Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 154 (limit rekordów: 100, liczba stron: 2).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Methodology of the regional tourism satellite account for Poland – concept and feasibility study
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Przejdź
2. Transfer znaczeń a kreowanie wartości marki w gospodarce sieciowej w aspekcie S-Dlogic
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
3. Pomiędzy bimetalizmem a monometalizmem. Ekonomiczno-prawne aspekty systemu monetarnego Rzeszy Niemieckiej w drugiej połowie XIX wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2015 2015 Przejdź
4. Pieniądz i zagregowany popyt w polskiej ekonomii marksistowskiej
(Nowa Krytyka)
35 rok 2015 2015 Przejdź
5. Ordoliberalna kategoria wolności na przykładzie Waltera Euckena i Wilhelma Röpkego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
6. Marketing jako instrument zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw społecznych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Przejdź
7. Wspólnoty lokalne – obszar przemian instytucjonalnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
8. Wokół welfare economics Oskara Langego
(Nowa Krytyka)
34 rok 2015 2014 Przejdź
9. Marksizm i socjalizm w XXI wieku
(Nowa Krytyka)
34 rok 2015 2014 Przejdź
10. Współcześni menedżerowie i przedsiębiorstwa – zarys problematyki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
11. Komunikacja Miejska w Koszalinie w latach 1945 - 1989
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Przejdź
12. THE ROLE OF MONEY IN THE CONTEMPORARY ECONOMY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/3 2015 2015 Przejdź
13. eGreen Jobs in the service economy - empirical analysis for selected European Union countries
(European Journal of Service Management)
Vol. 18, 2/2016 2016 Przejdź
14. Gender and Services Economy: Lebanese Women Position in Complex Arab World
(European Journal of Service Management)
Vol. 18, 2/2016 2016 Przejdź
15. Działanie 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka a miejsce Polski w międzynarodowym rankingu e-biznesu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
16. The Problems of Competitiveness of Social Economy Entities in Poland
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Przejdź
17. Tendencje umiędzynarodowienia polskiej gospodarki
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
18. Wartość dodana generowana przez podmioty ekonomii społecznej – korzyści ekonomiczne i społeczne
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
19. Rola kapitału społecznego w gospodarce cyfrowej – nowe tendencje rozwojowe
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
20. Srebrna gospodarka szansą rozwoju MSP
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
21. The Employment Prospects and the Development of the Scientific Community in the Context of the Modernization of the Belarusian Economy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 119 2015 2015 Przejdź
22. E-gospodarka a państwo – aspekt instytucjonalny w zarysie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
23. Pełna cyfryzacja sektora gospodarki i jej możliwe konsekwencje – przykład mediów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
24. Wybrane aspekty dotyczące wskaźników efektywności procesów w gospodarce elektronicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
25. Organizacje inteligentne wobec wyzwań e-gospodarki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
26. The evaluation of the digital competences of poland and polish enterprises in the concept of the multi-criteria measurement of digitization
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
27. Ewolucja przedsiębiorstw społeczeństwa informacyjnego a elastyczność pracy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
28. Wettbewerb und Kooperation im Strassenverkehr
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
29. ENERGY EFFICIENCY IN THE EUROPEAN UNION AND IN POLAND
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Przejdź
30. Korporacja Chiny – strategiczne i kulturowe czynniki globalnego sukcesu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
31. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw beneficjentem nowego modelu gospodarki odpadami
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Przejdź
32. Władztwo zadaniowe gminy w postępowaniu z odpadami komunalnymi w gminie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
33. Finansowanie regionalnej gospodarki turystycznej ze środków Unii Europejskiej w perspektywach finansowych 2007-2013 i 2014-2020
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
34. "Bezstronny obserwator" Adama Smitha a neutralne kryteria oceny w etyce społecznej
(Analiza i Egzystencja)
36 (2016) 2016 Przejdź
35. MENTORING W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Przejdź
36. W KWESTII PROBLEMÓW Z POMIAREM INNOWACYJNOŚCI GOSPODAREK
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Przejdź
37. ZIELONA GOSPODARKA JAKO NARZĘDZIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Przejdź
38. INNOWACJE W OCHRONIE LASÓW JAKO ELEMENT REALIZACJI ZIELONEJ GOSPODARKI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Przejdź
39. Gdańskie transpozycje
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
40. Circular economy and new ways of doing business in the tourism sector
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Przejdź
41. Między imperializmem narodowym a liberalizmem ekonomicznym. Akumulacja kapitału Róży Luksemburg i jej konteksty
(Nowa Krytyka)
36 rok 2016 2016 Przejdź
42. Współczesny marketing w turystyce i jego specyfika
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
43. Ekonomia dzielenia się i jej przejawy w turystyce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
44. Znaczenie koncepcji sharing economy na rynku turystycznym
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
45. Effects of Energy Boost and Springblade Footwear on Running Economy and Substrate Oxidation
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Przejdź
46. Ocena wpływu funduszy Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej na wielkość ruchu turystycznego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
47. Transport i gospodarka morska w inteligentnych specjalizacjach jako czynnik poprawy konkurencyjności regionów w Polsce
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
48. Impact of the Global Financial Crisis on the Industry of Festival, Concert and Club Tourism in Poland
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
49. Polityka Unii Europejskiej w oddziaływaniu na wielkość i strukturę popytu turystycznego
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
50. Infobrokering services in Poland as an example of professional services in the knowledge-based economy
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
51. Skutki społeczeno-ekonomiczne starzenia się społeczeństwa. Wybrane aspekty
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
52. Społeczna gospodarka rynkowa a poszukiwanie optymalnego ładu gospodarczego
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
53. Pozycja konkurencyjna Polski na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 2004-2014
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
54. Stymulacja czy destymulacja? Polityka podatkowa a aktywność gospodarcza
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
55. Alcune considerazioni sulle metafore della crisi economica nella stampa italiana on-line
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
56. Wpływ klastrów turystycznych na innowacyjność gospodarki turystycznej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
57. Role of the sharing economy in the contemporary economy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
58. Ekonomiki wokół gospodarki cyfrowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
59. Wpływ agencji ratingowych na stabilność rynków finansowych i gospodarki narodowej na przykładzie polskiej gospodarki narodowej w 2016 roku
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
60. Ocena rozwoju gospodarki elektronicznej w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
61. Rosnące znaczenie współdzielenia we współczesnej gospodarce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
62. Modele biznesu w internecie w kontekście Sharing Economy i Open Government Data
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
63. Morska energetyka wiatrowa jako istotny potencjał rozwoju polskiej gospodarki morskiej
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
64. Przygotowanie polskiego cukrownictwa do pełnej liberalizacji rynku cukru
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Przejdź
65. Czynniki determinujące pozycję konkurencyjną gospodarki – Polska na tle państw Grupy Wyszehradzkiej w okresie poakcesyjnym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Przejdź
66. Pozycja Niemiec w wielobiegunowym świecie gospodarki i finansów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Przejdź
67. Postrzeganie przez kadrę kierowniczą znaczenia umiędzynarodowienia i jego związków z wynikami finansowymi i gospodarką opartą na wiedzy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Przejdź
68. Kierunki rozwoju światowego transportu morskiego na początku XXI wieku – wybrane aspekty
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Przejdź
69. Modele rozwoju gospodarczego a poziom rozwoju społecznego i zamożności w małych państwach wyspiarskich na świecie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Przejdź
70. Ludność autochtoniczna województwa koszalińskiego w taśmotece Polskiego Radia Koszalin z lat 1957-1975. Przegląd zawartości taśm magnetycznych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Przejdź
71. Information ethics in the perspective of the knowledge-based economy
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Przejdź
72. Powiernictwo – interdyscyplinarnie ujęty przyczynek do nowej teorii usług
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 15 (2017) 2017 Przejdź
73. Aktualność krytyki ekonomii politycznej. Przyczynek do praktycznofilozoficznej dialektyki u Marksa
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
74. Regulacja rynku – ujęcie behawioralne
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
75. Case study jako akcelerator transmisji wiedzy i rozwoju gospodarek opartych na wiedzy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
76. Indeks gospodarki kreatywnej a wzrost PKB
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
77. Sharing economy – wyzwania społeczno-ekonomiczne dla lokalnej polityki turystycznej. Przypadek Barcelony
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
78. Identyfikacja kluczowych sektorów polskiej gospodarki z wykorzystaniem analizy input-output
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Przejdź
79. Środowiskowe aspekty czwartej rewolucji przemysłowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Przejdź
80. Model zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Przejdź
81. Zróżnicowanie cen usług dodatkowych świadczonych przez regionalne instalacje przetwarzania odpadów w Polsce w kontekście wyzwań gospodarki o obiegu zamkniętym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Przejdź
82. Turystyka jako specjalizacja gospodarcza polskich regionów nadmorskich
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
83. Ziemianki Królestwa Polskiego a gospodarka . Koncepcje i empiria (przełom wieków XIX i XX).
(Studia Maritima)
Vol. 28 2015 2015 Przejdź
84. Wizerunek i reputacja przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy z perspektywy rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
85. Serwicyzacja produkcji przemysłowej. Wnioski dla Polski
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Przejdź
86. Kryteria analizy inwestycji infrastruktury komunalnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Przejdź
87. Wpływ polityki budżetowej na społeczno-gospodarczy rozwój Polski – retrospekcja i przyszłość
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Przejdź
88. Przestępstwa podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług w świetle analiz organów podatkowych oraz własnych badań empirycznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 (83) cz. 1 2016 Przejdź
89. Lokalna gospodarka przestrzenna w aspekcie planowania wieloletniego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 (84) cz. 2 2016 Przejdź
90. Wartość jako kategoria łącząca teorie wzrostu gospodarczego z teoriami przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
91. Patent Policy in an Innovation Driven Economy: Schumpeter’s “Innovation Wave” Perspective
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
92. Trendy wspierające innowacyjne modele biznesu – zbieranie i porządkowanie bibliografii
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Przejdź
93. SIECIOWOŚĆ JAKO CECHA NOWEJ GOSPODARKI
(Studia Informatica Pomerania)
nr 44 2017 Przejdź
94. Growth of exports as a precondition for reindustrialisation of the Polish economy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 1 2017 Przejdź
95. Wyzwania i korzyści dla miast, regionów i państw-organizatorów wielkich imprez sportowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 1 2017 Przejdź
96. Possible Applications of the Theory of Transaction Costs in Corporate Management
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
97. Zmiany warunku działania dźwigni finansowej w gospodarce inflacyjnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
98. Ryzyka polityki ujemnych stóp procentowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
99. Rola organizacji odzysku w tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
100. Konkurencyjność Polski na tle krajów unijnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
Strona