Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.1.33-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (33) 2016
Współczesny marketing w turystyce i jego specyfika

Autorzy: Janusz Olearnik
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Słowa kluczowe: turystyka marketing turystyczny produkty systemowe ekonomia doświadczeń
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (9-19)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł jest refleksją teoretyczną opracowaną w poszukiwaniu specyficznych cech marketingu w turystyce. Punktem wyjścia jest założenie, iż fundamenty marketingu są uniwersalne i trwałe, nie zmieniają się dla każdej dziedziny gospodarki czy segmentu rynkowego. Jednak w obliczu nowych uwarunkowań i nowych wyzwań XXI wieku warto poszukiwać specyficznych koncepcji marketingowych w turystyce. Autor wskazuje i opisuje pięć następujących specyficznych właściwości marketingu w turystyce: konieczność uwzględniania interdyscyplinarności i wieloaspektowości turystyki, zastosowanie w marketingu zasad ekonomii doświadczeń, wykorzystanie koncepcji produktów systemowych, uwzględnienie cech i natury ruchu turystycznego, a także skorzystanie z nowych możliwości zawartych w e-marketingu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andreasen, A.R., 1995, Marketing Social Change, Jossey-Bass, San Francisco.
2.Altkorn, J., 1994, Marketing w turystyce, PWN, Warszawa.
3.Buhalis, D., 2008, Technologie informatyczne i telekomunikacyjne w turystyce, w: Zarządzanie turystyką, red. L. Pender, R. Sharpley, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
4.Dziewanowska, K., Kacprzak, A., 2013, Marketing doświadczeń. Geneza i rozwój. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
5.Dziewanowska, K., 2013, Nowe oblicze marketingu – koncepcja marketingu doświadczeń, „Marketing i Rynek” nr 1.
6.Gołembski, G. (red.), 2009, Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
7.Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa.
8.Kalecińska, J., 2013, Nowe technologie w branży turystycznej, AWF, Warszawa, www.ecorys.pl.
9.Kotler, Ph., Kartajaya, H. i Setiawan, I., 2010, Marketing 3,0, MT Biznes, Warszawa.
10.Kotler, Ph., Roberto, N., Lee, N., 2002, Social Marketing: Improving the Quality of Life, Sage Publications London.
11.Kuczamer-Kłopotowska, S., 2009, Internet jako narzędzie komunikacji marketingowej, w: Marketing przyszłości – trendy, strategie, instrumenty, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 559, Ekonomiczne Problemy Usług.
12.MacCannell, D., 2005, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Muza SA, Warszawa.
13.Marciszewska, B., 2010, Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń, C.H. Beck, Warszawa.
14.Mazur, J., 1993, Marketing usług turystycznych, First Business College, Warszawa.
15.Medlik, S., 1995, Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, PWN, Warszawa.
16.Michalska-Dudek, I., Przeorek-Smyka, R., 2010, Marketing biur podróży, C.H. Beck, Warszawa.
17.Middleton, V.T.C., 1996, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa.
18.Leniartek, M.K., Widawski, K. (red.), 2012, Nowa ekonomia turystyki kulturowej, Wyd. WSZ Edukacja, Wrocław.
19.Panasiuk, A. (red.), 2013, Marketing w turystyce i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
20.Pawlicz, A., 2012, E-turystyka: ekonomiczne problemy implementacji technologii cyfrowych w sektorze turystycznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
21.Pine II, B.J., Gilmore, J.H., 1999, The Experience Economy. Work Is Theatre & Every Business a Stage, Harvard Business School Press, Boston.
22.Pine II, B.J., Gilmore, J.H., 2011, The Experience Economy, Harvard Business Review Press, Boston.
23.Pluta-Olearnik, M., 1994, Marketing usług – idee, zastosowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
24.Rapacz, A., Jaremen, D.E., 2015, ICT a innowacje marketingowe w przedsiębiorstwach turystycznych, „Logistyka” nr 2, s. 1346–1354.
25.Rapacz, A., 1994, Przedsiębiorstwo turystyczne. Podstawy i zasady działania, PWN, Warszawa.
26.Schmitt, B.H., 1999a, Experiential Marketing, „Journal of Marketing Management”, nr 15.
27.Schmitt, B.H., 1999b, Experiential Marketing. How to Get Customers to Sense, Feel, Think Act, Relate to Your Company and Brands, The Free Press, New York.
28.Stasiak, A., 2013, Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń, „Turyzm”, nr 23/1.
29.Żabiński, L. (red.), 2012, Marketing produktów systemowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.