Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2017.18-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2017 (18)
Rozprawa doktorska jako przedmiot prawa autorskiego

Autorzy: Ewa Lewandowska

Marta Piątek
Słowa kluczowe: rozprawa doktorska utwór promotor doktorant
Rok wydania:2017
Liczba stron:18 (207-224)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 645

Abstrakt

W pracy podjęto rozważania nad rozprawą doktorską w kontekście utworu w rozumieniu prawa autorskiego. Zwrócono uwagę, że ze względu na przedmiot, jak i cel, który przyświeca stworzeniu rozprawy doktorskiej, jest ona klasycznym utworem naukowym. Zauważono, że przedmiotowa praca może być ustalona w jednej z form wskazanych przez ustawodawcę (katalog zamknięty), a zatem w tym przypadku nie obowiązuje zasada ustalenia utworu w dowolnej formie. W pracy przeanalizowano udział promotora w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, a także zasygnalizowano problem plagiatu oraz ghostwritingu. Ponadto wskazano, w czym przejawia się oryginalność (cecha indywidualności) rozprawy doktorskiej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz. U. z 2011 r., nr 179, poz. 1065.
2.Ustawa o z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Dz. U. z 2016 r., poz. 882.
3.Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2016 r., poz. 1842.
4.Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 2016 r., poz. 666.
5.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 2014 r., V CSK 202/13, LEX nr 1486990.
6.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 października 1997 r., I ACa 477/97, LEX nr 533708.
7.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 lutego 2009 r., I ACa 809/08, LEX nr 1120180.
8.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 października 2015 r., VI ACa 1200/14, LEX nr 1936794.
9.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2006 r., I CK 281/05, OSNC 2006/11/186.
10.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2010 r., IV CSK 359/09, OSNC 2011/2/16.
11.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2013 r., II UK 103/13, OSNP 2014/9/134.
12.Adamczak A., du Vall M., Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2012.
13.Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie. Prace habilitacyjne, Warszawa 2005.
14.Bakalarz T., Twórczość pracowników naukowych. Regulacja prawna, Warszawa 2015.
15.Barta J., Markiewicz R., Autorskoprawne problemy prac magisterskich i doktorskich, w: Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych, Monografie Fundacji Rektorów Polskich, pr. zbiorowa, frp.home.pl/publikacje/Raport_o_zasadach_ poszanowania_autorstwa.pdf, Warszawa 2005.
16.Barta J., Markiewicz R., Autorskoprawne problemy prac magisterskich i doktorskich, w: Księga pamiątkowa ku czci Profesora Janusza Szwaji, „Prace Instytutu Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2004, z. 88.
17.Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2016.
18.Błeszyński J., Plagiat a naruszenie autorstwa utworu, w: Działalność naukowo-dydaktyczna w świetle prawa autorskiego, red. W. Lis, G. Tylec, Lublin 2015.
19.Błeszyński J., Podstawy prawne i możliwości przeciwdziałania przywłaszczaniu sobie autorstwa cudzej twórczości w pracach dyplomowych i doktorskich, w: Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych, Monografie Fundacji Rektorów Polskich, pr. zbiorowa, frp.home.pl/publikacje/Raport_o_zasadach_ poszanowania_autorstwa.pdf, Warszawa 2005.
20.Czub K., Prawo własności intelektualnej. Zarys wykładu, Warszawa 2016.
21.Dańczak P., Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów, Warszawa 2015.
22.Ferenc-Szydełko E., Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2014.
23.Izdebski H., Zieliński J., Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa o stopniach i tytule naukowym. Komentarz do nowelizacji, Warszawa 2011.
24.Izdebski H., Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz, LEX 2015.
25.Kędzierska-Cieślak A., Pierwszeństwo instytucji naukowej do publikowania utworu jej pracownika, „Państwo i Prawo” 8–9 (1996), s. 80–87.
26.Kiebała A., Kariera naukowa – zdobywanie stopni i tytułów naukowych, w: Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne, red. A. Rozmus, S. Waltoś, Warszawa 2012.
27.Kolman R., Szczepańska K., Doktoraty i habilitacje. Poradnik realizacji, Toruń 2011.
28.Machała W., Utwór jako przedmiot prawa autorskiego, Warszawa 2013.
29.Niewęgłowski A., Wybrane zagadnienia współautorstwa w pracach naukowych, „Ius Novum” 2 (2010), s. 174–188.
30.Nowicka A., Odpowiedzialność na gruncie prawa cywilnego oraz ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, w: Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych, Monografie Fundacji Rektorów Polskich, pr. zbiorowa, frp.home.pl/publikacje/Raport_o_zasadach_ poszanowania_autorstwa.pdf, Warszawa 2005, s. 22.
31.Piszczek J.A., Subrogacja autorstwa. Zarys problemu, w: Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Warszawa 2013.
32.Poźniak-Niedzielska M., Niewęgłowski A., Przedmiot prawa autorskiego, w: System prawa prywatnego, t. 13: Prawo autorskie, red. J. Barta, Warszawa 2013.
33.Poźniak-Niedzielska M., Tylec G., Działalność naukowo-dydaktyczna na wyższej uczelni w świetle prawa autorskiego, „Państwo i Prawo” 5 (2009), s. 33–48.
34.Sawicki K., Wstęp, do: Vademecum doktoranta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. K. Sawicki, R.K. Tabaszewski, Lublin 2014.
35.Sokołowska D., Pojęcie i postacie utworu naukowego w świetle prawa autorskiego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2 (2015), s. 75–89.
36.Szczotka J., Granice plagiatu w utworach naukowych – kiedy „plagiat” nie jest plagiatem, w: Działalność naukowo-dydaktyczna w świetle prawa autorskiego, red. W. Lis, G. Tylec, Lublin 2015.
37.Szczotka J., Twórczość naukowa – czy autoplagiat jest plagiatem?, „Studia Iuridica Lublinensia” 23 (2014), s. 23–38.
38.Szewc A., Dzieła naukowe i ich status w prawie autorskim, „Państwo i Prawo” 10 (1997), s. 23–31