Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188     DOI: 10.18276/ept
CC BY-SA   Open Access 

Terminy i płatności

Zapraszamy do publikacji artykułów w języku angielskim (dodatkowo tytuł i streszczenie nalezy przygotować w języku polskim).Preferowane będą artykuły przygotowane wspólnie z autorem z zagraniczną afiliacją.

 • Termin nadsyłania pełnych tekstów  do EPT 2018, nr 4 (wyłącznie w języku angielskim):  20-10-2018
 • UWAGA!  numer 4 czasopisma ukaże się na przełomie roku 2018/2019, ale na okładce bedzie wpisany rok wydania 2018, tym samym  artykuły w nim publikowane będa miały 13 pkt. Punktacja kolejnych numerów czasopisma nie jest jeszcze znana.
 • Artykuły należy przesyłać na adres: ept.szczecin@wp.pl
 • Publikacja jest odpłatna, a koszt publikacji (o objetości do 20 000 znaków ze spacjami) wynosi 590 zł (z VAT)   Przekroczenie limitu znaków wymaga dopłaty (ok. 60 zł za dodatkową stronę). 
 • Płatność za publikację artykułu winna być dokonywana na konto: 

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

ING Bank Śląski S.A. 46 1050 1559 1000 0022 8790 4474.

 W tytule zapłaty należy podać numer subkonta "0047" oraz imię i nazwisko autora/autorów artykułu.

 • Termin wnoszenia opłaty: po zatwierdzeniu tematu artykułu przez Radę Naukową czasopisma

Zasady wydawnicze

Czasopismo zezwala autorom na zachowanie ich praw autorskich bez żadnych ograniczeń.

Artykuł powinien posiadać:

 • Streszczenie w języku angielskim (max 0,5 stronicy)
 • Słowa kluczowe (3-5) w języku angielskim
 • Kody JEL (3 kody),  można je znaleźć na stronie: https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php
 • Wstęp z wyraźnie określonym celem artykułu
 • Wydzielone części artykułu
 • Podsumowanie
 • Literaturę
 • Objętość artykułu (do 20 000 znaków ze spacjami)
 • Plik artykułu powinien być zapisany jako dokument w programie Word i PDF.
 • W lewym górnym rogu należy wpisać imię i nazwisko autora (autorów), stopień/ tytuł naukowy oraz reprezentowaną uczelnię lub instytucję oraz adres e-mail.
 • Na końcu artykułu należy umieścić - przetłumaczone na język polski "tytuł artykułu i jego streszczenie" (max 0,5 stronicy) oraz słowa kluczowe (3-5)
 • Oprócz artykułu nalezy nadesłać skany oświadczeń (dostępne w zakładce ETYKA)

Przypisy źródłowe - styl APA.

Przy komputerowej edycji tekstu powinny być przestrzegane następujące reguły:

 • czcionka -Times New Roman
 • odstęp między wierszami - 1,5
 • marginesy - po 2,5 cm każdy,
 • w całej pracy obowiązuje standardowa wielkość czcionki (12 pkt),
 • można używać pogrubionych liter i kursywy, nie należy stosować podkreśleń.
 • Tabele i rysunki (wykresy, schematy) muszą być przygotowane w taki sposób, aby były czytelne w wersji czarno-białej,
 • maksymalna szerokość tabel i rysunków - 12,5 cm a maksymalna wysokość - 17 cm
 • (jeżeli rysunki są wykonane w programie Corel Draw lub Excel należy dostarczyć je dodatkowo jako odrębne pliki źródłowe w danym programie),
 • Zdjęcia - rozdzielczość 300 dpi, (maks. szerokość - 12,5 cm, maks. wysokość - 17 cm)
 • Skanowane rysunki, schematy - czarno-białe (liniowe), rozdzielczość 600-1200 dpi w formacie *.tif lub *.jpg.
 • Nie należy zamieszczać ilustracji, schematów, rysunków z Internetu.
 • Zapisywanie wzorów: tekst główny - 11 pkt., indeksy - 7 pkt, maks. szerokość wzoru - 12cm.
 • W całej pracy wzory i oznaczenia należy konsekwentnie zapisywać czcionką prostą lub kursywą.