Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/2-21
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/2 2017
Kierunki rozwoju światowego transportu morskiego na początku XXI wieku – wybrane aspekty

Autorzy: Elżbieta Bombińska
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: transport morski handel międzynarodowy gospodarka światowa kraje rozwijające się
Rok wydania:2017
Liczba stron:16 (281-296)
Klasyfikacja JEL: F18 F44 R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest próba identyfikacji i analiza wybranych tendencji i zjawisk występujących w światowym transporcie morskim na początku obecnego stulecia. W badaniach zastosowano metodę analityczno-deskryptywną z wykorzystaniem źródeł literatury oraz danych statystycznych UNCTAD obejmujących lata 2000–2015. Omówiono wielkość i strukturę ładunków międzynarodowego transportu morskiego oraz główne czynniki determinujące ich zmiany w badanym okresie, a także scharakteryzowano najważniejsze kierunki geograficzne przewozów, w tym – w szczególności – przewozów kontenerowych, oraz przemiany zachodzące w wielkości oraz strukturze rodzajowej i własnościowej światowej floty handlowej. Przeprowadzona analiza wskazuje, iż tendencje rozwojowe międzynarodowego transportu morskiego na początku obecnego wieku wyznaczane były w dużym stopniu przez rozwijające się kraje azjatyckie, zwłaszcza Chiny, które zaczęły odgrywać kluczową rolę w funkcjonowaniu globalnych łańcuchów dostaw oraz stanowiły niezwykle istotne źródło popytu surowcowego. W rezultacie region Azji stał się współcześnie dominującym centrum międzynarodowego transportu morskiego
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Constantinescu, C., Mattoo, A., Ruta, M. (2015). The Global Trade Slowdown: Cyclical or Structural? IMF Working Paper, No. 15/6.
2.Cullinane, K., Khanna, M. (2000). Economies of Scale in Large Containerships: Optimal Size and Geographical Implications. Journal of Transport Geography, 8, 181–195.
3.Escaith, H., Lindenberg, N., Miroudot, S. (2010). International Supply Chains and Trade Elasticity in Times of Global Crisis. WTO Staff Working Paper ERSD-2010-08.
4.European Central Bank (2015). Understanding the Weakness of World Trade. Economic Bulletin, 3.
5.Grzelakowski, A.S. (2012). Globalizacja i jej wpływ na rozwój transportu morskiego i globalnych łańcuchów dostaw. Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 31, 768–785.
6.The Impact of Mega-Ships. (2015). OECD and International Transport Forum. Pobrano z: http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/15cspa_mega-ships.pdf.
7.UNCTAD (2001). Review of Maritime Transport 2001. New York–Geneva.
8.UNCTAD (2006). Review of Maritime Transport 2006. New York–Geneva.
9.UNCTAD (2007). Review of Maritime Transport 2007. New York–Geneva.
10.UNCTAD (2008). Review of Maritime Transport 2008. New York–Geneva.
11.UNCTAD (2009). Review of Maritime Transport 2009. New York–Geneva.
12.UNCTAD (2010). Review of Maritime Transport 2010. New York–Geneva.
13.UNCTAD (2011). Review of Maritime Transport 2011. New York–Geneva.
14.UNCTAD (2012). Review of Maritime Transport 2012. New York–Geneva.
15.UNCTAD (2013). Review of Maritime Transport 2013. New York–Geneva.
16.UNCTAD (2014). Review of Maritime Transport 2014. New York–Geneva.
17.UNCTAD (2015). Review of Maritime Transport 2015. New York–Geneva.
18.UNCTAD (2016). Review of Maritime Transport 2016. New York–Geneva.
19.UNCTADSTAT (2016). UNCTADSTAT Data Center. Pobrano z: http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en.
20.United Nations Department of Economic and Social Affairs (2016). World Economic Situation and Prospects. New York.
21.Veldman, S. (2011). On the Ongoing Increase of Containership Size. W: E. Chew, L. Lee, L. Tang (red.), Advances in Maritime Logistics and Supply Chain Systems (s. 201–228). Singapore: World Scientific Publishing.