Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2017.17-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2017 (17)
Fundusz sołecki jako forma realizacji zadań gminy przez sołectwa

Autorzy: Urszula Głód-van de Sanden
Słowa kluczowe: budżet gminy jednostka pomocnicza gmina fundusz sołecki sołectwo
Rok wydania:2017
Liczba stron:27 (109-135)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 460

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest zbadanie i przedstawienie jakie znaczenie z punktu widzenia społeczności lokalnej ma wyodrębnienie i przyznanie kompetencji decyzyjnych sołectwu. Ustawa o funduszu sołeckim stwarza mieszkańcom sołectw szanse na pełne uczestniczenie w życiu publicznym. Fundusz sołecki jest nowym instrumentem prawnym, dającym możliwość finansowania przedsięwzięć na obszarach wiejskich. Funkcjonowanie tego funduszu od zaledwie 6 lat wskazuje na duże i stale rosnące zainteresowanie gmin tą formą budżetu partycypacyjnego. Sołectwa są jedną z form organizowania się grupy społecznej w celu prowadzenia określonej działalności w sferze życia publicznego. Działalność ta służy najczęściej urzeczywistnieniu i realizacji interesów małej społeczności lokalnej, które nie zawsze są realizowane przez gminę. Badaniem objęto również wybrane przepisy ustrojowe samorządu terytorialnego oraz finansów publicznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antoszewski A., Społeczeństwo obywatelskie a proces konsolidacji demokracji, w: Studia z teorii polityki, t. 3, red. A. Czajkowski, L. Sobkowiak, Wrocław 2000.
2.Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2013.
3.Chmielnicki P., Komentarz do art. 18, w: Komentarz do ustawy o samorządzie terytorialnym, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2007.
4.Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, P. Chmielnicki P., w: Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, red. W. Kisiel, Warszawa 2006.
5.Izdebski H., Samorząd terytorialny, Warszawa 2014.
6.Kozioł R., Samorząd. Istota, cechy, rodzaje, w: Co znaczył i znaczy samorząd, red. A. Jaeschke, M. Mikołajczyk, Kraków 2000.
7.Lachiewicz W., Gospodarka finansowa sołectw na podstawie ustawy o finansach publicznych w sołectwach, Warszawa 2013.
8.Lipiec-Warzecha I., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, 2011, wydanie elektroniczne LEX, komentarz do art. 29.
9.Putnam R.D., Demokracja w działaniu, przeł. J. Szacki, Kraków 1995.
10.Szymczak W., Znaczenie wartości w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, w: Społeczeństwo obywatelskie. Modele teoretyczne i praktyka społeczna, red. E. Balawajder, Lublin 2007.
11.Wyporska J., w: Samorząd terytorialny w Polsce, red. J.P. Tarno, M. Sieniuć, J. Sulimierski, J. Wyporska, Warszawa 2002 r.
12.Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.).
13.Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz. 301).
14.Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. nr 52, poz. 420).
15.Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515, 1890)
16.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.).
17.Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)
18.Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w dniu 15 października 1995 r. (Dz.U. nr 124, poz. 607).
19.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 28.04.2010 r., II SA/Po 15/10.
20.Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego II OSK 2910/13 Rzeczpospolita, PCD 2014/29/7.
21.Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 5 listopada 2009 r. Wojewody Wielkopolskiego, KN.Ka. I-5.0911-73/09).
22.Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o funduszu sołeckim, druk sejmowy nr 1278.
23.Wyjaśnienie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – sygn. DAP-WOST-026-5-2-/10/D) z dnia 9 sierpnia 2010 r.
24.Pismo z dnia 30 marca 2010 r. Kolegium RIO w Lublinie.
25.Projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz zmianie niektórych ustaw, druk senacki nr 1098.
26.Projekt ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw.
27.Pismo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji znak: DWJST-WSUST.70-10/2014/DZ z 19 marca 2014 r.