Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.34-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Transport i gospodarka morska w inteligentnych specjalizacjach jako czynnik poprawy konkurencyjności regionów w Polsce

Autorzy: Barbara Pawłowska
Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Sopot

Aleksandra Koźlak
Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Sopot
Słowa kluczowe: innowacyjność gospodarka morska transport konkurencyjność regionu inteligentne specjalizacje
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (155-165)
Klasyfikacja JEL: O38 R38
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W strategii Europa 2020 na rzecz wzrostu gospodarczego zakłada się, że Unia Europejska ma stać się inteligentną i zrównoważoną gospodarką sprzyjającą włączeniu społecznemu. Te trzy wzajemnie uzupełniające się priorytety powinny pomóc UE i państwom członkowskim w osiągnięciu wysokiego poziomu zatrudnienia, wydajności i spójności społecznej. Dla ich osiągnięcia niezwykle istotne jest innowacyjne podejście. W Polsce, pomimo wydatkowania w ostatnich latach znaczących środków na wsparcie innowacyjności, poszczególne jej regiony znajdują się daleko w tyle w stosunku do gospodarek europejskich. Najnowszym pomysłem na znalezienie drogi do innowacyjnej gospodarki jest koncepcja inteligentnych specjalizacji (IS). Stąd w aktualnej perspektywie finansowej 2014–2020 przyznawanie dotacji opiera się o zgodność z IS. Oznacza to, że jeśli projekt inwestycyjny jest zgodny z celami regionalnych inteligentnych specjalizacji, ma on większe szanse na pozyskanie dofinansowania. Celem artykułu jest określenie roli transportu i gospodarki morskiej jako IS oraz ukazanie ich wpływu na podnoszenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności regionu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Actia Forum (2011). Ocena oddziaływania portów morskich w Gdańsku i Gdyni na sytuację społeczno-gospodarczą w województwie pomorskim. Gdynia.
2.Brodzicki, T., Zaucha, J. (2016). Niebieski wzrost w Polsce. W: H. Klimek (red.), Porty morskie w perspektywie przestrzennej, ekonomicznej, transportowej, logistycznej i społecznej (s. 129–156). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
3.Czyżewska, D., Golejewska, A. (2014). Doświadczenia wybranych polskich regionów w rozpoznaniu i wdrażaniu inteligentnych specjalizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 37/2, 209–220.
4.de Vet, J. M., Edwards, J., Bocci, M. (2016). Blue Growth and Smart Specialisation: How to Catch Maritime Growth Through ‘Value Nets’. JRC Technical Reports: S3 Policy Brief Series No. 17.
5.Fajczak-Kowalska, A. (2012). Rozwiązania informatyczne wspierające procesy logistyczne w transporcie morskim. Logistyka, 5, 372–380.
6.Foray, D., Van Ark, B. (2007). Smart Specialisation in a Truly Integrated Research Area Is the Key to Attracting More R&D to Europe. Knowledge Economists Policy Brief No. 1. Pobrane z: http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/policy_brief1.pdf (29.05.2016).
7.Grzelakowski, A.S., Matczak, M. (2012). Współczesne porty morskie. Funkcjonowanie i rozwój. Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni.
8.Grzelakowski, A.S. (2009). Wizje i strategie rozwoju polskich portów morskich. Pomorski Przegląd Gospodarczy, 2, 26–28.
9.Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS). Pobrane z: http://krajoweinteligentnespecjalizacje.pl (29.06.2016).
10.Klimek, H. (2011). Konkurencyjność polskich portów morskich na bałtyckim rynku usług portowych. Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, III, 112–138.
11.Komisja Europejska (2012). Przewodnik strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3). Pobrane z: http://www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl/wp-content/uploads/2013/04/RIS3_guide_PL_20130412.pdf.
12.Komisja Europejska (2006). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Przyszła unijna polityka morska: europejska wizja oceanów i mórz. KOM(2006) 275 wersja ostateczna.
13.Komisja Europejska (2007). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej. KOM(2007) 574 wersja ostateczna.
14.Komisja Europejska (2010). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Polityka regionalna jako czynnik przyczyniający się do inteligentnego rozwoju w ramach strategii Europa 2020. KOM(2010) 553 wersja ostateczna.
15.Komisja Europejska (2012a). Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. „Niebieski wzrost” szanse dla zrównoważonego wzrostu w sektorach morskich. COM(2012) 494 wersja ostateczna.
16.McCann, P., Ortega-Argilés, R. (2011). Smart Specialisation, Regional Growth and Applications to EU Cohesion Policy. Economic Geography Working Paper: Faculty of Spatial Sciences. Groningen: University of Groningen. Pobrane z: https://danubeinco.net/object/document/1517/attach/s3_mccann_ortega.pdf (29.05.2016).
17.Notteboom, T.E. (1998). Land access to sea ports. Antwerp: University of Antwerp.
18.Pilarska, C. (2014). Koncepcja smart specialization w polityce ekonomicznej Unii Europejskiej. Studia Europejskie, 4, 59–81.
19.The Smart Specialisation Platform. Pobrane z: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu (27.06.2016).