Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096     DOI: 10.18276/sip.2017.47/2-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/2 2017
Zróżnicowanie cen usług dodatkowych świadczonych przez regionalne instalacje przetwarzania odpadów w Polsce w kontekście wyzwań gospodarki o obiegu zamkniętym

Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (153-164)
Klasyfikacja JEL: Q53 Q57
Słowa kluczowe: odpady zagospodarowanie odpadów regionalne instalacje przetwarzania odpadów usługi dodatkowe gospodarka o obiegu zamkniętym
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Anna Bernaciak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Arnold Bernaciak
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Marta Witkowska
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Abstrakt

Regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) są podmiotami komercyjnymi stanowiącymi element systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. System ten podlega szeregowi regulacji prawnych oraz założeń strategicznych formułowanych na szczeblu krajowym, regionalnym i gminnym. Usługi świadczone przez RIPOK są zróżnicowane zarówno pod względem ich rodzaju, jak i przestrzennej dostępności oraz kosztu. Poszczególne zakłady kształtują we własnym zakresie politykę ofertową, cenową i jakościową świadczonych usług. Wraz z całokształtem charakterystyk systemu wpływa to na efektywność gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce i ma istotne znaczenie w realizacji postulatów gospodarki o obiegu zamkniętym. W obecnym kształcie funkcjonowania systemu jego kontrybucja w domykaniu obiegu gospodarowania materią i energią jest ograniczona. U podstaw tego stanu leżą przyczyny prawne, organizacyjne i finansowe, z których ostatnie są przedmiotem szczegółowych analiz w niniejszym opracowaniu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andersen, M.S. (2007). An Introductory Note on the Environmental Economics of the Circular Economy. Sustainability Science, 2 (1), 133–140.
2.Hoornweg, D., Bhada-Tata, P. (2012), What a Waste. A Global Review of Solid Waste Management. Urban Development Series. Knowledge Papers. Washington: The World Bank.
3.Rozporządzenie z 25.05.2012 w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów. Dz.U. 2012, poz. 676.
4.Rozporządzenie z 14.12.2016 w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. Dz.U. 2016, poz. 2167.
5.Rozporządzenia Ministra Środowiska z 29.12.2016 w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Dz.U. 2017, poz. 19.
6.Stachowicz, M. (2016). Regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych w teorii i praktyce. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 20 (2), 321–330.
7.Szewczyk, P., Kamińska-Borak, J. (2017). Rola RIPOK-ów w gospodarce o obiegu zamkniętym. Przegląd Komunalny, 4, 88–89.
8.Ustawa z 14.12.2012 o odpadach. T.j. Dz.U. 2016, poz. 1987, z późn. zm.
9.Zbroński, D. (2012). The Analysis of Changes in the Mass of Municipal Waste Resulting in Individual Voivodships. Archives of Waste Management and Environmental Protection, 14 (4), 1–14.