013 r., I ACa 26/13, LEX nr 1388935.
34.Wyrok SA w Szczecinie z 21 lutego 2013 r., I ACa 794/12, LEX nr 1344212.
35.Wyrok SA w Warszawie z 6 marca 2015 r., I ACa 938/14, LEX nr 1733760.
36.Wyrok SN z 1 października 2003 r., II CK 92/02, LEX nr 602225.
37.Wyrok SN z 13 października 1955 r., III CR 599/55, OSN 1956, nr 3, poz. 78.
38.Wyrok SN z 17 października 2007 r., II CSK 261/07, OSP 2012, z. 6, s. 62.
39.Wyrok SN z 2 grudnia 2011 r., III PK 28/11, LEX nr 1163947.
40.Wyrok SN z 24 czerwca 1974 r., III CRN 110/74, OSP 1975, nr 4, poz. 98.
41.Wyrok SN z 26 czerwca 2008 r., II CSK 98/08, LEX nr 637701.
42.Wyrok SN z 3 grudnia 2009 r., II PK 104/09, LEX nr 558293.
43.Wyrok SN z 30 września 2010 r., I CSK 675/09, LEX nr 784899.
44.Wyrok SN z 5 marca 1962 r., 4 CR 578/61, OSNCP 1963, z.6, poz. 12.
45.Wyrok SN z 7 lutego 2006 r., IV CK 393/05, LEX nr 180811.
46.Wyrok SN z 8 maja 1964 r., II CR 111/63, OSNCP 1965, nr 3, poz. 40.