Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188     DOI: 10.18276/ept
CC BY-SA   Open Access 

Terminy i płatności

Zapraszamy do publikacji artykułów TYLKO w języku angielskim (dodatkowo tytuł i streszczenie artykułu nalezy przygotować w języku polskim).

Preferowane będą artykuły przygotowane wspólnie z autorem z zagraniczną afiliacją.

 • Termin nadsyłania pełnych tekstów  do EPT 2018, nr 4 (wyłącznie w języku angielskim):  20-10-2018
 • UWAGA!  numer 4 czasopisma ukaże się na przełomie roku 2018/2019, ale na okładce bedzie wpisany rok wydania 2018, tym samym  artykuły w nim publikowane będa miały 13 pkt. Punktacja kolejnych numerów czasopisma nie jest jeszcze znana.
 • Artykuły należy przesyłać na adres: ept.szczecin@wp.pl
 • Publikacja jest odpłatna, a koszt publikacji (o objetości do 20 000 znaków ze spacjami) wynosi 590 zł (z VAT).   Przekroczenie limitu znaków wymaga dopłaty (59 zł za każde dodatkowe 2000 znaków ze spacjami). Dokładna wysokość dopłaty obliczana jest w momencie przygotowania ostatecznej wersji artykułu, uwzględniającej sugestie recenzentów.
 • UWAGA!  Płatność za publikację artykułu (590 zł) winna być dokonywana w momencie wstepnego zaakceptowania artykułu przez redakcję, przed wysłaniem go do dwóch recenzji.
 • W przypadku otrzymania negatywnych recenzji część wniesionej opłaty (po potrąceniu kosztów recenzji) będzie zwracana autorom.
 • Dane do przelewu:

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

ING Bank Śląski S.A. 46 1050 1559 1000 0022 8790 4474

 W tytule zapłaty należy podać numer subkonta "0047" oraz imię i nazwisko autora/autorów artykułu.

Zasady wydawnicze

Czasopismo zezwala autorom na zachowanie ich praw autorskich bez żadnych ograniczeń.

Wskazówki dla autorów:

 • W lewym górnym rogu należy wpisać imię i nazwisko autora (autorów), stopień/ tytuł naukowy oraz reprezentowaną uczelnię/instytucję oraz adres e-mail.
 • Tytuł i streszczenie w języku angielskim (max 0,5 stronicy)
 • Słowa kluczowe (3-5) w języku angielskim
 • Kody JEL (3 kody),  można je znaleźć na stronie: https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php
 • Wstęp z wyraźnie określonym celem artykułu
 • Wydzielone części artykułu
 • Podsumowanie
 • Przypisy źródłowe -  w stylu APA
 • Literatura
 • Na końcu artykułu należy umieścić - przetłumaczone na język polski "tytuł artykułu i jego streszczenie" (max 0,5 stronicy) oraz słowa kluczowe (3-5)
 • Objętość artykułu (do 20 000 znaków ze spacjami)
 • Plik artykułu powinien być zapisany jako dokument w programie Word i PDF.
 • UWAGA! Oprócz artykułu nalezy nadesłać skany wypełnionych 2 oświadczeń (formularze dostępne w zakładce ETYKA)

 

Przy komputerowej edycji tekstu powinny być przestrzegane następujące reguły:

 • czcionka -Times New Roman
 • odstęp między wierszami - 1,5
 • marginesy - po 2,5 cm każdy,
 • w całej pracy obowiązuje standardowa wielkość czcionki (12 pkt),
 • można używać pogrubionych liter i kursywy, nie należy stosować podkreśleń.
 • Tabele i rysunki (wykresy, schematy) muszą być przygotowane w taki sposób, aby były czytelne w wersji czarno-białej,
 • maksymalna szerokość tabel i rysunków - 12,5 cm a maksymalna wysokość - 17 cm
 • (jeżeli rysunki są wykonane w programie Corel Draw lub Excel należy dostarczyć je dodatkowo jako odrębne pliki źródłowe w danym programie),
 • Zdjęcia - rozdzielczość 300 dpi, (maks. szerokość - 12,5 cm, maks. wysokość - 17 cm)
 • Skanowane rysunki, schematy - czarno-białe (liniowe), rozdzielczość 600-1200 dpi w formacie *.tif lub *.jpg.
 • Nie należy zamieszczać ilustracji, schematów, rysunków z Internetu.
 • Zapisywanie wzorów: tekst główny - 11 pkt., indeksy - 7 pkt, maks. szerokość wzoru - 12cm.
 • W całej pracy wzory i oznaczenia należy konsekwentnie zapisywać czcionką prostą lub kursywą.