Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188     DOI: 10.18276/ept
CC BY-SA   Open Access 

Terminy i opłaty

 

Zapraszamy do przygotowania artykułu do pierwszego numeru czasopisma Ekonomiczne Problemy Turystyki w 2019 roku [EPT nr 1 (45)/ 2019]. Gotowe teksty w języku angielskim koniecznie wraz ze skanami 2 podpisanych oświadczeń autora/autorów należy przesłać na adres: ept.szczecin@wp.pl 

do dnia 22 lutego 2019 r.

Formularze oświadczeń znajdują się w zakładce ETYKA WYDAWNICZA. Oświadczenia można przesłać w języku polskim lub angielskim (w zależności od narodowości autora/autorów).

 

 UWAGA!

Ze względu na ogromne przeciążenie Wydawnictwa Uniwersytetu Szczecińskiego monografiami habilitacyjnymi w starej procedurze -przewidywane terminy opublikowania dwóch ostatnich numerów czasopisma EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI to:

 • luty 2019 - numer EPT 3/2018
 • marzec 2019 - numer EPT 4/2018 .

Czasopismo Ekonomiczne Problemy Turystyki  bierze udział w konkursie ministerialnym „Wsparcie czasopism”, Procedura nie jest jeszcze rozstrzygnięta (przewidywany termin -20 lutego 2019). Nie znamy także punktacji, za artykuły opublikowane w czasopiśmie EPT w 2019 roku. 

We wniosku "Wsparcie czasopism" czasopismo EPT zostało przypisane do 3 dyscyplin z  nauk społecznych:

 • ekonomie i finanse,
 • nauki o zarządzaniu i jakości,
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

 Preferowane będą artykuły przygotowane wspólnie z autorem z zagraniczną afiliacją. Nadsyłane artykuły powinny mieścić się w tematyce zeszytów, która została podzielona na trzy główne sekcje:

 • Teoretyczne problemy rozwoju turystyki;
 • Problemy rynku usług turystycznych;
 • Regionalne problemy rozwoju turystyki. 

Publikacja jest odpłatna, a koszt publikacji (o objętości do 20.000 znaków ze spacjami) wynosi 590 zł z VAT.  UWAGA!  Płatność za publikację artykułu (pełna kwota tj. 590 zł) winna być dokonywana w momencie wstepnego zaakceptowania artykułu przez redakcję, przed wysłaniem go do dwóch recenzji.  W przypadku otrzymania negatywnych recenzji część wniesionej opłaty (po potrąceniu kosztów recenzji) będzie zwracana autorom.

Dane do przelewu opłaty za publikację:

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

ING Bank Śląski S.A. 46 1050 1559 1000 0022 8790 4474

 W tytule zapłaty należy podać:  numer subkonta "0047" oraz imię i nazwisko autora/autorów artykułu

Można wystąpić z prośbą, aby dział ksiegowości Uniwersytetu wystawił fakturę pro forma w PDF,  dopiero na jej podstawie dokonywana jest płatność. W tym przypadku należy podać:

 • Nazwę i adres uczelni
 • NIP uczelni
 • Nazwisko autora/autorów artykułu
 • Adres e-mail, na jaki trzeba przesłać fakturę w PDF

Zasady wydawnicze

Czasopismo zezwala autorom na zachowanie ich praw autorskich bez żadnych ograniczeń.

Wskazówki dla autorów:

 • W lewym górnym rogu należy wpisać imię i nazwisko autora (autorów), stopień/ tytuł naukowy oraz reprezentowaną uczelnię/instytucję oraz adres e-mail.
 • Tytuł i streszczenie w języku angielskim (max 0,5 stronicy)
 • Słowa kluczowe (3-5) w języku angielskim
 • Kody JEL (3 kody),  można je znaleźć na stronie: https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php
 • Wstęp z wyraźnie określonym celem artykułu
 • Wydzielone części artykułu
 • Podsumowanie
 • Bibliografia
 • Na końcu artykułu (po bibliografii) należy umieścić - przetłumaczone na język polski "tytuł artykułu i jego streszczenie" (max 0,5 stronicy) oraz słowa kluczowe (3-5)
 • Przypisy źródłowe -  w stylu APA
 • Maksymalna objętość artykułu - 20 000 znaków ze spacjami
 • Plik artykułu powinien być zapisany jako dokument w programie Word i PDF.
 • UWAGA! Oprócz artykułu nalezy nadesłać skany wypełnionych 2 oświadczeń (formularze dostępne w zakładce ETYKA)

 Przy komputerowej edycji tekstu powinny być przestrzegane następujące reguły:

 • czcionka -Times New Roman
 • odstęp między wierszami - 1,5
 • marginesy - po 2,5 cm każdy,
 • w całej pracy obowiązuje standardowa wielkość czcionki (12 pkt),
 • można używać pogrubionych liter i kursywy, nie należy stosować podkreśleń.
 • Tabele i rysunki (wykresy, schematy) muszą być przygotowane w taki sposób, aby były czytelne w wersji czarno-białej,
 • maksymalna szerokość tabel i rysunków - 12,5 cm a maksymalna wysokość - 17 cm
 • (jeżeli rysunki są wykonane w programie Corel Draw lub Excel należy dostarczyć je dodatkowo jako odrębne pliki źródłowe w danym programie),
 • Zdjęcia - rozdzielczość 300 dpi, (maks. szerokość - 12,5 cm, maks. wysokość - 17 cm)
 • Skanowane rysunki, schematy - czarno-białe (liniowe), rozdzielczość 600-1200 dpi w formacie *.tif lub *.jpg.
 • Nie należy zamieszczać ilustracji, schematów, rysunków z Internetu.
 • Zapisywanie wzorów: tekst główny - 11 pkt., indeksy - 7 pkt, maks. szerokość wzoru - 12cm.
 • W całej pracy wzory i oznaczenia należy konsekwentnie zapisywać czcionką prostą lub kursywą.