Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-25
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 123 2016
Ewolucja przedsiębiorstw społeczeństwa informacyjnego a elastyczność pracy

Autorzy: Edyta Łyżwa
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Słowa kluczowe: ewolucja gospodarki ewolucja przedsiębiorstw innowacje technologie informacyjno-komunikacyjne społeczeństwo informacyjne kapitał ludzki
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (265-273)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Technologie ICT odgrywają kluczową rolę we współczesnym procesie transformacji gospodarki. Zmiany, które kreują, rozszerzają możliwości przedsiębiorstw, w tym kształtowanie nowej specyfiki relacji pracownik – pracodawca. Badania wskazują na to, że są segmenty rynku pracy, których ewolucja może jednak napotykać na opór, także ze strony samych przedsiębiorców.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Acemoglu D. (2014), Świat, jaki odziedziczą nasze wnuki, w: Gospodarka za 100 lat. Najważniejsi ekonomiści przewidują przyszłość, red. I. Palacios-Huerta, s. 23–70, War-szawa: Kurhaus.
2.Blikle A.J. (2014), Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu, Gliwice: Helion.
3.Bogdanienko J. (2004), Metody i narzędzia innowacyjnego zarządzania,
4.w: Innowacyjność przedsiębiorstw, red. J. Bogdanienko, M. Haffer, W. Popławski, s. 99–171, Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
5.Deaton A. (2014), Przez ciemność w stronę jaśniejszej przyszłości, w: Gospodarka za 100 lat. Najważniejsi ekonomiści przewidują przyszłość, red. I. Palacios-Huerta, s. 71–86, Warszawa: Kurhaus.
6.Glaeser E.L. (2014), Bogactwo i społeczeństwo samoochrony, w: Gospodarka za 100 lat. Najważniejsi ekonomiści przewidują przyszłość, red. I. Palacios-Huerta,
7.s. 99–142, Warszawa: Kurhaus.
8.Kiercz O. (2015), Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej w strukturze przestrzennej województwa małopolskiego, w: Infrastruktura w rozwoju regionalnym
9.i lokalnym. Wybrane problemy, red. T. Kudłacz, A. Hołuj, s. 157–180, Warszawa: CeDeWu.
10.Łyżwa E. (2012), Subsydiowana forma zatrudnienia w opinii pracodawców,
11.w: Mama w domu czy w pracy? Wyniki badań i analiz przeprowadzonych w ramach Projektu Innowacyjnego PI Novum subsydium, red. A. Dybała, s. 108–119, Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego.
12.Mas-Colell A. (2014), Keynes oraz jego i nasze wnuki, w: Gospodarka za 100 lat. Naj-ważniejsi ekonomiści przewidują przyszłość, red. I. Palacios-Huerta, s. 143–162, War-szawa: Kurhaus.
13.Morgan G. (1997), Obrazy organizacji, Warszawa: WN PWN.
14.Perechuda K. (2000), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Warszawa: Agencja Wydawnicza „Placet”.
15.Shiller R.J. (2014), Różne rodzaje ryzyka i zarządzanie nimi w następnym stuleciu, w: Gospodarka za 100 lat. Najważniejsi ekonomiści przewidują przyszłość, red.
16.I. Palacios-Huerta, s. 193–216, Warszawa: Kurhaus.
17.http://mup.kielce.pl/novum_subsydium/o-projekcie [dostęp 15.01.2016].