Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.6.84/2-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2016 (84) cz. 2
Lokalna gospodarka przestrzenna w aspekcie planowania wieloletniego

Autorzy: Marta Szaja
Słowa kluczowe: lokalna gospodarka przestrzenna planowanie przestrzenne planowanie wieloletnie samorząd gminny
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (99-111)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Problematyka badawcza podjęta w opracowaniu skoncentrowana jest na sferze relacji zachodzących pomiędzy planowaniem perspektywicznym a procesem gospodarowania lokalną przestrzenią. Celem badawczym artykułu jest próba określenia roli planowania przestrzennego w procesie przekształceń obszaru gminy w wieloletniej perspektywie oraz oceny rzeczywistego wpływu lokalnych dokumentów strategicznych o charakterze przestrzennym na tworzenie nowych funkcji i struktur przestrzennych. Realizacji założonych celów posłużyły między innymi prezentacja i analiza najistotniejszych wyników badań ankietowych przeprowadzonych w gminach nadmorskich województwa zachodniopomorskiego. W toku prac badawczych wykorzystano takie metody i techniki eksploracji, jak: analiza desk research, krytyczna analiza literatury przedmiotu, metoda porównań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartkowska-Nowak, D., Nowak, J., Webb, J. (1998). Zarządzanie w gminie. Warszawa: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
2.Bąkowski, T. (2004). Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz. Kraków: Zakamycze.
3.Berdysz, M., Kuliński, M. (red.) (2008). Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w praktyce. Fachowy poradnik dla urbanistów, architektów i inżynierów budownictwa. Warszawa: Verlag Dashofer.
4.Borsa, M. (2008). Polityka przestrzenna w gospodarce lokalnej i regionalnej. W: Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna (s. 174–196). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Gaczek, W.M. (2003). Zarządzanie w gospodarce przestrzennej. Bydgoszcz–Poznań: Branta.
6.Gorzym-Wilkowski, W.A. (2006). Gospodarka przestrzenna samorządu terytorialnego. Zarys. Lublin: Wyd. UMCS.
7.Janoś-Kresło, M. (2008). Usługi społeczne a zrównoważony rozwój regionów. Warszawa: Wyd. SGH.
8.Krukowski, K. (2007). Strategie rozwoju gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych.
9.Nowak, M.J. (2010). Polityka przestrzenna w polskich obszarach metropolitalnych. Koncepcje planistyczne. Zakres prac planistycznych. Wydatki na planowanie przestrzenne, Warszawa: CeDeWu.
10.Nowak, M.J. (2013). Zarządzanie przestrzenią na szczeblu lokalnym jako element zarządzania gminą. OPTIMUM. Studia Ekonomiczne, 1 (61), 124–135.
11.Parysek, J.J. (2001). Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: Wyd. UAM.
12.Parysek, J.J. (2007). Wprowadzenie go gospodarki przestrzennej. Poznań: Wyd. UAM.
13.Sadowy, K. (2013). Gospodarka przestrzenna. W: G. Maśloch, J. Sierak (red.), Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego. Warszawa: Wyd. SGH.
14.Topczewska, T. (1999). Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – doświadczenia metodyczne. Człowiek i Środowisko, 23, 1, 31–40.
15.Ustawa z 8.03.1990 o samorządzie gminnym. Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95, z późn. zm.
16.Ustawa z 15.12.2000 o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, Dz.U. 2001, nr 5, poz. 42, z późn. zm.
17.Ustawa z 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717, z późn. zm.
18.Ustawa z 6.12.2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Dz.U. 2006, nr 227, poz. 1658, z późn. zm.
19.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych, Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
20.Ziółkowski, M. (2013). Instrumenty zarządzania strategicznego. W: G. Maśloch, J. Sierak (red.), Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego. Warszawa: Wyd. SGH.
21.Ziółkowski, M., Goleń, M. (2006). Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym. W:H. Sochacka-Krysiak (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. Warszawa: Wyd. SGH.