Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/2-20
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/2 2017
Postrzeganie przez kadrę kierowniczą znaczenia umiędzynarodowienia i jego związków z wynikami finansowymi i gospodarką opartą na wiedzy

Autorzy: Joanna Kubicka
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Teresa Kupczyk
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Słowa kluczowe: umiędzynarodowienie kadra kierownicza gospodarka oparta na wiedzy wyniki finansowe
Rok wydania:2017
Liczba stron:18 (263-280)
Klasyfikacja JEL: M12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania było zidentyfikowanie związków między umiędzynarodowieniem przedsiębiorstw i umiejętnościami kadry kierowniczej w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym a wynikami finansowymi i gospodarką opartą na wiedzy. Przeprowadzono badania ilościowo-jakościowe na podstawie kwestionariusza ankiety wśród 412 przedstawicieli kadry kierowniczej podzielonej na grupy: kadra kierownicza z najlepszych przedsiębiorstw z list rankingowych i spoza nich oraz kadra kierownicza z przedsiębiorstw będących organizacjami opartymi na wiedzy (z gospodarki opartej na wiedzy) i niebędących organizacjami opartymi na wiedzy (spoza gospodarki opartej na wiedzy). Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej z użyciem pakietu statystycznego IBM SPSS Statistics wersja 21.0. Do obliczenia różnic w odpowiedziach między respondentami z w/w grup wykorzystano test dwumianowy. Do zbadania siły zależności między badanymi zmiennymi wykorzystano koncepcję korelacji tetrachorycznej. Natomiast badanie trendu w tabeli kontyngencji przeprowadzono testem Cochrana-Armitage’a. Badania wykazały, że istnieją istotne statystycznie związki między umiędzynarodowieniem przedsiębiorstw i kompetencjami kadry kierowniczej w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym a wynikami finansowymi i gospodarką opartą na wiedzy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Agresti, A. (2002). Categorical Data Analysis. 2nd ed. New Jersey: Wiley–InterScience.
2.Baczko, T. (2009). Wprowadzenie. W: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 roku. Synteza wyników badań. Warszawa: INE PAN.
3.Bausch, A., Krist, M., (2007). The Effect of Context-Related Moderators on the Internationalization Performance Relationship: Evidence from Meta-Analysis. Management International Review, 47 (3), 320.
4.Caliguri, P., Lazarova, M., Zehetbauer, S. (2004). Top Managers’ National Diversity and Boundary Spanning Attitudinal Indicators of a Firm’s Internationalization. Journal of Management Development, 23 (9), 848–859.
5.Chodyński, A. (2007). Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
6.Daszkiewicz, N. (2016a). Determinanty tempa internacjonalizacji przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem „born globals”. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 271.
7.Daszkiewicz, N. (2016b). Internacjonalizacja przedsiębiorstw działających w branżach high-tech. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Deloitte (2015). Liderzy na dziś – Liderzy na jutro. Jakie kompetencje przywódcze mają członkowie zarządów i rad nadzorczych? Co ma znaczenie w zarządzaniu organizacją dzisiaj i w przyszłości. Raport z badania kompetencji menedżerów – kobiet i mężczyzn – w kontekście zmieniających się potrzeb biznesowych.
9.Doryń, W., Stachera, D. (2008). Wpływ internacjonalizacji na wyniki ekonomiczne największych polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Gospodarka Narodowa, 11–12. Pobrano z: http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2008_11-12_05.pdf.
10.Dunning, J.H. (1981). International Production and Multinational Enterprise. London.
11.Fanfara, K., Gorynia, M., Najlepszy, E., Schroeder, J. (2000). Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
12.Foray, D. (2004). The Economics of Knowledge. Cambridge: MIT Press.
13.Harris, B. (2006). Tetrachoric Correlation Coefficient. W: S. Kotz, C.B. Read, N. Balakrishnan, B. Vidakovic (red.), Encyclopedia of statistical sciences. Vol. 13. New York: Wiley–InterScience.
14.Johanson, J., Vahlne, J.E. (1977). The Internationalization Process of the Firm – a Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitment. Journal of International Business, 8, 23.
15.Koźmiński, A., Piotrowski, W. (1999). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
16.Kupczyk, T. (2013). Kompetencje kadry kierowniczej w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Difin.
17.Kupczyk, T. (2013). Relations between Management Competences and Organizational Success Considering Gender Issues – Research Results China–USA. Business Review, 12 (3), March (Serial Number 117), 307–322.
18.Kupczyk, T. (2014). Competencies of Management Staff in the Knowledge-Based Economy. Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu.
19.Kupczyk, T. (2016). Kompetencje jako determinanty wyników finansowych przedsiębiorstw na przykładzie konsultantów personalnych/koordynatorów HR. W: C. Suszyński, G. Leśniak-Łebkowska (red.), Organizacja inteligentna. Perspektywa zasobów ludzkich. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
20.Lohr, S.L. (1999). Sampling: Design and analysis. Duxbury Press–Pacific Grove.
21.Mazur, B. (2012). Kompetencje międzykulturowe w opinii podlaskich menedżerów. Współczesne zarządzanie, 1, 182–191.
22.Melin, L. (1992). Internationalization as Strategy Process. Strategic Management Journal, 3.
23.Międła, K. (2008). Od zarządzania informacją do zarządzania wiedzą. W: E. Tabaszewska (red.), Nowoczesne koncepcje zarządzania – zarządzanie wiedzą. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
24.Nieżurawski, L., Owczarczyk-Szpakowska, G., Nieżurawska, J. (2016). Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa jako szansa na sukces. Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, 14 (2/1).
25.Northern Ireland Knowledge Economy Index, Baseline Report 2011 (2011). Oxford Economics for Northern Ireland Science Park, Northern Bank.
26.PARP (2014). Umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw – wyniki badania PARP dr Eliza Chilimoniuk-Przeździecka, SGH dr Tomasz Klimczak, WYG PSDB w ramach projektu: „Ewaluacja potencjału eksportowego przedsiębiorstw w Polsce” Warszawa. Pobrano z: http://poig.parp.gov.pl/files/74/75/77/22453.pdf.
27.Piercy, N.F. (1985). Company Internationalization: Active and Reactive Exporting. European Journal of Marketing, 3.
28.Pocztowski, A. (2003). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody. Warszawa: PWE.
29.Podręcznik Oslo (2003). Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (on-line). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warszawa–Londyn, 28–29 kwietnia. Pobrano z: www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/43/46/43464/
30.20081117_OSLO.pdf.
31.Puślecki, Ł. (2008). The Multivariable Analysis of the Knowledge Based Economy (KBE) in Triad Countries on the Basis of KAM 2007 Methodology. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2 (8), 93–105. Pobrano z : www.jard.edu.pl/pub/9_2_2008.pdf.Niemczyk 2013.
32.Rakowska, A., Sitko-Lutek, A. (2000). Doskonalenie kompetencji menedżerskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
33.Rao, P.S.R.S. (2000). Sampling methodologies with applications. Psychometrika, 44.
34.Rymarczyk, J. (2004). Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: PTE.
35.Simme, J., Sennet, J., Wood, P., Hart, D. (2002). Innovation in Europe: A Tale of Networks, Knowledge and Trade in Five Cities. Regional Studies, 36 (1).
36.The future of the global economy. Towards a long boom? (1999). Paris: OECD.
37.Turnbull, P.W. (1985). Internationalization of the Firm: a Stage Process or not? Conference on Export Expansion and Market Entry Models. Dalhousie University.
38.Welch, L.S., Luostarinen, L. (1988). Internationalization: Evolution of a Concept. Journal of General Menagement, 14 (2), 34–55.
39.Zur, E., Krystek, U. (1997). Internationalisierung als Herausforderung für die Unternehmensführung. W: E. Zur, U. Krystek (red.), Internationalisierung. Eine Herausforderung für die Unternehmensführung. Berlin–Heiderberg–New York: Springer.