Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     DOI: 10.18276/ais.2017.18-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2017 (18)
Czy jest miejsce na harmonizację pojęcia utworu? Parę słów o orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Autorzy: Ewa Laskowska-Litak
Słowa kluczowe: prawo autorskie utwór prawo Unii Europejskiej Trybunał Sprawiedliwości UE
Rok wydania:2017
Liczba stron:17 (189-205)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 80

Abstrakt

Opracowanie przedstawia rozważania na temat pojęcia utworu w prawie autorskim, aczkolwiek – dla ograniczenia tematyki – z perspektywy prawa unijnego: orzecznictwa TS UE oraz planowanych zmian, w tym wprowadzanych w projekcie dyrektywy w sprawie Jednolitego Rynku Cyfrowego. Rozważania poświęcone są, po pierwsze, różnicom w rozumieniu pojęcia utworu w systemie prawnym UE oraz w państwach członkowskich; po drugie, poszukiwana jest odpowiedź na pytanie o dopuszczalność oraz zakres harmonizacji pojęcia utworu; po trzecie, podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, w jakim kierunku zmierza prawodawca unijny w odniesieniu do konstrukcji utworu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adler K., Who are the “Masters of the Treaty”?: European Governments and the European Court of Justice, „International Organisation” 1998, nr 52(1), s. 121–147.
2.Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2016.
3.Bently L., Harmonisation by Stealth: Copyright and the ECJ, referat wygłoszony na Fordham IP Conference w 2010 r.
4.Bently L., Derclaye E., Dinwoodie G.B., Dreier T., Dussolier S., Geiger Ch., Griffiths J., Hilty R., Hugenholtz P.B., Janssens M.Ch., Kretschmer M., Metzger A., Peukert A., Ricolfi M., Senftleben M., Strowel A., Xalabander R., The Reference to the CJEU in Case C-466/12, Svensson (February 15, 2013), „University of Cambridge Faculty of Law Research Paper” 2013, nr 6.
5.Codification of European Copyright Law, ed. T.-E. Synodineu, Netherlands 2012.
6.Derclaye E., Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening (C-5/08): wonderful or worrisome? The impact of the ECJ rulling in Infopaq on UK copyright law, EIPR 2010, nr 32 (5).
7.Geiger Ch., Intellectual Property Shall be Protected!? – Article 17(2) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union: a Mysterious Provision with an Unclear Scope, EIPR 2009, nr 3 (31).
8.Judge E., Gervais D., Of silos and constellations: comparing notions of originality in copyright law, „Cardazo Arts and Entertainment Law Journal” 2009, nr 27.
9.Laskowska E., Przedmiot prawa autorskiego – utwór a pojęcie oryginalności w prawie UE – wprowadzenie i wyrok TS z 16.07.2009 r. w sprawie C-5/08 Infopaq International A/S przeciwko Danske Dagblades Forening, „Europejski Przegląd Sądowy” 2017, nr 1.
10.Markiewicz R., Zdezorientowany prawnik o publicznym udostępnianiu utworów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2016, z. 4.
11.Mezei P., Enter the matrix: the effects of the CJEU’s case law on linking and streaming technologies, „Journal of Intellectual Property Law & Practice” 2016, nr 11 (10).
12.Rahmatian A., Copyright and creativity. The making of property rights in creative works, Cheltenham 2011.
13.Rahmatian A., Originality in UK copyright law: the old ‘skill and labour’ doctrine under pressure, IIC 2013, nr 44.
14.Ramalho A., The Competence of the European Union in Copyright Lawmaking. A Normative Perspective of EU Powers for Copyright Harmonisation, Maastricht 2016, s. 9–10.
15.Rosati E., Originality in EU Copyright. Full Harmonization through Case Law, Cheltenham 2013.
16.Rose M., Authors and Owners, Cambridge 1993.
17.Ritterman S., Komentarz do ustawy o prawie autorskim, Kraków 1937.
18.Sirvinskaite I., Toward Copyright „Europeanification”. European Union Moral Rights, „Journal of International Law Media & Entertainment Law” 2010–2011, vol. 3, nr 2.
19.Traple E., Europeizacja prawa autorskiego w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2014, z. 126, s. 200–201.
20.Troller A., Immaterialgüterrecht (Patentrecht, Markenrecht, Urheberrecht, Musterund Modelrecht, Wettbewerbsrecht), Bd 1, Basel–Stuttgart 1968.
21.Wiebe A., Protection of industrial data – a new property right for the digital economy?, GRUR Int. 2016.
22.Xalabarder R., The Role of the CJEU in Harmonizing EU Copyright Law, IIC 2016, nr 47.
23.Zoll F., Prawo cywilne w zarysie. Prawo rzeczowe, t. 2, z. 2, Kraków 1947.