Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/2-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 50/2 2017
Przygotowanie polskiego cukrownictwa do pełnej liberalizacji rynku cukru

Autorzy: Anna Budzyńska
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Słowa kluczowe: rynek cukru reforma cukrownictwo liberalizacja gospodarki
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (35-46)
Klasyfikacja JEL: Q13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W opracowaniu dokonano porównania pozycji konkurencyjnej polskiego przemysłucukrowniczego z liderami unijnego rynku cukru – Francji i Niemiec – pod względem wydajności i efektywności cukrownictwa oraz bazy surowcowej. Horyzont czasowy prowadzonych badań to lata 2004–2015, wybrany z powodu możliwości analizy działań restrukturyzacyjnych przeprowadzonych w ramach reformy unijnego rynku cukru z lat 2006–2013 przygotowującej podmioty do zmian w sektorze cukrowniczym Unii Europejskiej z uwagi na zmniejszenie mechanizmów interwencjonizmu państwowego. Celem pracy było dokonanie oceny przeprowadzonych działań restrukturyzacyjnych i modernizacyjnych polskiego przemysłu cukrowniczego oraz zdiagnozowanie stanu przygotowania polskiego cukrownictwa do funkcjonowania w warunkach pełnej liberalizacji rynku, która zostanie wprowadzona we wrześniu 2017 roku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Artyszak, A. (2013). Zmiany w produkcji cukru w Polsce na tle Unii Europejskiej w pierwszej dekadzie XXI wieku. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa
2.Światowego, 13 (28, z. 1), 8–15.
3.Budzyńska, A. (2013). Procesy restrukturyzacyjne charakteryzujące rynek cukru w UE. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 13 (28, z. 2), 9–18.
4.Budzyńska, A.(2016). Równowaga na rynku cukru w Unii Europejskiej pod wpływem reformy tego rynku. Annales UMCS. Sectio G. Agricultura, LXXI (2), 53–63.
5.CEFS. Europejski Związek Producentów Cukru. Pobrane z: http://www.cefs.org (4.04.2017).
6.Deppermann, A., Grethe H., Offermann F. (2010). Farm Level Effects of EU Policy Liberalization: Simulations Based on an EU-wide Agricultural Sector Model of the German Agricultural Sector. The 114th EAAE Seminar “Structural Change in Agriculture” 15–16.04.2010. Berlin.
7.Golik, D., Żmija, D. (2014). Perspektywy rozwoju przetwórstwa w sektorze cukrowniczym i mleczarskim w Polsce w światle zmian WPR do 2020 roku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1 (925), 75–84.
8.Mucha, M. (2014a). Porównanie przemysłu cukrowniczego w Polsce i w Niemczech po reformie regulacji unijnego rynku cukru. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16 (3), 200–204.
9.Mucha, M. (2014b). Szanse i wyzwania dla branży cukrowniczej po zniesieniu systemu kwot. Burak Cukrowy, 3, 3.
10.Pacheco, J. (2012). The CAP and Long-term Sustainability of the Sugar Beet Sector in the EU (s. 1–2). Abstracts of Papers 73rd IIRB Congress 14–15.02.2012. Bruksela.
11.Poerksen, N. (2012). Sustainability – An Integrated Part of the Beet Sugar Industry from Customer to Grower (s. 3–4). Abstracts of Papers 73rd IIRB Congress 14–15.02.2012. Bruksela.
12.Rynek cukru. Stan i perspektywy (2005). Analizy Rynkowe, 28, 16.
13.Rynek cukru. Stan i perspektywy (2016). Analizy Rynkowe, 43, 14.
14.Stankiewicz, D. (2014). Sektor cukrowniczy w Unii Europejskiej. Analizy Biura Analiz Sejmowych, 3 (107), 2–7.
15.Tereos. Pobrane z: http://tereos.com/en/our-group/profi le (4.04.2017).
16.Witrschaftlische vereinigung Zucker verein der Zuckerindustrie. Pobrane z: http://www.zuckerverbaende.de/ (4.04.2017).
17.Zajko, K., (2010). Globalizacja działalności gospodarczej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia, 12, 438–439.