Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2016.13-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2016 (13)
Przyczynienie uzasadniające zmniejszenie odszkodowania należnego pacjentowi na gruncie art. 362 k.c.

Autorzy: Adrian Malicki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: przyczynienie się poszkodowanego miarkowanie odszkodowania przyczynienie pacjenta odpowiedzialność odszkodowawcza lekarza
Rok wydania:2016
Liczba stron:21 (33-53)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 180

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi próbę wyjaśnienia, w jakich okolicznościach możliwe jest umniejszenie odszkodowania należnego pacjentowi od lekarza lub podmiotu leczniczego, ze względu na jego przyczynienie się do powstania szkody. Wskazano na prezentowane dotychczas poglądy doktryny odnoszące się do stosowania art. 362 k.c. Zaproponowano mechanizm stosowania instytucji przyczynienia się z art. 362 k.c. Głównymobszarem badawczym było rozróżnienie pojęcia „przyczynienia się” od „przyczynienia uzasadniającego zmniejszenie odszkodowania”. Zwrócono uwagę na konieczność rozróżnienia tych dwóch kategorii pojęciowych, a także wskazano na konsekwencje tego. Opisano tendencje dotyczące tego problemu dostrzegalne w orzecznictwie. Poczynione uwagi ogólne odniesiono do najczęstszych sytuacji, w których pacjent w procesie leczenia przyczynia się do powstania lub zwiększenia szkody. W prowadzonych badaniach ujęto niestosowanie się do zaleceń lekarza, podawanie nieprawdziwych informacji o stanie zdrowia i w końcu, odmowę poddania się zabiegowi. W artykule poruszono także zagadnienia związane z samym procesem miarkowania odszkodowania. 
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Banaszczyk Z., Komentarz do art. 362 KC, w: Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 1, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 1999.
2.Garlicki S., Odpowiedzialność cywilna za nieszczęśliwe wypadki, Warszawa 1959.
3.Grenich P., Przyczynienie się małoletniego do wyrządzenia szkody, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” 2006, nr 2.
4.Kaliński M., Czynniki wpływające na wysokość odszkodowania, w: System Prawa Prywatnego. Tom 6. Prawo zobowiązań – część ogólna, red. A. Olejniczak, Warszawa 2014.
5.Koch A., Związek przyczynowy jako podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie cywilnym, Warszawa 1975.
6.Krajniak S., Ornowska A., Przyczynienie się do powstania szkody w prawie cywilnym oraz jego aspekty prawnokarne, „Studia Iuridica Toruniensia” 2011, t. VIII.
7.Kubiak R., Prawo medyczne, Warszawa 2014.
8.Longchamps de Berier R., Zobowiązania, Poznań 1948.
9.Łętowska E., Przyczynienie się małoletniego do wyrządzenia szkody, „Nowe Prawo” 1965, nr 2.
10.Nesterowicz M., Odmowa poddania się leczeniu przez poszkodowanego jako przyczynienie się do szkody w prawie porównawczym, „Prawo i Medycyna” 2008, nr 2.
11.Nesterowicz M., Prawo medyczne, Toruń 2013.
12.Ohanowicz A. Zobowiązania – część ogólna, Poznań 1958.
13.Ohanowicz A., Górski J., Zarys prawa zobowiązań, Warszawa 1969.
14.Olejniczak A., Komentarz do art. 361 KC, w: Kodeks cywilny. Tom 3. Zobowiązania. Część ogólna, red. A. Kidyba, Warszawa 2014.
15.Olejniczak A., Komentarz do art. 362 KC, w: Kodeks cywilny. Tom 3. Zobowiązania. Część ogólna, red. A. Kidyba, Warszawa 2014.
16.Owczarek M., Zmniejszenie odszkodowania na podstawie art. 362 KC, „Monitor Prawniczy” 2003, nr 4.
17.Pajor T., Uwagi o przyczynieniu się poszkodowanego do powstania szkody, w: Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, red. M. Pyziak-Szafnicka, Zakamycze 2004.
18.Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2012.
19.Senkowski J., Pojęcie przyczynienia się poszkodowanego do szkody, „Nowe Prawo” 1968, nr 1.
20.Senkowski J., Zasięg stosowania przepisu o skutkach prawnych przyczynienia się poszkodowanego do szkody, „Nowe Prawo” 1969, nr 2.
21.Sośniak M., Jeszcze o obowiązku poddania się operacji, NP1964, nr 6.
22.Szpunar A., O obowiązku poddania się operacji, „Nowe Prawo” 1979, nr 11.
23.Szpunar A., Odszkodowanie za szkodę majątkową. Szkoda na mieniu i osobie, Bydgoszcz 1998.
24.Szpunar A., Przyczynienie się do powstania szkody w wypadku komunikacyjnym, „Rejent” 2001, nr 6.
25.Szpunar A., Wina poszkodowanego w prawie cywilnym, Warszawa 1971.
26.Śmieja A., Uwagi na marginesie dyskusji nad przyczynieniem się poszkodowanego do powstania szkody, „Nowe Prawo” 1979, nr 3.
27.Świderska M., Przymus leczenia i innych zabiegów leczniczych, „Prawo i Medycyna” 2004, nr 3.
28.Świerblewska D., Przyczynienie się poszkodowanego a niewłaściwie wykonywana praktyka lekarska, „Prawo i Medycyna” 2011, nr 4.
29.Uchwała Połączonych Izb SN z 14.12.1962 r., II PO 5/62, OSN 1964, poz. 65.
30.Uchwała SN z 11.01.1960 r., I CO 44/59, LEX nr 49772.
31.Uchwała SN z 17.04.1970 r., III PZP 34/69, LEX nr 1099.
32.Uchwała SN z 20.09.1975 r., III CZP 8/75, LEX nr 1947.
33.Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
34.Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U z 2014 r., poz.1502 ze zm.).
35.Winiarz J., Odpowiedzialność cywilna z tytułu nadzoru nad dzieckiem, Warszawa 1973.
36.Winiarz J., Obowiązek naprawienia szkody, Warszawa 1970.
37.Wyrok SA w Białymstoku z 21.11.2013 r., I ACa 536/13, LEX nr 1409068.
38.Wyrok SA w Białymstoku z 28.08.2014 r., I ACa 290/14, LEX nr 1511627.
39.Wyrok SA w Gdańsku z 28.09.2012 r., I ACa 1313/11, LEX nr 1246610.
40.Wyrok SA w Lublinie z 30.09.2014 r., I ACa 477/14, LEX nr 1527097.
41.Wyrok SA w Łodzi z 12.03.2014 r., I ACa 1257/13, LEX nr 1451720.
42.Wyrok SA w Łodzi z 14.10.2014 r., I ACa 9/14, LEX nr 1527042.
43.Wyrok SA w Poznaniu z 12.09.2006 r., I ACa 249/06, LEX nr 298593.
44.Wyrok SA w Poznaniu z 24.07.2014 r., I ACa 467/14, LEX nr 1496035.
45.Wyrok SA w Poznaniu z 4.12.2014 r., I ACa 902/14, LEX nr 1602972.
46.Wyrok SN z 1.09.1970 r., II CR 371/70, OSNC 1971/5/93.
47.Wyrok SN z 10.07.2014 r., II PK 239/13, LEX nr 1539466.
48.Wyrok SN z 10.09.1965 r., II CR 283/65, OSP/7/174.
49.Wyrok SN z 11.01.1978 r., III PR 183/77, OSP 1979/1–2/17.
50.Wyrok SN z 11.09.2014 r., III CSK 248/13, LEX nr 1541200.
51.Wyrok SN z 13.01.1997 r., I PKN 2/97, LEX nr 30000.
52.Wyrok SN z 14.02.2001 r., I PKN 248/00, LEX nr 48126.
53.Wyrok SN z 14.05.1971 r., III PRN 26/71, LEX nr 14133.
54.Wyrok SN z 15.03.1961 r., II CR 867/59, OSNC 192/2/64.
55.Wyrok SN z 16.12.1967 r., II CR 379/67, OSNC 1968/10/167.
56.Wyrok SN z 17.06.1987 r., IV CR 156/87, LEX nr 3411.
57.Wyrok SN z 19.11.2009 r., IV CSK 241/09, LEX nr 677896.
58.Wyrok SN z 2.08.2006 r., I UK 50/06, LEX nr 216013.
59.Wyrok SN z 2.12.2010 r., I CSK 20/10, LEX nr 795006.
60.Wyrok SN z 22.06.2005 r., I PK 253/04, LEX nr 174244.
61.Wyrok SN z 25.08.1978 r., III CZP 48/78, LEX nr 2305.
62.Wyrok SN z 28.08.1969 r., II CR 300/69, OSP 1971/6/116.
63.Wyrok SN z 29.01.1964 r., II CR 351/63, OSPiKA 1965, z. 1, poz. 8.
64.Wyrok SN z 29.07.1970 r., II CR 301/70, LEX nr 1153.
65.Wyrok SN z 29.10.2008 r., IV CSK 228/08, LEX nr 513257.
66.Wyrok SN z 4.03.2008 r., IV CSK 496/07, LEX nr 465046.
67.Wyrok SN z 6.04.1972 r., II PR 30/72, LEX nr 7080.
68.Wyrok SN z 6.11.2014 r., II CSK 42/14, LEX nr 1566717.
69.Wyrok SN z 7.05.2010 r., III CSK 229/09, LEX nr 602264;
70.Wyrok SN z 7.06.1976 r., IV CR 147/76, OSNC 1977/5–6/89.
71.Wyrok SO w Bydgoszczy z 19.07.1999 r., OSP 2002/4/17.
72.Zagrobelny K., Komentarz do art. 362 KC, w: Kodeks cywilny Komentarz, red.E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2013.