Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.1.33-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (33) 2016
Ocena wpływu funduszy Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej na wielkość ruchu turystycznego

Autorzy: Aleksander Panasiuk
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: gospodarka turystyczna ruch turystyczny fundusze Unii Europejskiej
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (93-106)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Dzięki środkom z funduszy Unii Europejskiej jednostki samorządu terytorialnego mogą wpływać na rozwój oferty turystycznej, w tym infrastruktury turystycznej, kompleksowego produktu turystycznego, promocję tego produktu, kształtowanie wizerunku turystycznego obszaru. Działania w tym zakresie powinny być prowadzone z myślą o uzyskiwaniu konkretnych efektów ekonomicznych, związanych z przyjazdowym ruchem turystycznym, jego wielkością i strukturą, a także przychodami do gospodarki lokalnej z tytułu wydatków turystycznych. Efekty ekonomiczne wynikające z ruchu turystycznego wpływają przede wszystkim na przychody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego, lokalny rynek pracy oraz poziom życia mieszkańców. Podstawowym celem opracowania jest przedstawienie relacji pomiędzy poziomem wydatków na cele gospodarki turystycznej, finansowanych ze środków Unii Europejskiej, a wielkością ruchu turystycznego. Badania prowadzone były w odniesieniu do perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007–2013 i dotyczą finansowania unijnego gospodarki turystycznej gmin województwa zachodniopomorskiego oraz wielkości ruchu turystycznego w tych gminach. Dla potrzeb opracowania postawiono hipotezę badawczą, zgodnie z którą środki unijne w gospodarce turystycznej wpływają na wielkość przyjazdowego ruchu turystycznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gaworecki, W.W., 2003, Turystyka, PWE, Warszawa.
2.Hunziker, W., Krapf, K., 1961, Grundriss der allgemeinen Fremdenverkehrlehre. w: Tłumaczenia materiałów dotyczących statystyki ruchu turystycznego w różnych krajach, Zakład Prawnych i Ekonomicznych Zagadnień Turystyki przy SGPiS, Warszawa.
3.Kaspar, C., 1991, Die Tourismuslehre im Grundriss, Verlag Paul Haupt, Bern und Stuttgart.
4.Kornak, A., 1979, Ekonomika turystyki, PWN, Warszawa.
5.Panasiuk, A. (red.), 2011, Ekonomika turystyki i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
6.Panasiuk, A., 2013, European Union founds in the development of regional sustainable toursim economy in 2007–2013, w: Tourism in Southern and Eastern Europe 2013, University of Rijeka, Opatija.
7.Panasiuk A. (red.), 2014a, Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej, Difin, Warszawa.
8.Panasiuk, A., 2014b, Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Difin, Warszawa.
9.Strategia rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim do 2015 roku, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Polska Agencja Rozwoju Turystyki SA, Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Koszalińska, Warszawa–Szczecin–Koszalin 2005/2006, 2008, 2010.
10.Swarbrooke, J., Horner, S., 2001, Bussiness, Travel and Tourism, Oxford Butterworth and Heinemann, Oxford.
11.Turkiewicz, E., 1997, Organizacja imprez turystycznych, Proksenia, Kraków.
12.Wodejko, S., 1998, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa. www.funduszeeuropejskie.gov.pl