Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.125-22
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 125 2016
Finansowanie regionalnej gospodarki turystycznej ze środków Unii Europejskiej w perspektywach finansowych 2007-2013 i 2014-2020

Autorzy: Aleksander Panasiuk
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Zarządzania Turystyką
Słowa kluczowe: gospodarka turystyczna fundusze Unii Europejskiej finansowanie rozwoju turystyki regionalny rozwój turystyki
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (275-288)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Opracowanie stanowi próbę oceny stanu wykorzystania w Polsce funduszy euro­pejskich na regionalną gospodarkę turystyczną. Celem opracowania jest przedstawienie zakresu wsparcia z funduszy unijnych regionalnej gospodarki turystycznej w dwóch kolejnych perspekty­wach finansowania Unii Europejskiej w latach 2007-2013 i 2014-2020. Przeprowadzone badania oparte są na informacjach dotyczących rozwiązań krajowych oraz w poszczególnych regionach Polski. Podstawowym problemem wynikającym z umiejscowienia gospodarki turystycznej w finansowaniu unijnym w dwóch kolejnych perspektywach finansowych jest brak kontynuacji polityki wsparcia. W okresie 2007-2013 gospodarka turystyczna uzyskała silne wsparcie finan­sowe, zwłaszcza w obszarze działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. W perspektywie 2014-2020 finansowanie działań na cele gospodarki turystycznej jest silnie ogra­niczone. Zarówno jednostkom samorządu terytorialnego, jak i przedsiębiorstwom i organizacjom turystycznym pozostaje możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe na zasadach ogólnodostęp­nych, niededykowanych bezpośrednio gospodarce turystycznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Buczak, T. (2014). Fundusze europejskie w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
2.Warszawa: Polska Organizacja Turystyczna.
3.Gaworecki, W.W. (2003). Turystyka. Warszawa: PWE.
4.Kornak, A.S., Rapacz, A. (2001). Zarządzanie turystyką ijej podmiotami w miejscowości i regionie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.
5.Kurek, W. (red.). (2007). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Meyer, B. (red.). (2006). Obsługa ruchu turystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Nowakowska, A. (1988). Gospodarka turystyczna w ujęciu systemowym. Folia Oecono¬mica Cracoviensia, XXI.
8.Page, S.J., Connell, J. (2006). Tourism: a modern synthesis. London: Thomson Learning. Panasiuk, A. (red.). (2008). Gospodarka turystyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Panasiuk, A. (red.). (2013). Ekonomika turystyki i rekreacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Panasiuk, A. (2014a). Rynek turystyczny. Studium strukturalne. Warszawa: Difin. Panasiuk, A. (red.). (2014b). Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej.
11.Warszawa: Difin.
12.Piekarzewska, O. (2014). Turystyka w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.
13.Kraków: Ministerstwo Sportu i Turystyki.
14.Rapacz, A. (2006). Aktywność jednostek samorządu lokalnego na rzecz wspierania przedsiębiorczości firm turystycznych. W: G. Gołembski (red.), Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek- Przestrzeń - Przedsiębiorstwo. Poznań:
15.Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
16.http://krajoweinteligentnespecjalizacje.pl. www.funduszeeuropejskie.gov.pl.