Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.43-02
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 2 (43) 2016
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw beneficjentem nowego modelu gospodarki odpadami

Autorzy: Grażyna Borys
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki
Słowa kluczowe: sektor MSP odpady gospodarka obiegu zamkniętego hierarchia postępowania z odpadami
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (23-31)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza wpływu transformacji polskiej gospodarki odpadami z modelu linearnego w model obiegu zamkniętego na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw mierzony liczbą i strukturą zatrudnienia w podmiotach prowadzących działalność związaną ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz odzyskiem surowców. Analiza poprzedzona została wskazaniem istoty i przesłanek transformacji, krótką charakterystyką modeli gospodarki odpadami ze zwróceniem uwagi na zalety nowego modelu tej gospodarki. W badaniach wykorzystano dane z rejestru REGON.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Berger, R. (2011). Zielony wzrost zielony zysk. Jak zielona rewolucja stymuluje gospodarkę. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
2.Burchard-Dziubińska, M. (2014). Wdrażanie zielonej gospodarki jako odpowiedź Unii Europejskiej na trudności rozwojowe, Acta Universitatis Lodzensis, Folia Oeconomica 3 (303), 135–150.
3.Hausner, J. (red.). (2015). Polityka surowcowa Polski. Rzecz o tym, czego nie ma, a jest bardzo potrzebne. Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.
4.Kłopotek, B. (2015). Hierarchia sposobów postępowania z odpadami w kontekście dążenia do gospodarki obiegu zamkniętego. Gdańsk: Ministerstwo Środowiska.
5.Kryk, B. (2014). Czas na zielone kołnierzyki. Ekonomia i Środowisko, 3 (50), 10–20.
6.Pearce, D., Markandya, A., Barbier, E. (1989). Blueprint for a Green Economy. Report for the Government of the United Kingdom. London: Earthscan Publications Ltd. Pobrane z: http://www.earthscan.co.uk (30.10.2015).
7.Rozporządzenie Rady Ministrów z 24.12.2007 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Dz.U. 2007, nr 251, poz. 1885; 2009, nr 59, poz. 489.
8.Ryszawska, B. (2013). Zielona gospodarka – teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
9.Scott, J.T. (2015). Zrównoważony rozwój w biznesie. Wyd. II, CIPS. Pobrane z: http://plgbc.org.pl/wp-content/uploads/2015/10/TSB-Polish (30.10.2015).
10.Towards a Green Economy. Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication – A Synthesis for Policy Markers (2011). United Nations Environment Programme. Pobrane z: www.unep.org/greeneconomy (28.11.2015)
11.The future we want. Outcome of the UNCSD (2012). Pobrane z: www.uncsd2012.org/rio20/content/documents.pdf (28.12.2015).
12.Uchwała nr 217 Rady Ministrów z 24.12.2010 w sprawie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2014”, M.P. nr 101, poz. 1183.
13.Ustawa z 14.12.2012 o odpadach, Dz.U. 2013, poz. 21, 888, 1238; 2014, poz. 695, 1101.